Wat is de betekenis van Meridiaan?

2023-11-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

meridiaan

meridiaan - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) halve cirkel die de beide polen met elkaar verbindt Kent u de verdiensten van Arago? ‘Het was een fysicus en astronoom uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Hij experimenteerde met lichtgolven en chromatische polarisatie, dus ik voel me wel verwan...

2023-11-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Meridiaan

[Lat. meridianus = de middag betreffend, van meridies = middag, voor medidies, van medius = midden, en dies = dag] middagcirkel, dat is grote cirkel door polen loodrecht op equator.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Meridiaan

cirkel door de polen

2023-11-30
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Meridiaan

(ook: lengtecirkel) Denkbeeldige halve cirkel lopend van noordpool naar zuidpool, om plaatsbepaling op aarde mogelijk te maken. Er zijn 360 meridianen. Volgens afspraak heeft men de meridiaan over Greenwich vastgesteld als nulmeridiaan. Vandaaruit zijn er 180 halve cirkels ten oosten van deze lijn getrokken (maximaal 180° oosterlengte, OL) en 180 h...

2023-11-30
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

meridiaan

cirkel of ellips op het aardoppervlak, gevormd door de doorsnijding van de aarde (bol of ellipsoïde) met een vlak door de aardas; bevat alle punten met dezelfde geografische lengte.

2023-11-30
Homeopathie encyclopedie

Ilse Dorren (1987)

Meridiaan

In de acupressuur, acupunctuur en moxa een energiekanaal waardoor bepaalde krachten stromen. De meridianen waar men meestal mee werkt, zijn die van blaas, dikke darm, drievoudige warmtebron, dunne darm, galblaas, hart, kringloop, lever, long, maag, milt en nier. Daar zijn er telkens twee van, de ene links en de andere rechts gelegen. Jenn mo enTou...

2023-11-30
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Meridiaan

Meridiaan - →Coördinatenstelsel 1.

2023-11-30
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Meridiaan

middagcirkel; cirkel, die door het toppunt (zenit) van een plaats en door de beide polen gaat en loodrecht op de evenaar staat

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Meridiaan

(<Lat.), m. (...dianen), denkbeeldige cirkel over de aardoppervlakte die (over een bep. plaats) door de beide polen gaat en met behulp waarvan de ligging van die plaats wordt bepaald, ook middaglijn en lengtecirkel geheten; de eerste meridiaan, vanwaar de aardrijkskundige lengte bepaald wordt; — koperen meridiaan,...

2023-11-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Meridiaan

(Lat. circulus meridianus, middagcirkel of lengtecirkel) denkbeeldige grote cirkel door de beide polen van de aarde of de hemel, die de evenaar of hemelaequator loodrecht snijdt. Dient met breedtecirkels voor de plaatsbepaling op aarde of aan de hemelbol.

2023-11-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

meridiaan

m. 1 middagcirkel; 2 hoogtepunt (van roem).

2023-11-30
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Meridiaan

(= Lat. merididnus = adj. bij meridiës = middag; als subst.: middag-cirkel). Het Gr. woord is mesèmbrinos sc. kyklos met dezelfde betekenis; mesos = midden, + hèmera = dag. Oorspr. alleen: grote cirkel aan de hemelbol door noordpool, zuidpool en zenith, zo genoemd, omdat het middag is, als de zon deze cirkel passeert; middagcirke...

2023-11-30
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Meridiaan

( < Lat. adj. meridianus; meridies = middag; < medius = midden; dies = dag. De Gr. term is = middag; = midden; = dag). Math. gebruikt in: meridiaankromme = doorsnede van een omwentelingsoppervlak met een vlak door de as. De meridianen van den aardbol zijn hiervan een bijzonder geval.

2023-11-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

meridiaan

m. meridianen; Lat. (circulus) meridianus = middagcirkel: grote cirkel, gaande door de twee polen, op de aarde of aan de hemel: aardmeridiaan; hemelmeridiaan; de nulmeridiaan; de koperen meridiaan aan de globe.

2023-11-30
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

meridiaan

m. middagcirkel.

2023-11-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Meridiaan

middagcirkel, groote cirkel, gaande d/d 2 polen, o/d aarde of a/d hemel, b/d laatste zenith en → nadir genoemd; i/d in. culmineeren de sterren. Op de aarde dient de, loodrecht o/d evenaar staande, m. t/h bepalen v/d aardrijkskundige lengte, heet daarom ook wel lengtecirkel. Het is dus gelijktijdig middag op alle plaatsen der wereld, die tussch...

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Meridiaan

1° (Meetk. en geogr.) De m. of meridiaankromme van een omwentelingsoppervlak is zijn doorsnede met een vlak door de as (meridiaanvlak). Zoo snijdt een vlak door de beide aardpolen het aardoppervlak volgens een m. Deze m. zijn ellipsen, waarvan de groote as in den aequator ligt en 12756 km lang is; de kleine as verbindt de polen en is 12713 km l...

2023-11-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

meridiaan

(meridi'a:n) m. (...dianen) [Lat. meridianus (circulus), middagcirkel] lengtecirkel. alle plaatsen die op een zelfde helft van een liggen, hebben op dezelfde tijd middag; aard-, hemelmeridiaan. Gez. eerste -, (thans die van Greenwich) waarvan men begint te tellen om de → lengte te bepalen, Syn. nulmeridiaan; koperen -. koperen ring waarin...

2023-11-30
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Meridiaan

Zoals onder Breedte vermeld is, geeft men de ligging van een plaats aan met lengte- en breedtecirkels. Meridiaan is een andere naam voor lengtecirkel. In tegenstelling met de breedtecirkels zijn alle meridiaancirkels even groot, daar ze alle door de polen gaan. Ze snijden dus de breedtecirkels loodrecht. ' De naam meridiaan (= middaglijn) is...

2023-11-30
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Meridiaan

Men kan zich op iedere plaats op aarde een vlak denken, dat gaat door de hemelpolen en het zenith van de plaats. Men noemt dit vlak het meridiaanvlak der plaats. De groote cirkel, volgens welken dit vlak den hemelbol snijdt, is de meridiaan. Deze lijn staat loodrecht op den horizon en op den evenaar. Uit de tijden, waarop bepaalde sterren den meri...