Wat is de betekenis van Leven?

2019
2022-08-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

leven

leven - Werkwoord 1. het doormaken van het leven Zij leven al drie jaar langer dan verwacht met die ziekte. Wij zullen lang leven! leven - Zelfstandignaamwoord 1. een voortbestaan van organismen, gericht op groei en/of vermenigvu...

Lees verder
2018
2022-08-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

leven

leven - regelmatig werkwoord uitspraak: le-ven 1. ademen en kunnen bewegen ♢ mijn opa van 96 leeft nog 1. hij bracht het er levend van af [hij ging niet dood] 2. h...

Lees verder
2017
2022-08-15
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Leven

Leven - euf. voor het prostitutiebedrijf. Zij zit in het leven. Ook in andere talen: Eng. the life; Du. das Leben. Na een jaar is ze toch weer in het leven gestapt. - Vrij Nederland 21.2.1987 ​

Lees verder
2007
2022-08-15
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Leven

Het begrip leven’ omvat zoals nauwelijks enig ander kernbegrip een grote hoeveelheid betekenissen (in het alledaagse, mythische, religieuze, metaforische en natuurwetenschappelijke taalgebruik) die stuk voor stuk een uitgebreid semantisch gebied beslaan. Van een formele definitie wordt verwacht dat deze het onderscheid tussen de wereld van de leven...

Lees verder
2004
2022-08-15
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

leven

(1) in het leven zitten: als prostituee aan de kost komen. Deze eufemistische uitdrukking komt reeds voor bij Kiliaen (‘in tleven sitten’) en in andere middeleeuwse bronnen (o.a. vermeld in ‘De middeneeuwsche keurboeken van de stad Leiden’ uitgegeven door H.G. Hamaker, 1873). Een lichtekooi* werd toen een ‘vrouw van den levene’ genoemd. Tegenwoordi...

Lees verder
2001
2022-08-15
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Leven

‘Mijn mening is deze,’ zei Bertrand Russell: ‘Het goede leven is een leven ingegeven door liefde en geleid door kennis.’ Hij echode daarmee Voltaire: ‘Aimer et penser: c’est la veritable vie des esprits.’.

2000
2022-08-15
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Leven

Het eeuwige leven (niet) hebben, (niet) onverwoestbaar zijn. Het eeuwige leven zoals dat in de bijbel omschreven wordt, is dat wat een gelovig en goed mens na zijn dood in de hemel ontvangt. Vgl. Matteüs 19:16, ‘Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: “Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?”’ (NBV). Het is ni...

Lees verder
1998
2022-08-15
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Leven

1. bij het-, in hoge mate; heel erg. Wellicht wordt hier een strijd op leven en dood geïmpliceerd, een strijd waarbij men zich erg inspant, alsof het leven ervan afhangt. Dié kon knokken, bij het léven! (J.A. Deelder: Bep van Klaveren. De Dutch Windmill, 1980) Afgezien van het feit dat dit niet door bewust beleid veroorzaakt wordt, maar wederom do...

Lees verder
1997
2022-08-15
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

leven

In het Middelnederlands werd ook een eed gedaan op het leven en lichaam van de mens. Het ijdel gebruik ervan maakt de formule tot vloek of uitroep. Overgeleverd zijn de formules sem min (mijn) leven; bi minen live; sem mijn lijf. Lijf, live kan hier zowel ‘leven’ als ‘lichaam’ betekenen. Daarnaast komen voor bi de...

Lees verder
1990
2022-08-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

leven

leven - De toestand die actieve dieren en planten onderscheidt van niet-organische materie, met inbegrip van het vermogen om te groeien, functionele activiteit, een continu veranderingsproces voorafgaand aan de dood, en voortplanting.

1982
2022-08-15
De Tale Kanaans

J. van Delden

leven

geestelijk bestaan of voortbestaan.

1980
2022-08-15
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Leven

De vraag of het woord leven in de betekenis: geraas, lawaai hetzelfde is als leven in tegenstelling tot de dood, moet bevestigend worden beantwoord. Men moet denken aan bijbelse zegswijzen als: een hels leven, een leven als een oordeel, die eigenlijk betekenen: een leven zoals men in de hel leidt, een leven zoals er zal zijn, wanneer bij het laatst...

Lees verder
1977
2022-08-15
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

leven

leven - in de verb. in 't (openbare) leven zijn, zitten, eufem. voor prostituee zijn. Soe wat deernen bynnen Leyden int openbaer leven sitten, ofte oick hem (= zich, H.) geven om verscheyden goede gesellen te gerieven (= sexueel van dienst zijn, V.), HAMAKER (ed.). Keurb. v. Leiden 459 [1561].

Lees verder
1974
2022-08-15
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

leven

bepaalde toestand van organismen. Vroeger werd een bijzondere levenskracht aangenomen, met een andere werking dan die van de werkzame factoren bij natuur- en scheikunde, ➝ vitalisme, ➝ entelechie. De oorzaken van de levensverschijnselen zijn echter gelijk, maar het verschil berust op de onderlinge verbondenheid der factoren. Deze is echter niet st...

Lees verder
1955
2022-08-15
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LEVEN

De Heilige Schrift spreekt over leven en dood heel dikwijls op gewoon menselijke wijze. Daarnaast kent zij ook een theologische waardering van deze begrippen en het is deze die ons hier interesseert. Het oude Israël zag het leven van de mens als afhankelijk van de gunst van Jahweh en bracht de zonde in verband met lichamelijke onvolkomenheid....

Lees verder
1954
2022-08-15
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Leven

het totaal van verschijnselen waardoor planten, dieren en mensen, hoe verschillend onderling ook, zich onderscheiden van dode (anorganische) stof. De biochemie heeft geleerd dat het protoplasma met zijn bijzondere eiwitstructuren een essentiële grondslag voor de levenseigenschappen is. De studie van bacteriofagen enzymen en virussen levert ste...

Lees verder
1952
2022-08-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Leven

1. v., libje; ergens niet kunnen —, earne net bankje kinne; van eigen middelen kunnen —, op jins eigen wjukken, út jins eigen fearren fleane kinne; ruim kunnen —, der skoan komme kinne, mei de romme skoat sile; nauwelijks kunnen —, krap sile moatte; boven zijn stand —, i...

Lees verder
1950
2022-08-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Leven

(leefde, heeft geleefd), 1. (van organische wezens) zich in de toestand bevinden waarin de verschillende functies en eigenschappen die te zamen het ,,leven” vormen aanwezig zijn, niet dood, in leven zijn: uw goede vriend leeft niet meer; sommige planten leven niet langer dan 14 dagen; — zo waar {als) ik leef! bevest...

Lees verder
1937
2022-08-15
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

leven

I. leefde, h. geleefd (1 toestand van planten, dieren, mensen, tegenovergesteld aan dood zijn; fig. van zaken; 2 zich in het leven houden, zich voeden met; 3 bestaan, er zijn; zich ophouden, wonen; 4 zich gedragen, zijn levenswijze ingericht hebben, zó als een bepaling aangeeft; 5 omgaan met; 6 in zijn onderhoud voorzien; een zekere staat vo...

Lees verder
1933
2022-08-15
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Leven

complex v. verschijnselen als stofwisseling, groei gevoel, voortplanting, bij planten en dieren. De oorsprong v/h l. is onverklaard, het is gebonden aan eiwit, terwijl alle l.-de wezens zijn opgebouwd uit cellen. Met de studie v/h l. houden zich biologie en physiologie bezig.

Lees verder