Wat is de betekenis van manie?

2010
2021-05-14
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

manie

Een geestelijke stoornis waarbij iemand een poos overdreven vrolijk is (uitspraak: MAA-nie). Na een periode van manie komt meestal een sombere periode (depressie). Daarom heet zo’n stemmingsstoornis ook wel ‘manische depressie’ of ‘bipolaire stoornis’. ‘Bipolair’ betekent ‘met twee polen/uiteinden’: plus en min, hier dus sip en vrolijk. Iemand die...

Lees verder
2004
2021-05-14
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Manie

Toestand van ziekelijke opgewektheid die gepaard gaat met een verstoorde beleving van de eigen persoon en de werkelijkheid (onderdeel van de bipolaire stemmingsstoornis).

1994
2021-05-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Manie

ook manie [zie mania] overdreven, ziekelijke zucht tot iets (bijv.: kleptomanie = ziekelijke zucht tot stelen; pyromanie = ziekelijke zucht tot brandstichten; megalomanie = grootheidswaan, enz.; ook: grote voorliefde tot iets (zonder ziekelijke neiging).

1993
2021-05-14
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Manie

gril; overdreven voorliefde

1973
2021-05-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

manie

[Fr. Gr. mania, geestdrift, razernij, waanzin], v. (—ën), psychische afwijking, een verhoogde activiteit van verward denken en handelen (e); (in zwakkere opvatting) bevlieging; toestand van opgewondenheid bij verschillende psychosen; dwaze gewoonte. (e) Bij manie wordt op anderen de indruk gewekt van een overmatig vrolijke stemming (e...

Lees verder
1965
2021-05-14
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

MANIE

toestand van psychische opwinding, vergezeld gaande van een onbedaarlijke woordenstroom, van euforie en van onstuimigheid. Een maniak schertst voortdurend, springt van de hak op de tak, is erg druk en schijnt zich graag in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.

1955
2021-05-14
vreemd

Vreemde woordenboek

Manie

dwaze voorliefde, verzotheid; ziekelijke hang naar iets

1952
2021-05-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Manie

s., many.

1950
2021-05-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Manie

(Fr.), v. (-ën), hartstochtelijke ingenomenheid met, overdreven voorliefde voor iets, dwaze gewoonte, onverstandige zucht tot iets: tegenspreken was hem een manie geworden.

1949
2021-05-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Manie

(Gr. mania, razernij) (1) ziekelijke neiging, onbedwingbare lust; (2) als onderdeel van de manisch-depressieve psychose*, geestesstoornis met grote opgewektheid, verhoogd zelfgevoel, gedachtenvlucht.

Lees verder
1948
2021-05-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

manie

v. man la; ziekelijke zucht, overdreven neiging.

1933
2021-05-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Manie

Woord, dat in verschillende beteekenissen gebruikt wordt. 1° Het is de vakwetenschappelijke naam voor één der stadia der → manisch-depressieve psychose. 2° In samenstellingen wordt m. gebruikt om aan te geven een sterken, practisch niet te beheerschen drang tot het doen van iets, meestal iets abnormaals; bijv. de → d...

Lees verder
1916
2021-05-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Manie

Manie - vroeger gebruikt voor krankzinnigheid in het algemeen. M. is een funktioneele hersenziekte, gekenmerkt door een sterk welbevinden van den lijder; een ziekelijke versnelling van voorstellingen, gedachtenvlucht; een verhoogde prikkelbaarheid van de bewegingscentra in de hersens, waardoor bewegingsdrang optreedt. Wanneer bepaalde verschijnsele...

Lees verder
1898
2021-05-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Manie

MANIE, v. hartstochtelijke ingenomenheid met, overdreven voorliefde voor iets, dwaze gewoonte, onverstandige zucht tot iets: tegenspreken VMS hem eene manie geworden.

1870
2021-05-14
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Manie

Manie, afkomstig van een Grieksch woord, dat woede, razernij beteekent, is eene buitengewone opgewondenheid, zich openbarende in het denken en handelen, eene ziekelijke gesteldheid des gemoeds, eene soort van krankzinnigheid, welke blijkt in tobberij of woede. Vaak is deze toestand verbonden met eene zekere begeerlijkheid en wordt dan bijv. zucht t...

Lees verder