2019-10-16

Mozes

Mozes, leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte, auteur van de eerste vijf boeken van het Oude Testament; (fig.) leider, wetgever. Mozes werd in Egypte geboren en in een biezen mandje op de Nijl te vondeling gelegd. Hij werd gevonden door de dochter van de Farao; ‘Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, “want,” zei ze, “ik heb hem uit het water gehaald”’ (Exodus 2:10, NBV). Mozes was als profeet een middelaar tussen God en zijn volk. Hij was degen...

2019-10-16

Mozes

Het verhaal van Mozes beslaat vier bijbel boeken: Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Mozes werd geboren toen het Israëlische volk in gevangenschap in Egypte leefde. De farao van Egypte trachtte de groei van de joden te beperken door alle pasgeboren jongens te laten doden. Mozes' ouders legden hun baby in een rieten mand te vondeling tussen het riet van de rivier. De mand dreef de rivier af en werd gevonden door de dochter van de farao. Zij adopteerde het kind en noemde hem Mozes, Egypt...

2019-10-16

Mozes

Oudtestamentische naam van onzekere etymologie, vaak verklaard als Hebreeuws 'uit het water gehaald', op grond van het verhaal van het 'biezen kistje' in Exodus 2. Waarschijnlijk is het echter een Egyptische naam. Mose heeft de betekenis 'kind'. Mozes is de naam van de grootste Israëlitische leider en wetgever. Na de Babylonische gevangenschap werd het een geliefde joodse naam. Ook heiligennaam: Mozes de Ethiopiër, ofwel de Rover; gestorven 395; feestdag: 28 augustus. Ook bij de Engelse Purite...

2019-10-16

Mozes

Mozes m. aanvoerder en wetgever der oude Israëlieten, ongeveer 1500 v. C.; (Z. A.) hij is mijn Mozes, hij is mij de baas; — (Z. A.) zijn Mozes is dood, hij heeft geen weerga; — (spr.) een kalf Mozes, zeer goedaardig mensch; — Mozes en de profeten, geld; zie MOOS.

2019-10-16

Mozes

Mozes, de bevrijder, aanvoerder en wetgever der Israëlieten in de dagen der verdrukking in Egypte, werd aldaar geboren omstreeks het jaar 1600 vóór Chr. uit den stam van Levi en was de zoon van Amram en Jochébeth. Zijne kindsheid is in eene wolk van sagen gehuld, en omtrent den oorsprong en de beteekenis van zijn naam is men thans nog niet van hetzelfde gevoelen. Hij werd ingewijd in de geheimen der Egyptische beschaving, doch later de stichter eener afzonderlijke godsdienst op het Sinaïtis...

2019-10-16

Mozes

Mozes - (Hebr. Mosjé), zoon van Amram en Jochebed, uit den stam Levi, volgens de bijbelsche overlevering de bevrijder van het volk Israël uit „het diensthuis van Egypte”, en de stichter van het Jahvisme. Volgens het boek Exodus werd hij na zijn geboorte door zijn moeder in een biezen kistje in den Nijl gelegd, om hem te beschermen tegen de aanslagen van den Egyptischen koning, die alle Hebreeuwsche kinderen liet dooden. Hij werd daar gevonden door Farao’s dochter, die hem liet opvoeden e...

2019-10-16

Mozes

Onder al de grote persoonlijkheden, die in de geschiedenis van het volk Israël een belangrijke rol hebben gespeeld, is de figuur van Mozes wel van de allergrootste betekenis geweest. Hij was de belangrijkste van alle in het Oude Testament vermelde profeten, die den wil van God aan het volk openbaarden. Zijn wetten en instellingen golden en gelden ook nu nog voor alle gelovige Joden als volmaakt. Ten allen tijde hebben zij zich op Mozes beroepen als op den oppersten scheidsrechter in alle za...

2019-10-16

Mozes

➝ Moses.