2019-11-20

Middelburg

Hoofdstad van de provincie, ontstaan op een wat hoger gelegen driesprong van zandige kreekruggen, waarvan het beloop nog te volgen is in het tracé van de Noordweg, de Seisweg en de Segeersweg. Ter verdediging tegen invallen van Noormannen legde men in het laatste kwart van de 9de eeuw op Walcheren drie ronde ringwalburgen aan: Domburg, Souburg en daartussen Middelburg. De laatste ontstond ten noordoosten van de genoemde driesprong; een ronde burg met een doorsnede van ruim tweehonderd meter en...

2019-11-20

Middelburg

Middelburg telt 1100 historische gebouwen en is daarmee de vijfde monumentenstad van Nederland. Die rijkdom is te danken aan de VOC. De eerste multinational in de wereld had zijn hoofdzetel in Amsterdam*, dat de helft van alle aandelen bezat. De Zeeuwse hoofdstad had een kwart van het aandelenpakket en was daarmee rond 1600 in rijkdom de tweede stad van het land. De Heeren Zeventien, het dagelijks bestuur van de VOC, zetelden afwisselend in Amsterdam (voor een periode van 6 jaar) en in het Oost-...

2019-11-20

Middelburg

Middelburg - Eigennaam 1. (toponiem) een stad in de Nederlandse provincie Zeeland Woordherkomst samenstelling van middel en burg

2019-11-20

Middelburg

Middelburg, de hoofstad der Nederlandsche provincie Zeeland, ligt in het midden van het eiland Walcheren. Deze stad is de zetel van een provinciaal geregtshof, van eene arrondissementsregtbank en van een kantongeregt, — voorts van een gymnasium en van eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. Zÿ dreef vroeger een aanzienlijken handel op Oost- en West-Indië en op den Levant, doch het verkeer met overzeesche gewesten is thans van weinig beteekenis, ofschoon nu weder in ’t opkomen doo...

2019-11-20

Middelburg

Middelburg, - 1) gem. in Zeeland, op Walcheren, hoofdstad der provincie, 1341 H.A., alles kleigrond, met 18.500 inw. Zij bevat de stad M. aan de streek Middelburgs-ambacht, die uit verschillende buurten bestaat, bv. KleinAbeele. — Men vindt er enkele fabrieken, o. a. „The Nitrite Works’! (400 arbeiders); verder is het van beteekenis als marktplaats van Walcheren (graanhandel) en als zetel van !t Prov. bestuur. Onder de gebouwen munt vooral uit het beroemde stadhuis in Renaissance-stijl, he...

2019-11-20

Middelburg

1° Gem. in het N. W. van de prov. Oost-Vlaanderen, opp. 586 ha, ca. 800 inw. (Kath.); landbouw. 2° Hoofdstad van de prov. Zeeland, is gelegen op Walcheren, waarvan het in alle opzichten het centrum is. Ca. 18.500 inw. (50% Ned. Herv.; 15% Geref.; 10% Kath.; 20% onkerkelijken). Opp. 1371 ha. Belangrijke marktplaats voor producten van landbouw en veeteelt. Veelzijdige industrie. M. ligt aan het Kanaal door Walcheren, waardoor nog enkele zeeschepen per jaar binnenkomen (houthandel) en aan d...