Wat is de betekenis van Motivatie?

2021
2021-04-18
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Motivatie

Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag. Het is een begrip die afkomstig is uit de psychologie, criminologie en pedagogiek. Belangrijke synoniemen van motivatie zijn beweegreden, motief en drijfveer. Al deze begrippen geven aan waarom iemand iets doet, of hij of zij gemotiveerd is tot het verrichten van bepaald gedrag in ve...

Lees verder
2019
2021-04-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

motivatie

motivatie - Zelfstandignaamwoord 1. enthousiasme voor een taak 2. (psychologie) drijfveer Woordherkomst Naamwoord van handeling van motiveren met het achtervoegsel -atie Antoniemen demotivatie

Lees verder
2018
2021-04-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

motivatie

motivatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-ti-vaat-sie 1. zin om iets te doen ♢zijn motivatie om iets te leren is groot Zelfstandig naamwoord: mo-ti-vaat-sie de motivatie de motivat...

Lees verder
2017
2021-04-18
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

motivatie

motivatie - Het geheel van inwen¬dige factoren (honger, dorst, seks, angst...) die tijdelijk en op reversibele wijze het gedrag kunnen veranderen. Vroeger werd ook de term ‘drang’ gebruikt, maar deze is in onbruik geraakt. Deze factoren kunnen zijn: (1) inwendige prikkels waargenomen door inwendige recepto¬ren (bijvoorbeeld verandering van suiker¬s...

Lees verder
2012
2021-04-18
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

motivatie

De bij een individu bestaande drijvende kracht(en) achter het handelen gericht op de behoeftebevrediging.

2011
2021-04-18
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

motivatie

Krachten die op iemand worden uitgeoefend of in iemand aanwezig zijn om op een bepaalde, doelgerichte manier te handelen.

2010
2021-04-18
Leerboek HRM

Leerboek HRM

Motivatie

Het geheel van factoren die aanzetten tot gedrag en die de intensiteit en duur (persistentie) van dat gedrag bepalen. Intrinsieke motivatie verwijst naar factoren in de persoon zelf; extrinsieke naar buiten de persoon gelegen factoren.

2007
2021-04-18
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Motivatie

De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde handelingen te verrichten.

2005
2021-04-18
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Motivatie

De mate waarin de leerling door zichtzelf en/of door de buitenwereld gestuurd, bereid en in staat is zich in te zetten voor de leerdoelen.

1994
2021-04-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Motivatie

[Fr. motivation] het gemotiveerd zijn; het motiveren; door motieven bepaald zijn van het gedrag; (psych.) het geheel van de factoren die het gedrag bepalen.

1993
2021-04-18
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Motivatie

het gemotiveerd zijn

1992
2021-04-18
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Motivatie

Totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu.

1991
2021-04-18
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Motivatie

De innerlijke gesteldheid waardoor een levend wezen tot zekere activiteiten komt. Drift, drijfveer, beweegreden. Over motivatie bestaan talrijke theorieën die naar inhoud, fundering en alomvattendheid sterk uiteenlopen: - drifttheorieën; - veldtheorie, dynamische theorie (Lewin), waarbij gedrag wordt opgevat als resulterend uit krachten in een psy...

Lees verder
1989
2021-04-18
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Motivatie

De krachten achter iemands gedrag (drive) om zijn behoeften te bevredigen.

1974
2021-04-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

motivatie

toestand van ontvankelijkheid (met wisselende drempelwaarde van de hersencentra), bepaald door motieven.

1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

motivatie

v., 1. het motiveren of gemotiveerd zijn; het bepaald zijn van het gedrag door motieven; 2. geheel van de factoren (ook aandriften) waardoor het gedrag gericht wordt (e) . (e) ETHOLOGIE. Met de term motivatie wordt aangeduid dat een dier niet onafhankelijk van de eigen inwendige toestand op prikkels uit de buitenwereld reageert. De term motivat...

Lees verder
1965
2021-04-18
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

MOTIVATIE

Latijn: motivus — die beweegt), geheel der dynamische factoren welke iemands → gedrag bepalen. Het werk der neurofysiologen (Lashley) en ethologen (Lorenz en Tinbergen) heeft aangetoond dat het gedrag afhangt van interne veranderingen (van neuro-endocriene aard) en van externe prikkels (-^milieu) welke op de hersenen werken.