2019-09-16

Missie

Een missie is een doeleind dat verwezenlijkt moet worden. Ook is een missie een activiteit die bedoeld is om mensen te bekeren voor een bepaald geloof of bepaalde ideologie. Vaak hebben bedrijven, politieke partijen en (overheids)instellingen hun kernactiviteiten, doelen en hoe zij dat willen bereiken in een missiedocument, een 'mission statement' samengevat: "Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen van onze producten te laten profiteren." Een missie in die betekenis van het woord is dan oo...

Lees verder
2019-09-16

Missie

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Het heeft betrekking op een langere periode, is ambitieus, sturend en inspirerend voor de medewerkers. Wat is een missie? In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid i...

Lees verder
2019-09-16

Missie

De missie beschrijft een in feite tijdloos, hoger doel of ‘zijn’ dat het management binnen de geformuleerde visie voor de nieuwe activiteit constant nastreeft maar waarschijnlijk nooit helemaal bereikt (zie Collin en Porras, 1994). Wat wil het management bereiken, wat willen zij worden en wat willen zij creëren? Het gaat om de benoeming van het bestaansrecht van de nieuwe activiteit en de dieperliggende ziel ervan. Bedrijven kunnen verschillende thema’s in hun missie centraal stellen. Mot...

Lees verder
2019-09-16

missie

De gewenste rol en ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkterrein.

2019-09-16

missie

Doelen op lange termijn en de ambities van een organisatie.

2019-09-16

Missie

Bestaat uit een beschrijving van product-marktcombinaties en de manier waarop men hiermee een structureel concurrentievoordeel kan realiseren.

2019-09-16

Missie

De beschrijving van de bestaansreden van de organisatie.

2019-09-16

missie

De functie die de organisatie in de samenleving vervult.

2019-09-16

missie

missie - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een doeleind dat verwezenlijkt dient te worden Die missie was niet eenvoudig. 2. (religie) activiteit bedoeld om mensen te bekeren tot een geloof

Lees verder
2019-09-16

missie

missie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mis-sie 1. speciale opdracht of taak ♢deze soldaten hadden een geheime missie 2. speciale opdracht voor jezelf ♢mijn missie is dat ik mensen in nood wil helpen 3. verkondiging van het geloof onder de heidenen ♢die pater gaat voor de mis...

Lees verder
2019-09-16

Missie

Missie v. (...siën), (R.-K.) zending onder de heidenen; personen die gezonden worden, zendelingen; zendelinggenootschap; — tiendaagsche boeteprediking in eene parochie; — de Katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat: voor 1853 was Nederland eene missie; — het grondgebied en het bestuur van zulk eene missie.

2019-09-16

Missie

zie Zending.

2019-09-16

Missie

Missie - zending, van ’t Lat. mittere, zenden. In de R.-Kath. kerk beteekent M.: 1) een land, dat nog niet officieel tot bisdom is verheven, maar toch reeds een bisschop heeft. Deze heeft echter zijn zetel niet in het land zelf doch elders (zie BISSCHOP), en heet Apostolisch Vicaris. 2) een land, waar het geloof aan de heidenen verkondigd wordt, of ook wel die geloofsverkondiging zelve (zie MISSIE, DE ROOMSCH-KATHOLIEKE). 3) een tijd, waarin in een of andere parochie de geloovigen door bijzond...

Lees verder
2019-09-16

missie

missie - v., zending, genootschap voor bekeering van andersdenkenden ; katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat; tijd van boete in een parochie; (ook): opdracht, last.

2019-09-16

missie

missie - v. (missiën), zending; zendelingschap; bekeering-genootschap