2015-04-08

Mandala

Een mandala is een heilige cirkel. Het is een Sanskritisch woord dat "cirkel" of "gewijd centrum" betekent. Een andere betekenis van het woord mandala is "bevatter van essentie". Mandala's zijn in principe altijd cirkelvormig. Hoewel de mandala zijn wortels in het oude India heeft, is dit gewijde symbool sinds alle tijden in alle culturen te vinden. Ze worden uitgedrukt in kunst, architectuur en alledaagse voorwerpen. Mandala's kunnen soms ook cirkels of driehoeken binnen een vierkant zijn. Ze...

2017-06-14

Mandala

A mandala is a sacred circle. It is a Sanskrit word that means circle or dedicated center. Another meaning of the word mandala is essence of essence. Mandala's are in principle always circular. Although the mandala has its roots in ancient India, this sacred symbol has always been found in all cultures. They are expressed in art, architecture and everyday objects. Mandals can sometimes also be circles or triangles within a square. They are always symmetrical and take the look as usual to the cen...

2017-05-05

Mandala

Voor Jung was de mandala een symbool van heelheid, volledigheid en perfectie. Hij symboliseerde het Zelf. De mandala (Sanskriet voor cirkel) is een combinatie van een magische cirkel met quaterniteit ('vierheid'). Mandala's kunnen verschijnen in dromen en visioenen, en als kunstwerk. Net zoals bij yoga het geval is, maakte Jung in zijn behandeling gebruik van de mandala als middel tot meditatie en actieve verbeelding.

2017-05-30

mandala

cirkelvormige of veelhoekige symmetrische afbeelding, als hindoeïstische en boeddhistische voorstelling van het heelal, en als hulpmiddel bij het mediteren

2019-09-18

Mandala

Een Sanskrit woord voor kring, dat ook een gebied, een invloedssfeer, een kreis enz. kan aanduiden. Op Java werd het in den Hindoe-Javaanschen tijd gebruikt vooral ter aanduiding van de, meestal vrijheerlijke, kloostergemeenten, waaruit de latere → pesantrèn’s zijn ontstaan. De inheemsche verhalen over het ontstaan dezer m., hun geschiedenis en den leefregel van hun monniken en nonnen worden behandeld in Pigeaud’s De Tantu Panggëlaran (Den Haag 1924). Berg

2019-06-08

mandala's

mandala's - In het algemeen, geometrische motieven, vaak rond en symbolisch voor het universum, geschikt voor eindeloze variatie en betekenis in verschillende media.

2019-10-22

Tantoe Panggelaran

(waarschijnlijke beteekenis: „Verloop der ontwikkeling”), Oud-Javaansch prozageschrift, bevattende als eerste deel een aantal legenden over het ontstaan der wereld en over die daden van goden, welke speciaal met bepaalde heiligdommen in verband staan; als tweede en grootste deel gegevens over de mandala’s en de legendarische geschiedenis van hun stichters. Het is een belangrijk specimen der mandala-lit., waarin het Javaansche element sterker is dan in die der hofkringen. Tijd v...

2019-10-02

Rigweda

(Sanskrit-lit.), beter: Rigweda-Samhita, hymnenverzameling, belangrijkste der 4 samhita’s der ➝ Wedaliteratuur, bestaande uit 1028 hymnen, verdeeld over 10 boeken (mandala ’s); oudste godsdienstige lit. van Indië, ontstaan, toen de Ariërs nog in den huidigen Pandzjab woonden, en een beeld gevend van hun godsdienstige en cultureele toestand en gebruiken. Hun godsdienst is een natuurmythologie; aan Indra (waarsch. stormgod) en Agni (vuurgod) zijn de meeste hymnen gewijd. Li...

2019-06-08

Sakya-school (schilderkunst)

Sakya-school (schilderkunst) - Tibetaanse schilderschool die is gelieerd aan de boeddhistische orde met dezelfde naam. Deze behoort tot een van de vier belangrijkste orden. De school, die floreerde vanaf de 13de tot de 16de eeuw in het midden van Tibet, ontstond in Sakya-kloosters, vooral in het klooster van Ngor. Sakya-schilderijen bestaan vaak uit meerdere mandala's die zich kenmerken door effen kleuren, een icoonachtige kwaliteit en een algemene directheid die de religieuze en visuele co...

2019-01-17

Rigveda

Rigveda - Rig-Veda, Rigweda, in het Sanskrit Rgveda, het oudste gedeelte der Sanskrit-letterkunde en de bijbel van den Vedischen godsdienst; deze Weda bestaat uit 10 boeken (mandala), te zamen met 1017 voor het meerendeel religieuse hymnen. De R. vormt, met den Samaveda, Yajurveda en Atharvaveda, de verzameling, welke met den algemeenen naam van Weda’s (zie WEDA) wordt aangeduid. De drie eerste (kanonieke) Weda’s gelden als van goddelijken oorsprong, de laatste als overlevering en men kent e...

2019-06-08

Heian

Heian - Verwijst naar de Japanse stijl en periode die zich ontwikkelde van 794 tot 1185 n. Chr. en samenviel met de verplaatsing van de hoofdstad naar Heian (het tegenwoordige Kyoto) en de opkomst van het tantristisch boeddhisme, afkomstig uit China. De stijl wordt gekenmerkt door de nadruk op mandala’s in beelden en de komst van nieuwe figuurtypen, zoals boeddha’s met een kroon en sieraden, en godheden met meerdere ledematen en woeste gezichtsuitdrukkingen om bovennatuurlijke kracht...

2019-06-08

Sjingon

Sjingon - Een Japanse school van esoterisch en mystiek boeddhisme, die in 806 door Kukai vanuit China naar Japan werd gebracht. Een belangrijk Sjingon-geschrift is Kukai's 'Diamanten sleutel voor de winkel der mysteriën' (Hizoboyaku), waarin spirituele verworvenheid via Sjingon wordt beschouwd als de vervulling van negen andere spirituele wegen uit het boeddhisme en andere religies. Aanhangers geloven dat de esoterische waarheid van Sjingon meer voldoening geeft dan de naar b...

2018-08-20

Veda

Veda noemen de Indiërs het oudste gedeelte hunner letterkunde, hetwelk zich door taal en inhoud aanmerkelijk van het latere onderscheidt. De Veda (Wetenschap) bestaat uit drie trappen, de Mantra (godsdienst), Brâhmana (godgeleerdheid) en Soetra (draad of pand), welke men in de vier deelen der Veda, Rîk, Sâman, Jadsjoes en Atharwan, telkens terugvindt. De Mantra, ook Samhita (verzameling) geheeten, het oudste deel, bevat lofzangen en spreuken, met of zonder betrekking op godsdienstige plegtig...