Synoniemen van Maatschappij

2019-11-18

Maatschappij

Het sociale leven van mensen in het algemeen/de grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren.

2019-11-18

maatschappij

maatschappij - Zelfstandignaamwoord 1. vereniging tot het drijven van handel 2. de wereld, omgang en verkeer der mensen Woordherkomst afgeleid van maatschap met het achtervoegsel -ij Synoniemen [1] bedrijf, vennootschap [2] gemeenschap, gezelschap, samenleving

2019-11-18

maatschappij

maatschappij - zelfstandig naamwoord uitspraak: maat-schap-pij 1. alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan ♢in deze maatschappij wordt nog steeds gediscrimineerd 2. handelsonderneming of verzekeringsbedrijf ♢bij welke maatschappij ben jij verzekerd? Zelfstandig naamwoord: maat-schap-pij de...

2019-11-18

Maatschappij

De Maatschappij. Het leven en de ontwikkeling van den afzonderlijken mensch en alzoo van de menschheid worden alleen mogelijk door de onderlinge vereeniging dier enkelen. Wanneer de mensch zich afzondert van zijne natuurgenooten, gaat hij verloren naar ligchaam en geest. Bij eene onderlinge vereeniging van menschen is het intusschen onnoodig, dat hare voorwaarden vooraf besproken worden. Zij ontstaat van zelve en ontwikkelt zich op hare eigenaardige grondslagen, namelijk de meest mogelijke vrijh...

2019-11-18

Maatschappij

Maatschappij v. (-en), vereeniging van personen tot eene handelsonderneming enz.: maatschappij van levensverzekering; handelmaatschappij; — vereeniging tot het beoefenen van kunst of letterkunde; de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; — samenleving, de wereld, omgang en verkeer der menschen: de orde der maatschappij verstoren; de plichten die de maatschappij ons oplegt.

2019-11-18

Maatschappij

Maatschappij - 1) menschelijke samenleving (zie STAAT, CONTRAT SOCIAL); 2) eenigszins ouderwetsche uitdrukking voor vereeniging (b.v. Mij. t. Nut v. ’t Algemeen) in den ruimen zin des woords en dus ook omvattend de vennootschap (b.v. Mij. t. Exploitatie v. Staatsspoorwegen).

2019-11-18

Maatschappij

Maatschappij - zie Vennootschap. — Kist, Mr. J. G., De Maatschap of Vennootschap.

2019-11-18

Maatschappij

zie Bond.

2019-11-18

Maatschappij

A) in engeren zin ieder veelvoud van personen, dat met het oog op de bereiking van een gemeenschappelijk doel, min of meer duurzaam tot een geordende eenheid is geworden. Het veelvoud van menschen is het materieel, de zedelijke eenheid van dat veelvoud het formeel bestanddeel van de m. De meest beslissende rol wordt in de m. vervuld door het gemeenschappelijk doel: wie tot de m. als lid zullen behooren, is van het doel afhankelijk; de zedelijke eenheid komt op de eerste plaats door het doel tot...