Wat is de betekenis van Ministerraad?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ministerraad

ministerraad - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) uit ministers bestaand college De ministerraad kwam op 23 juni bijeen om een besluit te nemen. 2. (politiek) ministeriële vergadering De vicepremier had het na afloop van de ministerraad over een "wijze" b...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ministerraad

ministerraad - zelfstandig naamwoord uitspraak: mi-nis-ter-raad 1. vergadering van alle ministers samen ♢in de ministerraad is besloten het minimumjeugdloon te verhogen Zelfstandig naamwoord: mi-nis-ter-raad de minis...

Lees verder
2017
2022-07-06
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Ministerraad

De Ministerraad wordt gevormd door de ministers en staat onder voorzitterschap van de Minister-President. De Ministerraad vergadert over het algemeen regeringsbeleid en komt in de regel eenmaal per week op vrijdag bijeen. Staatssecretarissen kunnen aan de vergadering deelnemen als onderwerpen op de agenda staan die hun portefeuille rechtstreeks rak...

Lees verder
2013
2022-07-06
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Ministerraad

De Ministerraad is de wekelijkse vergadering tussen alle ministers en wordt gehouden op de vrijdag. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens mogelijk zitting zal nemen in de Tweede Kamer. De gekozen volksvertegenwoordigers hoev...

Lees verder
2000
2022-07-06
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Ministerraad

Vergadering van de ministers.

1992
2022-07-06
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

ministerraad

Overlegorgaan van de ministers waarin zij beraadslagen over het algemeen regeringsbeleid om de eenheid daarvan te bevorderen.

1992
2022-07-06
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Ministerraad

Een ministerraad bestaat alleen uit ministers. Hierin wordt gepraat over het kabinetsbeleid.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ministerraad

m. (...raden), de ministers in rade verenigd.

1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ministerraad

vergadering der gezamenlijke ministers. Beraadslaagt over onderwerpen van belang voor het algemeen regeringsbeleid.

1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ministerraad

m.; vergadering v. h. ministerie, raad van ministers; alle ministers.

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ministerraad

College, samengesteld uit de gezamenlijke ministers. De m. beraadslaagt en besluit over al, wat een gemeenschappelijk overleg tusschen de ministers vordert, ten einde eenheid in de toepassing van de regeeringsbeginselen te verzekeren. De functies en werkwijze van den m. zijn in Ned. geregeld bij het reglement van orde voor den raad van ministers (K...

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ministerraad

Ministerraad. - De ministers vormen (sedert het K. B. van 19 Sept. 1823) te zamen den ministerraad (zie art. 38 Grw.). Volgens het reglement van orde voor dien raad, laatstel. vastgesteld 27 Sept. 1905, beraadslaagt en besluit deze in het algemeen over al wat een gemeenschappelijk overleg tusschen de ministers vordert, teneinde eenheid in de toepas...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ministerraad

Ministerraad m. (...raden), de ministers in rade vereenigd.