Wat is de betekenis van middelbaar onderwijs?

2024-07-14
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Middelbaar onderwijs

Onderwijsniveau sinds 1863 bij wet geregeld. Het middelbaar onderwijs is anno 1999 ondergebracht in ruim twintig scholengemeenschappen, de meeste met een mavo-, havo- en atheneumafdeling en meer dan de helft met vbo-afdeling. Daarnaast kent de provincie twee categorale gymnasia.Een drietal landelijke ontwikkelingen vindt in Groningen zijn weerslag....

2024-07-14
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Middelbaar onderwijs

Zie: →Onderwijs 2.

2024-07-14
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

middelbaar onderwijs

middelbaar onderwijs - Tak van het onderwijs die de middelbare schoolperiode beslaat van de eerste tot de vierde, vijfde of zesde klas.

2024-07-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Middelbaar onderwijs

onderwijs, op H.B.S.-en gegeven. Het begrip wilde oorspronkelijk zeggen: bestemd voor hen, die meer dan lager, maar geen hoger onderwijs denken te volgen. In de practijk leidt ook H.B.S. echter, evenals gymnasium, op tot O.: medische, natuurfilosofische faculteiten; technische, landbouwkundige, veeartsenijkundige, tandartsenijkundige, handelshogesc...

2024-07-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Middelbaar onderwijs

hiertoe behooren de hoogere burgerscholen, lycea en middelb. handelsscholen. Ze worden onderscheiden in openbare, bekostigd door gem., prov. of Rijk, en bijzondere, waaraan onder bepaalde voorwaarden subsidie wordt verleend. M. O. geregeld b/d wet v. 2 Mei 1863, meermalen gewijzigd en aangevuld. M. O. mag alleen worden gegeven door personen met b/d...

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Middelbaar Onderwijs

A) Nederland. Noch de Grondwet, noch de Middelbaar-Onderwijswet omschrijven begrip en doel van het M. O. In feite heeft in Nederland, zoowel als in andere landen, het M.O. als doel de algemeene vorming, voortbouwend op het Lager Onderwijs, van die jongelieden, welke bestemd zijn, later min of meer onafhankelijken intellectueelen arbeid te verrichte...

2024-07-14
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Middelbaar Onderwijs

Dit onderwijs is ingevoerd door minister Thorbecke bij de wet van 1863. Hij voorzag hierbij in de behoefte aan verder onderwijs voor kinderen, die zich niet aan de studie wensten te wijden en opleiding voor handel, industrie en vele andere beroepen nodig hadden. Sindsdien is de wet op het M.O. enige malen gewijzigd en aangevuld en rekenen wij tegen...

2024-07-14
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Middelbaar Onderwijs

Dit is geregeld bij de wet van 2 Mei 1863, die herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld is, het laatst bij de wet van 30 Juli 1926. Tot de scholen, waarop middelbaar onderwijs wordt gegeven, behooren de hoogere burgerscholen met 5- en 3-jarigen cursus, de handels- en de landbouwscholen. Onder deze laatste rubriek valt de Middelbare Landbouwschool te Gr...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

middelbaar onderwijs

in Nederland verouderde naam voor het algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum, gymnasium). In België is middelbaar onderwijs de oude benaming van het algemeen secundair onderwijs. Het middelbaar onderwijs viel samen met de humaniora. Het KB van 31.7.1975, dat in het traditioneel onderwij...