2020-02-20

Loon

Loon is alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.

2020-02-20

Loon

Loon naar werk krijgen, ontvangen wat men verdient, krijgen waar men recht op heeft. De uitdrukking loon naar werk krijgen kan beïnvloed zijn door 2 Kronieken 15:7 in de Statenvertaling (1637), ‘Daerom weest ghy sterck, ende en laet uwe handen niet verslappen: want daer is loon nae u werck’. Met deze woorden besluit een profeet zijn toespraak tot koning Asa waarin hij hem wil aanzetten tot het optreden tegen afgoderij. De NBV heeft hier: ‘Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor...

2020-02-20

Loon

Bruto loon: loon, inclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Netto loon. bruto loon, verminderd met loonbelasting en sociale premies. Nominaal loon. het geldbedrag dat wordt ontvangen in ruil voor de geleverde arbeidsprestatie. Reëel loon: dit geeft aan wat er voor het nominaal loon gekocht kan worden; de koopkracht van het loon. Besteedbaar loon: nettoloon, vermeerderd met ontvangen uitkeringen en subsidies.

2020-02-20

loon

loon - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) financiële vergoeding voor geleverde arbeid 2. (figuurlijk) beloning 3. (figuurlijk) straf loon - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lonen ♢ Ik loon 2. gebiedende wijs van lonen loon! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lonen loon je? Synoniemen...

2020-02-20

Loon

Vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid.

2020-02-20

Loon

Loon, Jacobus van, Fries letterkundige en steenfabrikant, *30.12.1821 Sint-Annaparochie, +7.2.1903 Leeuwarden. Van Loon was lid van Gedeputeerde Staten. Hij was medeoprichter van het Selskip for Fryske tael en skriftekennisse en redacteur van de Friesche Volksalmanak.

2020-02-20

loon

loon - zelfstandig naamwoord 1. geld dat je krijgt voor werk ♢ aan het eind van de maand krijg ik mijn loon 1. zijn verdiende loon krijgen [terecht gestraft worden] 2. loon naar werken krijgen [krijgen wat je toekomt] 3. zwart loon ...

2020-02-20

Loon

Loon o. (-en), vergelding (zoowel ten goede, als ten kwade): loon naar werk, vergelding (of betaling) in overeenstemming met den arbeid (de handeling); — dat is zijn verdiende loon, hij krijgt wat hem toekomt; — (spr.) ondank is ’s werelds loon, overal in de wereld ondervindt men ondank; — betaling voor verrichten dienst, de vooraf bedongen som waarvoor iem. lichamelijken of geestelijken arbeid verricht: loon trekken, genieten; werken voor een karig loon; iem. zijn loon onthouden; — (s...

2020-02-20

Loon

Loon (Het) van den werkman is de verkoopsprijs van zijn arbeid — eigenlijk van ’t geen hij door zijn arbeid voortbrengt — gedurende een bepaalden tijd, bijv. jaar- of weekloon bij dienstboden, dagloon bij daglooners enz. Die verkoopprijs wordt, gelijk de prijzen in het algemeen, bepaald door vraag en aanbod, waarbij natuurlijk de aard van het werk en de bekwaamheid van den werkman, alzoo de waarde van den door hem geleverden arbeid, benevens de hieraan bestede tijd zeer in aanmerking komen...

2020-02-20

Loon

Loon - zie ARBEIDSLOON.

2020-02-20

Loon

Loon - de prijs, die voor een zekere hoeveelheid werk of voor een bepaalden dienst betaald wordt. — Berner, A., Die Theorie vom Arbeitslohn. Untersuchungen üb. die jüngste Lohntheoretik u. d. Möglichkeit e. allgemeinen Lohngesetzes. E. Ebering. M. 4.50. — Hearing, Scott, Wages in the United States 1908—10 a study of state and federal wage statistics. MacMilan. 5 sh. 6 d. net. — Jacobssohn, A., Was wissen wir üb. die Gehaltsverhaltnisse der Privatangest. im Deut. Reiche? Grosz-Lichte...

2020-02-20

Loon

zie Belooning.

2020-02-20

Loon

➝ Arbeidsloon; Loonstelsel.

2020-02-20

Loon

zie: Arbeidsloon.