Wat is de betekenis van Mensenrechten?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mensenrechten

mensenrechten - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (politiek) de fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen zouden moeten hebben Het land heeft een zeer bedenkelijke reputatie op het gebied van mensenrechten. Woordherkomst samenstelling van mens en rechten met het invoegs...

Lees verder
2018
2022-12-04
Paul Cliteur

Professor of Jurisprudence, University of Leiden.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn een onderdeel van de “rechtsstaatsgedachte”. Bij mensenrechten gaat het om fundamentele universele rechten die aan de mens louter op basis van mens-zijn toekomen en die zijn neergelegd in constituties en mensenrechtenverdragen. De gedachte van mensenrechten is oud en vindt zijn oorsprong in het natuurrechtsdenken. De belangrijkst...

Lees verder
2018
2022-12-04
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Mensenrechten

In de EU: grondrechten. Opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De bevordering en verdediging van de grondrechten binnen de lidstaten (intern) en in de betrekkingen met landen buiten de EU (extern) is een belangrijke doelstelling van de EU.

2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mensenrechten

mensenrechten - zelfstandig naamwoord uitspraak: men-sen-rech-ten 1. rechten die iedere mens zou moeten hebben ♢recht op onderwijs is een van de belangrijkste mensenrechten Zelfstandig naamwoord: men-sen-rech-ten de mensenr...

Lees verder
2007
2022-12-04
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Mensenrechten

Mensenrechten zijn de rechten die ieder mens toekomen en die geacht worden de grondslag te zijn voor alle rechten die door wet en gewoonte worden gesteld. De kern van het vastgelegd internationaal recht van de mensenrechten wordt gevormd door de Universele verklaring, de VN-verdragen (1966) en het Verdrag tegen marteling. In deze documenten kunnen...

Lees verder
2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn fundamentele rechten die aan mensen toekomen uit hoofde van hun menszijn. Zij zijn in de menselijke natuur verankerd en daarom ‘onverliesbaar’, zoals één van de veel gebruikte predikaten luidt. Om die reden worden zij, vooral in de achttiende eeuw, ook vaak als ‘natuurlijke rechten’ aangeduid. De mensenrechten vormen zo, van huis...

Lees verder
1996
2022-12-04
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Mensenrechten

De rechten die de mens toekomen en die door de overheid dienen te worden beschermd. Mensenrechten zijn een combinatie van de klassieke of politieke grondrechten, zoals de bescherming van leven, vrijheid en de persoonlijke levenssfeer èn de sociale grondrechten, namelijk de plicht van de staat tot het verschaffen van elementaire sociale en economisc...

Lees verder
1994
2022-12-04
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Mensenrechten

Mensenrechten, de rechten die geacht worden de mens, met name als staatsburger, van nature toe te komen en die de overheid dient te erkennen en te eerbiedigen. Vooral mensenrechten die betrekking hebben op staatsburgerlijke en politieke rechten, worden (althans formeel) in veel nationale grondwetten erkend. Bij mensenrechten kan gedacht worden aan...

Lees verder
1990
2022-12-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

mensenrechten

mensenrechten - Rechten die naar het oordeel van een samenleving alle mensen bezitten; meestal een aantal rechten die essentieel worden geacht voor de menselijkheid.

1981
2022-12-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Mensenrechten

de rechten die geacht moeten worden de mens, m.n. als staatsburger van nature toe te komen en die de overheid dient te erkennen en te eerbiedigen. Mensenrechten, vooral die welke betrekking hebben op staatsburgerlijke en politieke rechten, worden (althans formeel) in vele nationale grondwetten erkend. → Grondrechten. Litt.. J.H.W.Verzijl. Huma...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

mensenrechten

o. (mv.), (ook: rechten van de mens), de rechten die geacht moeten worden de mens, m.n. als staatsburger, van nature toe te komen en die de overheid dient te erkennen en te eerbiedigen. Mensenrechten, vooral die welke betrekking hebben op staatsburgerlijke en politieke rechten, worden (althans formeel) in vele nationale grondwetten erkend. O.m. zij...

Lees verder