Wat is de betekenis van metaal?

2023-12-07
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

metaal

metaal - Zelfstandignaamwoord 1. ieder element dat gekenmerkt wordt door glans en het vermogen om warmte en elektriciteit te geleiden Wijs mij op het periodiek systeem der elementen eens even aan welke stoffen metalen zijn. 2. (astronomie) elk ander (zwaarder) element dan waterstof en heli...

2023-12-07
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

metaal

metaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-taal 1. harde stof die warmte en elektriciteit doorgeeft ♢goud en zilver zijn metalen Zelfstandig naamwoord: me-taal het metaal de metalen...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-07
Begrippenlijst Ziender Ogen Kunst

F. Remmers, H. Engbersen (2006)

Metaal

Een verzamelnaam voor materialen die vooral als delfstof voorkomen. Bijvoorbeeld: ijzer, zink, koper en tin.

2023-12-07
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

metaal

Metaal is een: 1) een verzamelnaam voor materialen die vooral als delfstof voorkomen, bijv. ijzer, zink, koper (1), tin, lood, zilver, goud, of die zijn samengesteld uit twee of meer metalen, zoals bijv. brons, messing; heeft eigenschappen als hardheid, ondoorzichtigheid, eigenaardige glans; meestal goede warmte- en electriciteitsgeleiders, hoge sm...

2023-12-07
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

metaal

metaal - Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar.

2023-12-07
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Metaal

s.n., metael (it).

2023-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Metaal

o. (...talen), 1. alg. naam voor een groep van elementen, in ’t algemeen gekenmerkt door eigenaardige glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om warmte en electriciteit te geleiden: ijzer, lood, kwik en natrium zijn metalen; — ook als alg. stofnaam: dat is van metaal;edele metalen, die niet roesten, nl. go...

2023-12-07
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Metaal

(Lat. metállum = mijn, erts; Gr. métallon = ertsmijn, bij sommigen ook: erts, metaal; Plinius (23-79) leidt het af van metallan = onderzoeken, doorvorsen).

2023-12-07
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

metaal

o. metalen; (Fr. métal, Gr.-Lat. metallum): 1. klasse v. elementen inz. als delfstof voorkomende: platina, goud, zilver is ede metaal, zich niet met zuurstof verbindend; koper, tin, ijzer, lood is onedel metaal; 2. bankwezen: goud of zilver: het papier is door metaal gedekt; 3. iets van metaal: ’t metaal verkondigt middernacht, de klok...

2023-12-07
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Metaal

1° ➝Metalen. 2° In de heraldiek benaming voor goud, zilver en bont.

2023-12-07
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

metaal

(me'ta:l) o. (...talen) [Fr. < Lat. metallum] I. Eig. glanzende, gewoonlijk vaste stof die warmte en elektriciteit goed geleidt: metalen komen in de natuur al of niet verbonden met andere lichamen voor; louteren, zuiveren, polijsten; in de nieuwere wetenschap is tussen - en niet-metaal geen scherpe grens. Gez. edel -, goud en zilver; edel...

2023-12-07
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Metaal

De chemische elementen of grondstoffen worden verdeeld in metalloïden en in metalen. Metalen zijn elementen, wier atomen positief electrisch geladen ionen kunnen vormen. Overigens worden ze gekenmerkt door een bizonderen glans en een groot soortelijk gewicht. Er zijn echter ook metalen met een vrij klein soortelijk gewicht; zoo bedraagt dat va...

2023-12-07
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Metaal

Algemeene naam voor die chemische elementen, die zich kenmerken door glans, kleur, sterk geleidingsvermogen voor warmte en electriciteit en die basische oxyden en hydroxyden opleveren en met zuren samengebracht zouten kunnen vormen.

2023-12-07
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Metaal

Metaal - bij de chemische elementen, die waarvan de atomen in staat zijn positieve ionen te vormen, in tegenstelling met de metalloiden. In vrijen en compacten toestand zijn het over het algemeen goede geleiders voor warmte en electriciteit. Zij vertoonen een eigenaardigen glans, den metaalglans en zijn alleen in uiterst dunne lagen doorschijnend....

2023-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

metaal

o. (-talen), 1. een groep van elementen waarvan de atomen in hoofdzaak positieve ionen vormen(e): ijzer, lood, kwik en natrium zijn metalen; ook als algemene stofn.: dat is van metaal; edele metalen, die niet in salpeterzuur oplossen en aan de lucht niet oxideren, nl. goud, en de platinametalen; onedele metalen, die in alle minerale zuren oplossen...

2023-12-07
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Metaal

Metaal - Haenig, A., Der Erzund Metallmarkt. Stuttgart, Enke. M 10.80.

2023-12-07
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Metaal

metalen, algemeene naam van een groep enkelvoudige scheikundige lichamen, die onderling in eigenschappen als anderszins nog verschillen en eigenlijk geen andere bijzondere kenmerken gemeen hebben, dan dat zij basische oxyden en hydroxyden leveren, en dat zij een eigenaardigen glans bezitten, metaalglans geheeten, dien zij intusschen slechts dan ver...

2023-12-07
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Metaal

Metaal o. (...talen), eene klasse van elementen, in ’t algemeen gekenmerkt door eigenaardigen glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om warmte en electriciteit te geleiden: edele metalen, die niet roesten: goud, zilver, platina; onedele metalen, die wel roesten: koper, tin, ijzer, lood enz.: zware metalen, welke vijf tot ruim twintig malen...

2023-12-07
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Metaal

Metaal, o. (...alen), delfstof smeedbaar na smelting; edele metalen, goud, zilver, platina; onedele metalen, koper, tin, ijzer, lood enz. *-AARDE, v. gmv. iridium (in de ruwe platina). *-ACHTIG, bn. (-er, -st), als metaal, op metaal gelijkende, delfstoffelijk. *-ADER, v. (-s), ader -, gang in de mijnen. *-ASCH, v. gmv. ertsasch. *-GIETER, m. (-...

2023-12-07
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Metaal

METAAL. (Het) Door metalen verstaat men de gelden, die de Kandidaat bij zijne inwijding moet offeren. Ontbloot van metalen, beteekent: dat de Kandidaat niet slechts geld, maar alle kostbaarheden, en alles wat uiterlijke glans en waarde betreft, gedurende zijne inwijding heeft afgelegd.