Wat is de betekenis van Maarschalk?

2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

maarschalk

maarschalk - Zelfstandignaamwoord 1. hoogste officier van het leger Woordherkomst Van mare (paard, merrie) en schalk (knecht).

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

maarschalk

maarschalk - zelfstandig naamwoord uitspraak: maar-schalk 1. (vroeger) paardenknecht of opperstalmeester ♢de maarschalk verzorgt de paarden Zelfstandig naamwoord: maar-schalk de maarschalk de m...

Lees verder
1994
2021-09-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Maarschalk

[Fr. maréchal, van OFr. mareschal, van Frankisch mariscalcus, van OHDu. marahscalh, van OCerm. marhoz = paard (vgl. Ned. merrie) en skalkoz = knecht] (oorspr.: knecht van paardenstal); 1 hoogste opziener van hofhouding; 2 (mil.) bep. rang bij de oppe...

Lees verder
1994
2021-09-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Maarschalk

Maarschalk [Oudfr. maréchal, ...

Lees verder
1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Maarschalk

militaire bevelhebber; paardeknecht (vero ); opperstalmeester (gesch.)

1981
2021-09-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Maarschalk

(marescalcus) [<Oudfr. maréchal, <Oudgermaans marhoz. paard, skalkoz, knecht], opperstalmeester. titel van een waardigheidsbekleder aan vorstelijke hoven. Tijdens de Middeleeuwen in Vlaanderen ondergeschikt aan de konstabel, die toezicht hield over paarden en stallen. In de andere vorstendommen was de konstabel geen hoge hofambtenaar e...

Lees verder
1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Maarschalk

oorspr.: paardeknecht; opperstalmeester; later: legeraanvoerder; veldmaarschalk: opperbevelhebber.

1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Maarschalk

s., maerskalk.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maarschalk

m. (-en), 1. (hist.) opperstalmeester, titel van een waardigheidsbekleder aan een vorstelijk hof; 2. militaire bevelhebber in rang boven de generaals; hoogste militaire eretitel.

Lees verder
1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maarschalk

(van oudduits mark, paard, schalk, dienaar); oorspr. stalknecht, hoefsmid; sinds middeleeuwen geworden tot hoogste militaire rang in Fr., later ook in andere landen, spec. wegens verdiensten te velde.

1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

maarschalk

m. 1 eig. paardenknecht; 2 oppertoeziener van de hof- en krijgsstaat; 3 stafdrager, opziener bij openbare plechtigheden, inz. een vorstelijke hofmeester; 4 officier in rang boven generaal; hof~, bestuurder der vorstelijke hofhouding; veld~, opperveldheer.

Lees verder
1937
2021-09-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Maarschalk

De maarschalk was eertijds bij de oude Fransche koningen de opzichter der paarden. Het woord is gevormd uit „mar”: paard (vergel: merrie) en schalk (knecht). De maarschalk was dus de opperstalmeester. Andere hofambten waren die van drossaard (naar den letter: de ambtenaar, die in het gevolg zit) de spijsdrager; verder: die van schenker,...

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maarschalk

(maar = merrie, scale = knecht), oorspr. paardenknecht, opperstalmeester v/e koning; later legeraanvoerder; vooral m: veld-m.

1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maarschalk

Militair bevelhebber, in rang boven de generaals. Als teeken van zijn waardigheid voert de m. een korten, sierlijken staf (baton de maréchal). In Ned. bestaat de rang van m. niet. De maréchal de France dient niet te worden verward met den maréchal de logies, een onderofficier in rang gelijk met den Ned. wachtmeester. A. Lohmeij...

Lees verder
1928
2021-09-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Maarschalk

Deze titel, die tegenwoordig aan de legerhoofden en generaals van grote verdienste gegeven wordt, wekt bij ons de herinnering aan de namen der voornaamste veldheren uit den wereldoorlog: de maarschalken Joffre en Foch en Pétain enz. ter ene en de veldmaarschalken von Hindenburg en von Mackensen ter andere zijde. Of wel we denken aan de helde...

Lees verder
1921
2021-09-27
Levende taal

T. Pluim - 1921

Maarschalk

is letterlijk: paardenknecht; een mare was oorspr. een hengst, waaraan Jt vrouw, merrie nog herinnert, en schalk is eig. een lijfeigene, ’t Woord is dus wel in beteekenis veranderd! Jt Fransch nam het van ’t Germaansch als maréchal over.

1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Maarschalk

mnl. maerscalc; oorspr. paard en-oppasser, dan ook hoefsmid en paardenarts, dan stalmeester, en in navolging van de Franschen, die uit het germ. het woord als maréchal hadden overgenomen, naam voor den bekleeder van een bepaalden militairen rang, boven dien van generaal. In hofmaarschalk heeft men nog een overblijfsel van de oudere bet. stal...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maarschalk

Maarschalk, - beteekende oorspronkelijk paardenknecht. De titel werd in den loop der tijden als eerenaam aan hooger geplaatste personen geschonken, ten slotte uitsluitend aan militairen; is thans in verschillende landen de hoogste opperofficiersrang. Zie LANDDROST.

1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maarschalk

Maarschalk ro. (-en), voornaam hofbeambte (in verscheidene Duitsche staten); opperstalmeester; opperveldheer, bevelhebber des legers; veldmaarschalk; hofmaarschalk, opperhofmaarschalk.

1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Maarschalk

Maarschalk, eigenlijk paardenknecht (van mare of paard en schalk of knecht), was aanvankelijk de titel van iemand, die het opzigt had over de paarden. Later ontving dit woord in Frankrijk eene militaire beteekenis, daar men dezen naam gaf aan den adjudant of den chef van den staf voor den connetable. Reeds in 738 had de connetable van Karel de Groo...

Lees verder