2020-01-22

mededelen

mededelen - Werkwoord 1. (ov) deelnemen, deel hebben 2. (ditr) doen vernemen Dit hebben wij nooit medegedeeld gekregen. Woordherkomst samenstelling van mede(bijwoord) en delen(werkwoord) Synoniemen [2]: berichten [2]: verhalen Verwante begrippen [2]: vertellen, [2]: zeggen

2020-01-22

mededelen

mededelen - regelmatig werkwoord uitspraak: me-de-de-len 1. vertellen hoe het is ♢ik moet u helaas mededelen dat het artikel uitverkocht is 1. hierbij deel ik u mede ... [beginzin van een brief] 2. mededelende zin [waarin je je tot iemand richt, zonder een antwoord te verwachten]...

2019-09-19

electriseren

electriciteit opwekken of mededelen; fig. krachtig aanvuren, bezielen.

2017-06-30

Non-verbale communicatie

Lat.>: communicare = mededelen, delen in iets, te kennen geven, kennisgeven. Gedragswijze(n) o.a. gebarentaal waardoor mensen met elkaar contact hebben en elkaar begrijpen, zonder gesproken taal, ook wel (→) lichaamstaal genoemd. a. Bij intermenselijk verkeer speelt de non-verbale communicatie of lichaamstaal een belangrijke rol òf als ondersteuning van het gesproken woord èn/of als vervanging ervan. Dit geschiedt zowel bewust als onbewust door gebaren, mimiek en lichaamshouding. b. Auditief...

2019-03-09

berichten

(berichtte, heeft bericht), mededelen, ter kennis brengen van, kennis geven van; aankondigen.

2019-09-20

communiceren

1 mededelen; 2 In verbinding staan; 3 R.K. de H. Communie ontvangen.

2019-03-21

bevinding

bevinding - v. (-en), 1. conclusie na onderzoek: ik zal u mijn bevindingen mededelen; slotsom; 2. wat men ondervindt, m.n. gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met God: de — van een gelovige ziel.

2018-12-29

achterwege

achterwege - achterwe'ge, bw., eigenlijk op, langs de weg, thans alleen nog in: — blijven, uitblijven, niet geschieden (van handelingen); van personen alleen met iets — blijven, het nalaten; — laten, laten uitblijven, niet laten geschieden, niet doen (handelingen); ongezegd of ongeschreven laten of het geschrevene niet mededelen; — houden, achterhouden, niet melden, niet mededelen.

2017-03-28

verzwijging

verzwijging - Niet mededelen van iets waarmee men bekend is. Verzwijging door een verzekeringsnemer van voor de verzekering relevante gegevens, kan de vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst tot gevolg hebben.

2019-09-19

magnetiseren

magnetisch maken, magnetische kracht mededelen; door wrijving of handbewegingen geheime krachten in het menselijk lichaam opwekken, waardoor ziekten genezen kunnen worden; fig. een geheime aantrekkingskracht uitoefenen op, bezielend werken op.

2018-12-29

aanzeggen

aanzeggen - (zei(de) aan, zegde aan, heeft aangezegd), 1. (vero.) bekendmaken in het algemeen, (thans) min of meer plechtig mondeling bekendmaken, aankondigen: iemands overlijden (laten) ; iemand gerechtelijk —, langs gerechtelijke weg mededelen; de dood (aan een veroordeelde), hem mededelen dat hij op een bepaalde tijd de doodstraf zal ondergaan; iemand de wacht -, (fig.) iemand zeggen waaraan hij zich voortaan te houden heeft; 2. bevelen, gelasten; 3. men zou het hem niet —, op het uiterli...

2017-03-27

first notice day

first notice day - Term uit de futureshandel, de eerste dag waarop een der partijen kan mededelen dat hij het contract niet in geld wil afhandelen maar de onderliggende goederen fysiek geleverd wil hebben of fysiek zal leveren.

2018-12-29

achterhouden

achterhouden - ach'terhouden (hield achter, heeft achtergehouden), 1. (iemand) ophouden, terughouden, niet laten vertrekken; 2. wederrechtelijk in zijn bezit houden, achterbaks houden; 3. niet mededelen, geheimhouden, b.v. voor de belasting: een paard, bediende niet aangeven; 4. zich —, zich terugtrekken, achterblijven; niet opkomen voor de dienst.

2017-12-04

mededeelt

mededeelt - Werkwoord 1. (in een bijzin) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen ♢... dat jij mededeelt2. (in een bijzin) derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen ♢... dat hij mededeelt

2017-10-03

deel mede

deel mede - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen     * Ik deel mede 2. gebiedende wijs van mededelen     * deel mede! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen     * deel mede je?

2017-10-17

attenderen

attenderen - Werkwoord Woordherkomst uit het Latijn Synoniemen informeren, mededelen, waarschuwen, alarmeren, memoreren

2019-03-14

besmetten

besmetten - (besmette, heeft besmet), 1. bezoedelen, bevlekken: wie met pek omgaat, wordt ermee besmet; 2. — met, smetstof mededelen aan; gewoonlijk passief: besmet worden.

2017-10-03

deelt mede

deelt mede - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen|deelt (…) mede     * Ik deelt mede 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen|deelt (…) mede     * deelt mede! 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van mededelen|deelt (…) mede     * deelt mede je? Woordherkomst uit deelt (werkwoord) en mede(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorde...

2017-10-31

verkondschappen

verkondschappen - Werkwoord 1. mededelen Woordherkomst afgeleid van kondschappen met het voorvoegsel ver-

2017-12-04

mededeel

mededeel - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van mededelen ♢... dat ik mededeel