Wat is de betekenis van meetkunde?

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

meetkunde

meetkunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) tak van de wiskunde die zich bezighoudt met ruimtelijke figuren 2. (wiskunde) de vorm van een ruimtelijke figuur Woordherkomst samenstelling van meet(werkwoord) en kunde Synoniemen geometrie

2023-12-10
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Meetkunde

(Synoniem voor: Geometrie) Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Meetkunde

s., mjitkunde.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Meetkunde

v., 1. deel der wiskunde, de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en de eigenschap der figuren: vlakke meetkunde;analytische, beschrijvende meetkunde, de leer der projecties; — meetkunde van de ruimte, stereometrie. 2. les in de onder 1. genoemde wetenschap: van 9 tot 10 hebben we m...

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Meetkunde

onderdeel der wiskunde dat zich bezig houdt met de begrippen die op onze ruimtevoorstelling betrekking hebben. Ze doet dat door de opstelling van een zo beknopt mogelijk stelsel van axioma's, dat zijn uitspraken die voor onze natuurlijke ruimtevoorstelling evident zijn en waaruit door geschikte keus en combinatie alle andere uitspraken, de ste...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

meetkunde

v.; deel der wiskunde inz. wetenschap, die zich bezighoudt met het bepalen der afmetingen en eigenschappen van punten, lijnen, vlakken (planimetrie) en lichamen; de lagere meetkunde, lijnen, vlakken, lichamen; de hogere meetkunde, analytische.

2023-12-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Meetkunde

(geometrie), onderdeel der wiskunde, dat zich bezig houdt met dé beschouwing v. lijnen, vlakken en lichamen. Men onderscheidt de vlakke m. of planimetrie, de ruimte-m. (stereometrie), de analytische, synthetische, beschrijvende m., enz.

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Meetkunde

of geometrie, onderdeel van de wiskunde, waarin niet alleen bestudeerd worden figuren, zooals driehoeken, veelhoeken, kromme lijnen, gebogen vlakken, die in „onze ruimte” gedacht kunnen worden, maar ook fig. (waaronder ruimten), die gedacht worden in lineaire en gebogen ruimten van meer dan drie afmetingen. Voor verdere bijzonderheden e...

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

meetkunde

(‘me:t) v. (—n) 1. Eig. deel der wiskunde dat zich bezighoudt met de leer en het meten van ruimtegrootheden (lijnen, vlakken, lichamen). 2. Metn. boek daarover. Syn. geometrie. Enc. De lagere meetkunde behandelt figuren die liggen in een plat vlak (vlakke meetkunde, planimetrie) of in de ruimte (meetkunde in de ruimte, stereometrie) ;...

2023-12-10
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Meetkunde

(Geometrie). Een deel der wiskunde, de wetenschap of de leer der uitgebreidheid. Zie ook ,,planimetrie”, „steriometrie”, „analytische-” „beschrijvende meetkunde.”

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Meetkunde

Meetkunde - onderdeel der wiskunde, waarin de ligging en de uitgebreidheid van ruimtelijke voorwerpen (lijnen, oppervlakken, lichamen) onderzocht worden in hun onderling verband volgens wiskundige methoden. — De waarneming der natuurobjecten heeft er vanzelf toe geleid telkens terugkeerende maatverhoudingen en merkwaardige liggingen te „verklaren”...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

meetkunde

v. (-s), 1. geometrie, onderdeel van de wiskunde waarin de ligging en de uitgebreidheid van ruimtelijke voorwerpen (lijnen, oppervlakken, lichamen) onderzocht worden in hun onderling verband en volgens wiskundige methoden; 2. (metonymisch) les in het genoemde vak: van 9 tot 10 hebben we meetkunde. Een meetkunde wordt opgebouwd vanuit een aantal v...

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Meetkunde

Wetenschap der uitgebreidheden (lichamen, oppervlakken, lijnen). De begrippen zijn oorspronkelijk ontleend aan de voorwerpen, die in de natuur voorkomen, waarbij dan enkel werd gelet op grootte en vorm. Een samenstel van punten, lijnen, oppervlakken wordt figuur genoemd. De eigenschappen der figuren worden door redeneering (bewijs) uit eenvoudiger...

2023-12-10
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Meetkunde

De meetkunde of geometrie is een deel der wiskunde. Zij bepaalt zich bij de kennis der eigenschappen van eenige weinige ligchamen, en doet ons zien, op welke wijze eene lengte-, vlakte-, of ligchamelijke uitgebreidheid afhankelijk is van hare grenzen, terwijl zij regels aangeeft, waardoor men eene uitgebreidheid meten, dat is met eene als maat aang...

2023-12-10
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Meetkunde

MEETKUNDE of Geometrie, is eene voor de Bouwlieden noodzakelijke wetenschap, waardoor zij aan hunnen arbeid sterkte, juistheid en schoonheid kunnen geven. De Vrijmetselaren wenden de grondstellingen der Meetkunde, ook in hunne handelingen en arbeid aan.