Wat is de betekenis van Logica?

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

logica

logica - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het denken. Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar het wordt ook tot de wiskunde gerekend Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'logikè' ([de rede betreffend]) Synoniemen redeneerkunst ...

Lees verder
2018
2020-11-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

logica

logica - zelfstandig naamwoord uitspraak: lo-gi-ca 1. wetenschap van de wetten van het denken ♢ volgens de logica is deze redenering niet geldig 2. juiste redenering ♢ er was geen logica in zijn...

Lees verder
2016
2020-11-26
Prof. dr. Harrie de Swart

professor in Logic at Erasmus University

Logica

De logica bestudeert het menselijk redeneren, dat in een of andere geschikte taal geformuleerd wordt. Correctheid van een redenering wordt gedefinieerd in termen van waarheid. Uiteindelijk blijkt de correctheid van een redenering en het bijbehorend taalgebruik afhankelijk van de filosofische vooronderstellingen. Logica behoort tot het Organon van A...

Lees verder
1992
2020-11-26
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Logica

Het centrale onderwerp van de logica is de analyse van redeneringen, en met name de beantwoording van de vraag wanneer een redenering geldig is. De studie van de daarvoor relevante begrippen is het onderwerp van de filosofische logica. In de formele logica worden logische systemen onderzocht. De voornaamste taak van de formele logica is het axiomat...

Lees verder
1990
2020-11-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

logica

logica - Te gebruiken voor de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de denkwijzen en methoden voor een correcte bewering op alle onderzoeksgebieden, voornamelijk door gevolgtrekking, deductie, inductie en wetenschappelijk bewijs.

1949
2020-11-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Logica

(v. Gr. logos, woord), de leer van het ordelijke en juiste denken of de leer der redeneringen (syllogismen). Zij onderzoekt de denkwetten, volgens welke het verstand op veilige wijze van reeds verworven kennis tot nieuwe kennis komt. Als wetenschap gaat de L. terug op Aristoteles, wiens L. voor de scholastiek gedurende geheel de middeleeuwen toonaa...

Lees verder
1948
2020-11-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

logica

(Lat.) v. denkleer, redeneerkunst; juiste redenering.

1946
2020-11-26
Ensie 1946

Ensie deel 1, 1946, Harmen de Vos, Philip Kohnstamm.

Logica

Met de term logica, afgeleid van het Griekse woord, dat o.m. woord, volzin, redenering, rede kan betekenen, duidt men wijsgerige theorieën aan van zeer uiteenlopende strekking. Ofschoon de betekenissen en betekenisnuances, waarin de term wordt gebruikt, even geleidelijk in elkaar overgaan als de kleuren van de regenboog, is het toch mogelijk,...

Lees verder
1939
2020-11-26
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Logica

(< Gr. TÖ Aoytxóv; < Aoyixóp; < Aóyop = rede, woord; term door de Stoici gebruikt, om het deel der philosophie aan te duiden, dat betrekking heeft op de redenering; bij de latere peripatetici ook y] XoyixY] sc. Tiyyr\).

Lees verder
1937
2020-11-26
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

LOGICA

Denkleer, denkkunde. (Logica) videtur esse ars artium, quia in actu rationis nos dirigit, a quo onmes artes procedunt, s. THOMAS, COMMENT. IN I ANAL. POSTER. LECT. I, N° 3, De denkleer is de kunst onder alle kunsten, ze regelt namelijk de verrichtingen van onze rede waar alle kunsten vandaan komen. — Logica non tam est scientia...

Lees verder
1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Logica

(Gr. logikè = logisch, redelijk; logos = woord, begrip, redeneering), „redelijke” kunst of wetenschap: de leer der redeneeringen of denkleer, in tegenstelling met de critica of ➝ kenleer. Het „denken” is de weg om van reeds aanwezige kennis te komen tot nieuwe kennis. Het is specifiek eigen aan den mensch, die in tege...

Lees verder
1928
2020-11-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Logica

is de kunst of de leer der gevolgtrekkingen, de redeneerkunst; in ruimeren zin: de denkleer, de wetenschap der wetten van het menselijk denken of van het denkvermogen in ’t algemeen.

1925
2020-11-26
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

logica

De leer van het juiste denken en juiste gevolgtrekkingen maken om daardoor te komen tot juiste oordeelen. Le Bon onderscheidt een vijftal soorten van logica, namelijk een biologische, een affectieve, een collectieve, een mystieke en een rationeele logica, ieder van welke voert tot onderling zeer uiteenloopende besluiten en van welke de laatstgenoem...

Lees verder
1916
2020-11-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Logica

Logica - (van logos = gedachte, rede) is in het algemeen de wetenschap, die de wetmatigheid van het juiste (tot zijn doel, d.i. tot de kennis der waarheid, leidende) denken verklaart. Men zie over het denken en de verhouding van kennispsychologie en logika het artikel DENKEN. Het is niet de taak der L. om de waarheid van de resultaten, die de bijzo...

Lees verder
1914
2020-11-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

logica

logica - v., redeneerkunde; leer der wetten van het denken.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Logica

Logica v. redeneerkunst, de kunst van het goed en geregeld denken; wetenschap van de algemeene wetten van het denken.

1870
2020-11-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Logica

Logica, zie Redeneerkunde.