2019-11-13

M/r

M/r - uitdrukking, voorkomende achter den naam van de rekeningen van buitenlandsche debiteuren of crediteuren; mijne rekening. Zoodanige rek. heeft 2 kolommen in D en C., één voor het vreemde geld en één voor het eigen (d.i. het vreemde geldbedrag tegen zekeren koers herleid tot eigen geld). Het koersverschil, daaruit blijkende, komt voor rekening van hem, die deze rekening in zijn boeken heeft. Zie ook: z/r.

2019-11-13

m. r

m. r. - = mijn rekening.

2019-11-13

M. R

Hoogte van den gemiddelden waterstand gedurende de maanden Mei tot en met October, gerekend over een tienjarig tijdvak, bijv. M. R. (= middelbare rivierstand) 1921-1930.