Wat is de betekenis van Loon?

2019
2022-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

loon

loon - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) financiële vergoeding voor geleverde arbeid 2. (figuurlijk) beloning 3. (figuurlijk) straf loon - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lonen ♢ Ik loon 2. gebiedende wijs van lonen loon!...

Lees verder
2018
2022-12-06
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Loon

Loon is alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.

2018
2022-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

loon

loon - zelfstandig naamwoord 1. geld dat je krijgt voor werk ♢ aan het eind van de maand krijg ik mijn loon 1. zijn verdiende loon krijgen [terecht gestraft worden] 2. loon naar...

Lees verder
2000
2022-12-06
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Loon

Loon naar werk krijgen, ontvangen wat men verdient, krijgen waar men recht op heeft. De uitdrukking loon naar werk krijgen kan beïnvloed zijn door 2 Kronieken 15:7 in de Statenvertaling (1637), ‘Daerom weest ghy sterck, ende en laet uwe handen niet verslappen: want daer is loon nae u werck’. Met deze woorden besluit een profeet zijn toespraak tot k...

Lees verder
2000
2022-12-06
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Loon

Vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid.

1994
2022-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Loon

Loon, Jacobus van, Fries letterkundige en steenfabrikant, *30.12.1821 Sint-Annaparochie, +7.2.1903 Leeuwarden. Van Loon was lid van Gedeputeerde Staten. Hij was medeoprichter van het Selskip for Fryske tael en skriftekennisse en redacteur van de Friesche Volksalmanak.

Lees verder
1990
2022-12-06
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Loon

Bruto loon: loon, inclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Netto loon. bruto loon, verminderd met loonbelasting en sociale premies. Nominaal loon. het geldbedrag dat wordt ontvangen in ruil voor de geleverde arbeidsprestatie. Reëel loon: dit geeft aan wat er voor het nominaal loon gekocht kan worden; de koopkracht van het lo...

Lees verder
1985
2022-12-06
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

LOON

gehucht in de Noordbrabantse gemeente Waalre met beschermd dorpsgezicht.

1981
2022-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Loon

de vergoeding die de werknemer krijgt voor de door hem geleverde arbeidsprestatie. Men onderscheidt nominaal loon: het loon dat de werknemer in geld ontvangt, en reëel loon, d.w.z. de hoeveelheid goederen die hij in werkelijkheid voor dat geld kan kopen. Het loon kan naar verschillende maatstaven worden berekend. Bij tijdloon wordt het loon va...

Lees verder
1981
2022-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Loon

(Fr.: Looz). middeleeuws graafschap, ongeveer overeenkomend met de huidige Belg. prov. Limburg, oorspronkelijk de O.-Haspengouw. De eerste bij naam bekende graaf van Loon was Rudolf (ca.950), zoon van Reinier II van Henegouwen. Lange tijd waren de graven ook burggraaf van Mainz, graaf van Reineck en van Chiny. Vanaf de 11e eeuw stonden de graven in...

Lees verder
1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

loon

o. (lonen), 1. geldelijke vergoeding voor werk ten behoeve van een ander verricht, de prijs van geleverde arbeidskracht: loon wordt betaald, of naar de tijd dat men gewerkt heeft, of naar het geleverde werk; de arbeiders eisen hoger loon; er worden hoge lonen verdiend; het loon uitbetalen; (spr.) de arbeider is zijn loon waardig (Luc.10,7); loon na...

Lees verder
1954
2022-12-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Loon

is i.h.a. de vergoeding voor verrichte arbeid. Het l. zal daardoor nauw samenhangen met de productiviteit van de arbeid. Op den duur en i.h.a. zal bij een vrije loonvorming hetl. niet kunnen stijgen boven de waarde van hetgeen door de arbeid wordt voortgebracht. Bij vrije loonvorming hebben op de hoogte van het l. grote invloed de vraag naar en het...

Lees verder
1952
2022-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Loon

s.n., lean (it), fortsjinst; (van werknemers), hier; hij heeft zijn verdiendegekregen, it is him der nei gien; — naar werken krijgen, jins master thús fine.

1951
2022-12-06
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

loon

deugniet; vent || ijsduiker.

1950
2022-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Loon

o. (-lonen), 1. geldelijke vergoeding voor ten behoeve van een ander verricht werk, de prijs van geleverde arbeidskracht, inz. met betr. tot de arbeid van werklieden en lagere beambten: loon wordt betaald, of naar de tijd dat gewerkt is, of naar het geleverde werk; de arbeiders eisen hoger loon; er worden hoge lonen verdiend; een wekelijks loon...

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Loon

zie Arbeidsloon.

1940
2022-12-06
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Loon

zie: Arbeidsloon.

1937
2022-12-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

loon

o. lonen, loontje (1 vergoeding voor werk; salaris, inz. van lagere ambtenaren, arbeiders enz.; 2 vergelding voor iets verdienstelijks: beloning; 3 vergelding voor iets slechts: straf): 1. het loon in natura uitbetalen; loon ontvangen; voor, tegen, om loon; loon naar werken inz. fig.; loon verzoet de arbeid inz. fig.; 2. een dankbare blik was zijn...

Lees verder
1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Loon

betaling v. verrichten arbeid; de loonstandaard richt zich naar vraag en aanbod, den aard v/h werk of naar collectieve contracten. Onder het nominale l. wordt verstaan het ontvangen bedrag aan geld, onder het feitelijke l. de verhouding tusschen het ontvangen bedrag en de prijzen der voornaamste levensmiddelen, kleeding, huur, enz. Als deze laatste...

Lees verder
1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Loon

➝ Arbeidsloon; Loonstelsel.