Synoniemen van Licht

2019-10-21

Licht

Het licht schijnt in de duisternis, niet alles is even slecht, er is nog hoop. Licht in de duisternis, iets goeds of hoopvols. Het metaforisch gebruik van licht is heel algemeen. Sommige verbindingen zijn dan ook niet noodzakelijk bijbels. De uitdrukkingen zijn ingedeeld naar twee betekenissen, die niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden zijn: die met licht ter aanduiding van hoop, en ter aanduiding van kennis, inzicht en dergelijke. In de bijbel staat dat God licht is; het licht is de...

2019-10-21

Licht

zie ook wil de laatste het licht uitdoen? 1 er is - aan het einde van de tunnel, weldra zal alles beter gaan. Vaak in een politieke context: het gevoerde beleid zal weldra zijn vruchten afwerpen, de door de bevolking gebrachte offers zullen niet tevergeefs zijn. Met een dergelijke slagzin proberen politici hun weinig populaire bezuinigingsmaatregelen bij de bevolking goed te praten. De uitdr. stamt uit het Engels. In de jaren veertig al schreef de Amerikaanse dichter Robert Lowell (1917 -1977) d...

2019-10-21

Licht

Van het ‘ongeschapen licht van god’ is sprake in iconen. Volgens Gregorius Palamas is Jezus Christus het Goddelijke licht, en zijn leer is de verlichting van de mensen. Dit goddelijke licht werd door de discipelen van Christus aanschouwd op de berg Thabor. Het licht van Thabor was niet zomaar licht, maar het ongeschapen eeuwige licht van God zelf. Het is niet de Goddelijke essentie, want niemand kan God in het gezicht zien, maar een goddelijke actie. Dank zij de invloed van de Hesychasten he...

2019-10-21

Licht

In een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld een lamp), kan de elektrische energie worden omgezet in licht.

2019-10-21

Licht

Het golflengtegebied binnen het spectrum van elektromagnetische straling dat voor het menselijk oog waarneembaar is: van 380 (violet) tot 780 nanometer (rood).

2019-10-21

licht

licht - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen
(met een golflengte van 420-780nm) 2. een lamp of andere lichtbron 3. het licht: verstand krijgen Na vele jaren vergeefs op school gezeten te hebben zag de jongen eindelijke het licht. licht - Bijvoeglijk naamwoord 1. bleek, helder van tint of kleur 2. van een gering gewicht 3. luchtig, licht verte...

2019-10-21

Licht

De licht is een speciaal mechanisme wat de bovenste molensteen tijdens het draaien verticaal kan bewegen, zodat de afstand tot de onder- en stilliggende molensteen gevarieerd kan worden. Hierdoor wordt de fijnheid van het meel gereguleerd; een kleine afstand betekent een fijnere kwaliteit meel!

2019-10-21

licht

Van een bieding: nauwelijks aan de (normale) puntenvereisten voldoend. Meestal gebruikt met betrekking tot een opening of volgbod. Zie ook: licht openen; biedstijl

2019-10-21

Licht

(→) Belichting Theatertechniek

2019-10-21

licht

licht - bijvoeglijk naamwoord 1. wat je zonder veel inspanning kunt doen ♢ dat is een lichte opleiding 2. wat weinig weegt ♢ deze koffer kan ik wel dragen, hij is erg licht 1. hij is gewogen en te licht bevonden [hij is beoordeeld, maar men vond hem niet geschikt]

 • 2019-10-21

  Licht

  Licht - De ons omringende voorwerpen kunnen wij met behulp van ons oog zintuigelijk waarnemen, doordat ze l. uitzenden, hetzij dat ze dit zelf uitstralen, of dat het van een andere lichtbron afkomstig is en dit door de voorwerpen wordt teruggekaatst. De in de Oudheid gehuldigde opvatting, dat het l. zijn oorsprong zou hebben in ons oog, is reeds lang verlaten. Ibn-al-Haittam (Alhazen) was reeds van meening, dat het l. buiten ons oog zijn oorsprong had en dit slechts dienst deed om het l. op te v...

  2019-10-21

  Licht

  Licht noemt men de objectieve oorzaak van de zigtbaarheid der voorwerpen, welke deze voor het gezonde oog waarneembaar maakt. Men onderscheidt, met betrekking tot het licht, lichtgevende en donkere ligchamen. De eerste hebben de bron van licht in zichzelven, zooals onze zon, de vaste sterren en brandende ligchamen, — de laatste daarentegen worden slechts zigtbaar, doordien zij het licht van lichtgevende ligchamen ontvangen en gedeeltelijk terugkaatsen. Onze zon is voor onze aarde de voornaamst...

  2019-10-21

  Licht

  Het is 'niet zo eenvoudig uit te leggen, wat het licht eigenlijk is. Men kan wel zeggen: „Licht is trilling van den aether.” Maar in de eerste plaats zegt deze verklaring niets, omdat men van die trilling geen duidelijke voorstelling heeft en het woord aether eveneens een leeg begrip is, en in de tweede plaats is het nog een open vraag, of deze verklaring wel juist is. Het is een hypothese, even als het bestaan van den aether zelf, waaromtrent we nog geen positieve kennis bezitt...

  2019-10-21

  Licht

  A) Natuurkunde. Het licht maakt het ons mogelijk de voorwerpen te zien, doordat onze oogen reageeren op het l., dat door die voorwerpen wordt uitgestraald of teruggekaatst. In het dagelijksch leven spreekt men van lichtstralen, welke van een voorwerp uitgaan, en inderdaad laat het l. zich bij benadering opvatten als te bestaan uit stralen, die zich rechtlijnig voortplanten en bij het treffen op een oppervlak gebroken kunnen worden of teruggekaatst (* Breking; Dubbele breking). In de zgn. geometr...