Wat is de betekenis van letterkunde?

2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

letterkunde

letterkunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de studie van de literatuur ofwel de teksten die in een taal zijn geschreven Synoniemen literatuur

Lees verder
2018
2023-02-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

letterkunde

letterkunde - zelfstandig naamwoord uitspraak: let-ter-kun-de 1. wetenschap die zich bezighoudt met romans en gedichten ♢ zij studeert letterkunde Zelfstandig naamwoord: let-ter-kun-de de letterkunde

Lees verder
1982
2023-02-05
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

LETTERKUNDE

Het letterkundig leven heeft in Zeeland nooit een hoge vlucht genomen; alleen in het eerste kwart van de 17de eeuw hebben in Middelburg en elders in het gewest, dat toen op het toppunt van zijn economische bloei stond, gelijktijdig een aantal letterkundigen gewerkt, maar dat is bij deze ene keer gebleven. De Reinaertdichter Willem heeft misschien i...

Lees verder
1981
2023-02-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Letterkunde

de kunstzinnige weergave van gedachten, stemmingen of werkelijkheid door middel van het woord. Deze weergave kan in versregels geschieden, in welk geval men spreekt van de gebonden vorm van de poëzie, of in een ongebonden vorm, bij gevolg zonder versmaat en rijm; deze vorm noemt men proza.

1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

letterkunde

v., 1. kennis of wetenschap van de schone letteren; 2. (coll.) litteratuur, de werken van de dichters en prozaschrijvers in een land: de Ned. letterkunde. 3. boek dat over de geschiedenis van de schone letteren handelt.

Lees verder
1955
2023-02-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LETTERKUNDE

of literatuur in de ruimste zin zou, naar de woordbetekenis, al datgene aan taal, dat schriftelijk vastgelegd is, moeten omvatten. Iedereen weet echter dat in feite niemand een spoorboekje, een telefoongids, een schoolboek voor algebra tot de letterkunde rekent. De keuze tussen wat letterkundig van betekenis is en niet van betekenis is, geschiedt d...

Lees verder
1952
2023-02-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Letterkunde

s., skriftekennisse, letterkunde, litteratuer.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Letterkunde

v., 1. kennis of wetenschap der schone letteren; 2. literatuur, de werken der dichters en prozaschrijvers in enig land: de Nederlandse letterkunde; 3. boek dat over de geschiedenis der schone letteren handelt; 4. gebruikelijke afkorting van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: hij is lid van Letterkunde.

Lees verder
1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Letterkunde

het geheel van wat de menselijke geest in proza of poëzie heeft geschapen met de bedoeling iets schoons te zeggen; men spreekt voor elk land van zijn eigen nationale L.: Ned. L., Franse L., enz.

1947
2023-02-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

LETTERKUNDE

(literatuur, schone letteren, woordkunst) noemt men tegenwoordig vrijwel uitsluitend die geschreven of gedrukte voortbrengselen van de menselijke geest, die de intentie hebben de lezer (hoorder) aesthetisch te ontroeren en die dat doel ook bereiken (letterkundige of woordkunstwerken). De afgrenzing tegenover het onderliteraire en het on-literaire (...

Lees verder
1947
2023-02-05
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Letterkunde

Inleiding Letterkunde : De bedoeling van de behandeling der letterkunde in deze uitgave is het taal-kunstwerk der eeuwen in zijn meest sublieme momenten bij de lezers in te leiden: zij tracht te geven een beschouwing over de literaire schoonheid in haar hoogtepunten. Dit standpunt, dat een verdieping kan betekenen, brengt evenzeer een beperking mee...

Lees verder
1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

letterkunde

v. (fraaie letteren, kunstvoortbrengselen, waarin het schone wordt uitgedrukt door middel der taal; litteratuur).

1933
2023-02-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Letterkunde

literatuur, de kunst, waarin het schoone door middel v/d taal wordt uitgedrukt; ook de studie daarvan en het geheel der voortbrengselen.

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Letterkunde

Ander woord voor ➝ literatuur.

1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

letterkunde

('lettәr) v. (-n) geheel van wat de menselijke geest in proza of poëzie heeft geschapen met de bedoeling iets schoons te geven: de van alle volkeren der aarde; de Nederlandse -; de is de uitdrukking van de verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke toestand van een volk. Syn. literatuur. Enc. In de letterkunde onderscheidt men fraaie e...

Lees verder
1908
2023-02-05
Vivat

Schrijver op Ensie

Letterkunde

zie Literatuur.

1898
2023-02-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Letterkunde

LETTERKUNDE, v. fraaie letteren, literatuur, de werken der dichters en prozaschrijvers in eenig land de Nederlandsche letterkunde; ...KUNDIG, bn. bw. bedreven in de letterkunde: letterkundig ontwikkeld zijn; tot de letterkunde behoorende of er betrekking op hebbende letterkundig eigendom, een eigendom waarvan de bezitter door de auteurswet van 1912...

Lees verder
1870
2023-02-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Letterkunde

Letterkunde (De) omvat in den uitgebreidsten zin alle geschrevene voortbrengselen, waardoor de ontwikkeling van den menscheIijken geest zich openbaart. Het spreekt van zelf, dat dit uitgestrekt gebied in talrijke afdeelingen is gesplitst. Trouwens ieder volk en ieder merkwaardige tijd heeft zijne eigenaardige letterkunde. Men kan hetzelfde zeggen v...

Lees verder
1844
2023-02-05
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Letterkunde

LETTERKUNDE. (De Maçonnieke) Na het, op last der nieuw-Engelsche Groote Loge, verschijnen van het Konstitutieboek van ANDERSON, in 1723, werd de weg geopend tot de Maçonnieke letterkunde. Sedert dien tijd verschenen in allerlei talen eene menigte goede werken over de Vrijmetselarij, maar werden er bovenal eene menigte boeken verspreid...

Lees verder