2019-11-16

maatregel

maatregel - zelfstandig naamwoord uitspraak: maat-re-gel 1. voorschrift waarmee je iets probeert te bereiken ♢hij mag niet naar huis met de kerst, dat is een harde maatregel 1. een maatregel nemen [besluiten wat er gebeurt] 2. dat zijn geen halve maatregelen [er verandert veel door]<...

2019-11-16

Maatregel

Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.

2019-11-16

maatregel

maatregel - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat wordt beslist om een doel te treffen Er moesten maatregelen genomen worden om op tijd klaar te zijn. Verwante begrippen akkoord, beschikking, besluit, regeling, schikking

2019-11-16

Maatregel

Maatregel m. (-s, -en), schikking, ordening, waardoor men eene zaak regelt: maatregelen treffen ter voorkoming van ongelukken; zijne maatregelen nemen; algemeene maatregel van inwendig bestuur, besluit of reglement door den koning genomen na den Raad van State gehoord te hebben, houdende voorschriften nopens de toepassing en de tenuitvoerlegging eener wet.

2019-11-16

Maatregel

Een besluit of andere handeling van een overheidsinstantie die een persoon in zijn of haar rechtmatige belangen aantast.