Wat is de betekenis van MARIA MAGDALENA?

2024-07-18
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

MARIA MAGDALENA

waarschijnlijk zo genoemd vanwege haar afkomst uit Magdala aan de westelijke oever van het Meer van Gennesareth, is één der vrouwen, die Jesus volgden en Hem „dienden met hetgeen zij bezaten’ ’ (Luc. 8 : 2-3). Zij was door Jesus genezen van een bezetenheid door zeven boze geesten (waaruit men ten onrechte heeft gecon...

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Maria Magdalena

afk. van Magdala bij het meer van Genesareth; een van de vrouwen die Jezus volgden, uit wie zeven duivelen waren uitgedreven (Luc. 8:2). Zij stond onder het kruis en Jezus verscheen haar op de verrijzenismorgen (Joh. 20 : 1—18). Vaak vereenzelvigd met de onbekende zondares uit Luc. 7 : 36—50.

2024-07-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Maria Magdalena

ontleent haar bijnaam aan Magdala, een stadje bij het meer Genesareth. Zij behoorde tot de Galileesche vrouwen, die Jesus op zijn tochten volgden en Hem met haar vermogen ondersteunden. Zij vervulde daarmee een plicht van dankbaarheid, want Jesus had zeven booze geesten uit haar uitgedreven (Lc.8.2). Zij stond onder het kruis en was aanwezig bij de...

2024-07-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Maria Magdalena

(ma'ri:a magda'le:na) (H.) [Lat. Magdalena. van Magdala] een der vrouwen die, tijdens Jezus’ openbaar leven, in zijn onderhoud en dat van zijn gevolg voorzagen; stond op Goede Vrijdag onder het kruis en meende op paasochtend met de tuinman te spreken, maar herkende weldra de „Meester”. Men heeft haar verward met de vrouw...

2024-07-18
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Maria Magdalena

(of Maria van Magdala), zo genoemd, omdat zij afkomstig was uit Magdala, een stad aan het meer van Galilea of van Gennezareth in Palestina, is eveneens een figuur uit den Bijbel. Zij was een volgelinge van Jezus en wordt o.a. met name genoemd in het evangelie van Johannes (hoofdstuk 19 : 26), waar verhaald wordt, hoe enkele vrouwen, w.o. ook deze M...

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Maria Magdalena

nieuwtestamentische figuur, vrouw uit Magdala, door Jezus van demonische machten bevrijd; Maria Magdalena was één van de vrouwen aan het graf van Jezus (Joh.20,17). De traditie heeft haar vereenzelvigd met de zondares die Jezus’ voeten zalfde (Luc.7,38). In de schilderkunst was zij een geliefd motief, evenals in de litteratuur (...

2024-07-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Maria magdalena

Maria magdalena - (Lat. „uit Magdala”), een vrouw, door Jezus van demonische machten bevrijd. Lk. 8 : 2 spreekt, evenals het onechte slot van Markus, van 7 duivelen. Zij is een van de vrouwen aan het graf van Jezus. De opgestane zegt tot haar: „Raak mij niet aan”. Dit „Noli me tangere”, een naam, dien men thans nog geeft aan de Springbalsamien, zal...

2024-07-18
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Maria magdalena

was de vrouw die door Jesus van zeven duivelen was verlost (Luc. VIII. 1—3) en wellicht dezelfde als de zondares die Jezus’ voeten zalfde (Luc. VIII. 36—50) en de zuster van Lazarus en Martha (Joan. XI. 1—2). Zij was geboortig uit Magdala aan het meer van Tiberias. Later stond zij met de andere vrouwen onder het kruis van Je...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Maria Magdalena

d. i. Maria van Magdala, de door Jezus in genade aangenomene zondares (Lnc. 7: 36—50). Zij is met name vermeld Matth. 27 en 28: Marcus 15 en 16; Luc. 8 en 24; Joh. 19 en 20.