2020-04-03

Missie

Een missie is een doeleind dat verwezenlijkt moet worden. Ook is een missie een activiteit die bedoeld is om mensen te bekeren voor een bepaald geloof of bepaalde ideologie. Vaak hebben bedrijven, politieke partijen en (overheids)instellingen hun kernactiviteiten, doelen en hoe zij dat willen bereiken in een missiedocument, een 'mission statement' samengevat: "Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen van onze producten te laten profiteren." Een missie in die betekenis van het woord is dan oo...

2020-04-03

Missie

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Het heeft betrekking op een langere periode, is ambitieus, sturend en inspirerend voor de medewerkers. Wat is een missie? In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid i...

2020-04-03

Missie

De missie beschrijft een in feite tijdloos, hoger doel of ‘zijn’ dat het management binnen de geformuleerde visie voor de nieuwe activiteit constant nastreeft maar waarschijnlijk nooit helemaal bereikt (zie Collin en Porras, 1994). Wat wil het management bereiken, wat willen zij worden en wat willen zij creëren? Het gaat om de benoeming van het bestaansrecht van de nieuwe activiteit en de dieperliggende ziel ervan. Bedrijven kunnen verschillende thema’s in hun missie centraal stellen. Motorola e...

2020-04-03

missie

De gewenste rol en ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkterrein.

2020-04-03

missie

Doelen op lange termijn en de ambities van een organisatie.

2020-04-03

Missie

Bestaat uit een beschrijving van product-marktcombinaties en de manier waarop men hiermee een structureel concurrentievoordeel kan realiseren.

2020-04-03

Missie

De beschrijving van de bestaansreden van de organisatie.

2020-04-03

missie

De functie die de organisatie in de samenleving vervult.

2020-04-03

missie

missie - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een doeleind dat verwezenlijkt dient te worden Die missie was niet eenvoudig. 2. (religie) activiteit bedoeld om mensen te bekeren tot een geloof

2020-04-03

missie

missie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mis-sie 1. speciale opdracht of taak ♢deze soldaten hadden een geheime missie 2. speciale opdracht voor jezelf ♢mijn missie is dat ik mensen in nood wil helpen 3. verkondiging van het geloof onder de heidenen ♢die pater gaat voor de missie na...

2020-04-03

Missie

Missie v. (...siën), (R.-K.) zending onder de heidenen; personen die gezonden worden, zendelingen; zendelinggenootschap; — tiendaagsche boeteprediking in eene parochie; — de Katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat: voor 1853 was Nederland eene missie; — het grondgebied en het bestuur van zulk eene missie.

2020-04-03

Missie

zie Zending.

2020-04-03

Missie

Missie - zending, van ’t Lat. mittere, zenden. In de R.-Kath. kerk beteekent M.: 1) een land, dat nog niet officieel tot bisdom is verheven, maar toch reeds een bisschop heeft. Deze heeft echter zijn zetel niet in het land zelf doch elders (zie BISSCHOP), en heet Apostolisch Vicaris. 2) een land, waar het geloof aan de heidenen verkondigd wordt, of ook wel die geloofsverkondiging zelve (zie MISSIE, DE ROOMSCH-KATHOLIEKE). 3) een tijd, waarin in een of andere parochie de geloovigen door bijzonder...

2020-04-03

missie

missie - v. (missiën), zending; zendelingschap; bekeering-genootschap

2020-04-03

missie

missie - v., zending, genootschap voor bekeering van andersdenkenden ; katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat; tijd van boete in een parochie; (ook): opdracht, last.

2020-04-03

Missie

A) Etymologisch komt het Lat. woord missio van mittere = zenden en beteekent derhalve oorspr. zending. Gebruikt in godsdienstigen zin, duidt het op de goddelijke zending van Christus, in de volheid der tijden van den Vader uitgegaan, en op het einde van zijn aardsche leven door Christus op de Apostelen en de Kerk overgedragen: „Zooals de Vader Mij heeft gezonden, zoo zend ook Ik U” (Joh.20.21). Krachtens dit goddelijke zendingsbevel rust op de Kerk een dubbele taak: vooreerst het Chr...

2020-04-03

missie

v. 1 opdracht, last; 2 zending in dienst der beke ring van heidenen; de Katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelde staat; 3 tijd van bijzondere boete prediking (gewoonlijk 10 dagen) in een parochie.

2020-04-03

MISSIE

(van Lat.: missio, zending) betekent, in aansluiting op en als voortzetting van de zending der Apostelen door Christus, maar dan volgens een technisch verengd spraakgebruik, de zending door de Kerk tot verkondiging van het Evangelie onder de ongelovigen en tot vestiging van de Kerk in die streken, waar zij nog niet tot een stabiel bestaan gekomen is. Zij is dus een deelgeving aan het apostolaat in zijn dynamisch wereld-veroverend aspect, dat fundamenteel aan het college der bisschoppen als opvol...

2020-04-03

missie

('missi) v. (...siën, -s) [Lat. missio d. i.] I. Eig. zending of de gezondenen nl. 1. vertegenwoordiging van de staat bij een buitenlandse regering: een naar een land sturen. 2. gezamenlijke geestelijken, naar een heidens of niet-katoliek land gezonden, om het te bekeren: die pater staat aan het hoofd der -. II. Metn. 1. a. Algm. datgene waarvoor men gezonden wordt, last, opdracht: een te vervullen hebben. b. Inz. acht- of tiendaagse prediking in een parochie ter heropwekking va...