Wat is de betekenis van leiden?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Leiden

Leiden - Eigennaam 1. (toponiem) naam van een stad in de provincie Zuid-Holland Een vriend van mij woont in Leiden. Uitdrukkingen en gezegden ♦ zich er met een Jantje van Leiden vanaf maken geen moeite doen om iets correct uit t...

2024-02-21
Verschillende speciale woordenboekjes

Instituut voor de Nederlandse Taal (2019)

Leiden

Het Lijdende ˜, titel van een stripalbum over Suske en Wiske, uitgebracht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging.

2024-02-21
3 oktoberwoordenboek

Instituut voor de Nederlandse taal

Leiden

Leiden, Het Lijdende ˜, titel van een stripalbum over Suske en Wiske, uitgebracht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging.

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

leiden

leiden - regelmatig werkwoord uitspraak: lei-den 1. aangeven wat er moet gebeuren ♢ de voorzitter leidt de vergadering 1. zich door iemand laten leiden [iemand anders laten bepalen wat je doet]...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Leiden

Universiteitsstad in Zuid-Holland, waar veel Oranjes studeerden. Uit dank voor de standvastige houding van de Leidse bevolking in de strijd tegen de Spanjaarden bood Willem van Oranje in 1575 de stad een universiteit aan. Veel Oranjes zouden de universiteit bezoeken: Maurits (1582), Frederik Hendrik (1594), Willem Frederik (de latere koning Willem...

2024-02-21
Monumenten in Nederland: Zuid-Holland

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes (2004)

Leiden

Stad, ontstaan in het begin van de 11de eeuw als dijknederzeting aan de zuidelijke oever van de (Oude) Rijn ter hoogte van de huidige Breestraat. Ten zuidwesten hiervan liet Floris II begin 12de eeuw een grafelijk hof bouwen met een aan St. Pieter gewijde kapel (gewijd 1121) en een gevangenis (Gravensteen). Aan de noordoostzijde, op de strategisch...

2024-02-21
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Leiden

Toen de Spanjaarden in 1573 de stad belegerden was Leiden echt in last. De bevolking zuchtte onder epidemieën en ernstige hongersnood. Duizenden Leidenaren stierven. Aan de ellende kwam pas een einde toen de watergeuzen de dijken doorstaken en de Spanjaarden hals over kop een droog heenkomen zochten. Op 3 oktober 1574 werd Leiden ontzet. De geuzen...

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Leiden

Leiden, Jan van, → Jan van Leiden

2024-02-21
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Leiden

Sturen, bevorderen. Een motie over het omroepbeleid bevatte eens de tekst: ‘… verzoekt de regering af te zien van bezuinigingen op de omroep in de voorgenomen vorm, maar het daarheen te leiden dat …’.

2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Leiden

(100 000 inwoners), gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn. Leiden is een oude stad, met reeds in de Middeleeuwen een bloeiende lakenindustrie. Uit de geschiedenis bekend door het beleg en ontzet van de stad in 1574 (nog elk jaar op de derde oktober herdacht met de uitdeling van haring en wittebrood). Om haar heldhaftig gedrag kreeg de stad in 1...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Leiden

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland. Ontstond ca.800 uit drie gehuchten, die met elkaar de naam Leythen (aan de weteringen) droegen; werd in de 13e eeuw belangrijk als marktplaats en centrum van lakennijverheid: kreeg 1266 stadsrecht van graaf Floris v (het eerste stadsprivilege dateert echter van vóór 1222) en behoorde tot de zgn....

2024-02-21
Yiddish Slang

Fred Kogos (1966)

Leiden

To suffer.

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Leiden

v., liede, laette, laet; (sturen) stjûre, menne, minne, manearje; (voeren), fiere; om de tuin —, yn ’e mist fiere; een leven —, in libben lizze; het gesprek ergens op —, it praet earne op bringe.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Leiden

I. (leidde, heeft geleid), 1. doen gaan, meenemen: een blinde leiden; een kind aan de hand leiden; een koe aan een touw leiden; 2. de weg wijzen: hij leidde haar door de achterbuurten der stad; (fig.) iem. om de tuin leiden, iem. misleiden, beetnemen; 3. zich uitstrekken: de weg leidde van berggroep tot berggroep; 4. de takken van...

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Leiden

stad in prov. Z.-Holl., aan de Oude Rijn, 88.089 inw. Mooie oude gebouwen: het Stadhuis (1931 door brand geteisterd), de Waag, Lakenhal, St. Pieterskerk, St. Pancras of Hooglandse kerk. Beroemde Universiteit, in 1575 gesticht na het beleg door de Spanjaarden (1573—’74). Boek- en steendrukkerijen, textiel-, voedingsmiddelenindustrie. L....

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LEIDEN

gemeente in Zuid-Holland, groot 1236 ha (vóór 1895 slechts 198 ha, bevattende het toentertijd door de stadsgracht besloten gebied), telt (1951) 90 670 inw., van wie 50 pct Prot., 27 pct R.K. en 23 pct onkerkelijken. Ligging en verkeerswegen Leiden vormt een kruispunt van spoor-, tram- en autobuslijnen. Door electrische spoorwe...

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Leiden

gem. in Z. Holl., a/d Ouden Rijn, 74 duizend» inw., zeef oude stad (Lugdudunurn Batavorum) universiteit van 1575, sterrenwacht. Vee- en zuivelproductenhandel, textiel- en betonnijverli. Werd 1574 belegerd d/d Spanjaarden, 3 Oct. 1574 ontzet.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Leiden

Gem. in het N. W. der prov. Z.-Holland, zeer oude stad, wier ligging haar tot het centrum der vruchtbare Rijnstreek maakt. De laagveenbodem is met klei bedekt, uitgezonderd het W. deel, dat grootendeels uit geestgrond bestaat. Buiten de erven overwegend weiland, op den geestgrond tuinbouw. Sinds de laatste uitbreiding is L. 1 254 ha groot en heeft...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

leiden

('leidən) (leidde, heeft geleid) [Fact. lijden] 1. doen gaan : een kind aan de hand –; water door de buizen –. →: band. 2. de weg wijzen : iemand door de ach terbuurten van een stad -. → neus, tuin. 3. zich uitstrekken : de weg leidde van berg tot berg. 4. er richting aan geven door het bevestigen langs een vast voorw...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Leiden

Leiden, - een der oudste steden van de provincie Zuid-Holland; ± 66.000 inw. — Haar ligging, maakt haar tot het centrum van de vruchtbare Rijnstreek. Zij ligt aan de groote verkeerslijn Rotterdam-Den Haag-Amsterdam en vormt het eindpunt van de lijn Utrecht-Woerden-Leiden. Eindelijk verbindt een lokaalspoor, waarvan het eindstation aan den Heerensin...