Wat is de betekenis van Melaatschheid?

1937
2022-01-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Melaatschheid

Een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door den leprabacil, een bacil die veel op den tuberkelbacil gelijkt. Ook de ziekte zelf vertoont, door haar slepend verloop, gelijkenis met tuberculose. Afrika wordt als de bakermat van de ziekte beschouwd. Volgens de geschiedkundige gegevens heeft Xerxes haar met zijn leger naar Griekenland overgebracht, terw...

Lees verder
1933
2022-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Melaatschheid

(Lepra), een vroeger o/d geheele wereld verspreide, thans nog in Oostersche landen veelvuldig, in Europa slechts sporadisch voork. ziekte, _ die aanvankelijk de huid en de slijmvliezen aantast, later het geheele organisme verwoest. Gold vroeger v. uitermate besmettelijk en ongeneeslijk, thans niet meer in die mate. In Europa werden de lijders vroeg...

Lees verder
1933
2022-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Melaatschheid

of lepra is een ziekte reeds in het Oude Testament beschreven, in het begin onzer jaartelling vooral om de Middellandsche zee verbreid, en daarna in geheel Europa zóó veelvuldig, dat omstreeks de jaren 1000 tot 1200 talrijke leproserieën of melaatschenhuizen bestonden. In onze streken toen ook akkerziekte genoemd in verband met h...

Lees verder
1926
2022-01-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Melaatschheid

(Grieksch: lepra). Deze vroeger zoo gevreesde ziekte komt tegenwoordig in ons land vrij zeldzaam voor. In ons geheele land zouden ongeveer honderd lepralijders zijn, die voor ’t meerendeel in Indië ziek zijn geworden, want zoowel in Oostals in West-Indië is de melaatschheid inheemsch. Duizenden inboorlingen lijden er aan.De melaatsc...

Lees verder
1916
2022-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Melaatschheid

Melaatschheid - lepra, is de door den leprabacil veroorzaakte chronische infectieziekte. De leprabacil is in 1874 door A. Hansen ontdekt; zij tast vooral de huid en de periphere zenuwen aan; in mindere mate de inwendige organen. Reeds in 1500 v. Chr. zoude, volgens de overleveringen, de lepra epidemisch geheerscht hebben in de dalen van den Ganges...

Lees verder
1898
2022-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Melaatschheid

Melaatschheid v. (...heden), zekere hardnekkige huidziekte, eene besmetteljjke volksziekte, in vroeger tijd meer voorkomende dan nu.

1870
2022-01-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Melaatschheid

Melaatschheid (lepra) is eene zeer hardnekkige, slepende huidziekte, welke reeds in den aanvang onzer jaartelling in het Oosten heerschte en zich later in verschillende, doch minder kwaadaardige vormen ook in het Westen vertoonde. De melaatschheid komt voort uit kwaadsappigheid en begint met pijnlooze vlekken op de huid of met brandende vlechten, w...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten