Wat is de betekenis van Meer?

2020
2022-07-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Meer

Zie Odmar

2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

meer

meer - bijwoord, zelfstandig naamwoord 1. naast dat wat al genoemd is ♢wie waren er nog meer? 1. wat wil je nog meer? [verder nog] 2. je hebt zonder meer gelijk ...

Lees verder
1998
2022-07-07
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Meer

1. mag het iets/een ietsje/een grammetje -/minder (zijn)?, cliché van o.a. slagers, schertsend ook op andere terreinen overgedragen. Mag het een grammetje minder? Door het verbod op drugs heeft de zelfdisciplinering van de gebruiker, die bij alcohol wél gangbaar is geworden, nooit kunnen groeien. (HP/De Tijd, 22/03/96) Mag het ietsje minder? Een o...

Lees verder
1985
2022-07-07
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MEER

oude benaming voor Boxmeer, heerlijkheid aanvankelijk van de heren van Cuijk. In 1654 schreef pastoor A. Peelen nog: ,,Meere soo sv bij de gemeene luyden huydendaags nog veel genoemt wort. sijnde een souveram Land”; bestond uit Boxmeer, het Kerspel. Sint Anthonis en Half Sambeek. jan van Cuijk stond de heerlijkheid af of verkocht haar aan Jan...

Lees verder
1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

meer

I. bw., 1. sterker, in hogere mate; bij verbale uitdrukkingen: meer dan elk ander leed hij honger; hierbij wordt meer gedacht aan hoeveelheid dan aan aantal; bij bn. en bw., m.n. wanneer een comp. op -er minder welluidend zou wezen: men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Hand.5,29); wanneer twee hoedanigheden, toestanden enz. met elkaar...

Lees verder
1964
2022-07-07
voornamen

Voornamenboek

Meer

m -> Odmar (Zuid-Ndl.).

1958
2022-07-07
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

MEER

a. (Fr. : mear, Oudfr. : mar). Niet te verwarren met Fr. : de mar, Hollands: het meer. Waterloop, o.a. Langemeer onder Suawoude, Oudemeer bij Lwd., Tsjum, Haskemeer (Jelsumer vaart). Verwant met Middelnederlands ‘mare’ : stilstaand water, M., poel, moeras (Alkmaar, Aalsmeer), met Gronings ‘moar’ (zie Haudmere). Niet: grenss...

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Meer

1. s.n., mar (de). 2. adv., mear; naarsmaken, mearich, smeitsje.

Lees verder
1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Meer

I. (meren), 1. o., (veroud. en dicht.) zee: de zonne zonk in ’t meer. 2. o. en v., binnenwater van enige omvang, inz. een met water gevuld bekken. 3. v., polder ontstaan door het droogleggen van een meer (2.); (gew. inz.) de Haarlemmermeer: hij werkt in de Meer. II. v. (meren), (gew.) merrie. III. I. bw., 1. sterker, in hoge...

Lees verder
1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Meer

uitholling in de bodem, met water gevuld en door land omgeven; o.a. te verdelen in berg-M. en vlakte-M. Men onderscheidt: rivier-M. met toeen afvoer; bron-M., zonder zichtbare watervoeding; steppen-M., dat alleen toevoer heeft en waar het water door verdamping verdwijnt.

1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

meer

I. 1. o. meren; natuurlijk waterbekken van alle kanten door land ingesloten, dichtzee: de Zwitserse meren; 2. v.; drooggemaakt meer: de Haarlemmermeer. II. onbep. telw. en bw.; comparatief van veel: gij hebt veel boeken, maar hij heeft er meer: meer geld vragen: meer suers dan soets, spreuk van Anna Bijns (1494- ± 1575); ik zal er niet meer...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Meer

Meer - (Jan van der), zie VERMEER VAN DELFT en VERMEER VAN HAARLEM.

1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Meer

Een meer is eene natuurlijke waterkom, door land omgeven. Veelal wordt een meer gevoed door ééne of meer rivieren, welke er zich in uitstorten, terwijl het desgelijks zich door eene rivier van zijn overtollig water ontlast. Men heeft meren, die wegens hunne uitgebreidheid den naam van zeeën dragen, zooals de Caspische Zee, de grootste van alle (841...

Lees verder