Wat is de betekenis van Leger des heils?

2023-03-31
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Leger des heils

Internationale organisatie in 1878 gesticht door de Engelsman William Booth. Hoofddoel is de prediking van het evangelie met woord en daad. Het geheel is op militaire leest geschoeid en elke soldaat (van Christus) die toetreedt, moet de krijgsartikelen tekenen, met o.a. onthouding van alcohol. Het Heilslegerwerk is voortgekomen uit het milieu van d...

Lees verder
2023-03-31
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Leger des Heils

Leger des Heils - Het Leger des Heils werd opgericht in 1865 door de 36-jarige William Booth (1829-1914), methodistenpredikant van de Christian Mission in Oost-Londen. Op 8 mei 1887 vond in A. de eerste bijeenkomst plaats in een zaal in de Gerard Doustraat 69. In 1905 werd het hoekgebouw op de Prins Hendrikkade 49-51 het hoofdkwartier van het Lege...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

LEGER DES HEILS

Internationale organisatie, gesticht in 1865, voor ‘de uitbreiding van het Koninkrijk Gods op aarde’. Op 22 december 1888 begon het Leger des Heils zijn werk in Zeeland te Vlissingen. Toen in dat jaar in Middelburg het gerucht de ronde deed dat ook daar een korps zou worden gevestigd, stelde ds. → Klaarhamer van de Nederduitsch Ger...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Leger des heils

gesticht door William Booth in Londen in 1865, oorspronkelijk als Christian Mission, later als de eigenlijke Salvation Army (1878). Doelstelling: het evangelie in woord en daad te verkondigen aan allen die op geen enkele wijze met de heilsboodschap van Christus in aanraking komen. Het geniet grote bekendheid door veel sociaal werk op uitgebreide sc...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

LEGER DES HEILS

Godsdienstige groepering die zich vooral toelegt op geloofsgetuigenis en sociaal werk, vooral onder de sociaal zwaksten. Opgericht in 1865 te Londen door William en Catharine Booth (de huidige naam is van 1878). In Ned. begonnen in 1887.In Friesland in 1947 1061, in 1960 1096 soldaten; thans actief te Leeuwarden (plm. 400), Harlingen (plm. 150), Sn...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

LEGER DES HEILS

Deze 1865 te Londen begonnen beweging (sedert 1878 The Salvation Army) heeft ook in Frl. soldaten. Frl., deel van de Noordnederlandse Divisie (hoofdkwartier te Groningen), telt 802 soldaten, verdeeld over zes korpsen: Drachten (32 soldaten), Franeker (82), Harlingen (146), Heerenveen (32), Lwd. (404) en Sneek (106). Bekende Friezen zijn Bouwe Vlas...

Lees verder
2023-03-31
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

LEGER DES HEILS

(The Salvation Army) is een internationale organisatie, welker hoofddoel is het Evangelie van Jesus Christus te prediken in woord en daad aan allen, die op geen andere wijze met de boodschap des Heils in aanraking komen, zonder onderscheid van ras of stand. Aanvankelijk bekend onder de naam „The East London Revival Society” en later als...

Lees verder
2023-03-31
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Leger des Heils

(Eng. Salvation Army), naar analogie van het leger georganiseerde Chr. beweging, 1878 te Londen gesticht door de eerste generaal William Booth. Doel: de redding en verlossing van geestelijke en maatschappelijke schipbreukelingen. De theologische achtergrond is Methodistisch. Centraal is de prediking der verzoening door het bloed van Christus, gepaa...

Lees verder
2023-03-31
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LEGER DES HEILS

of Heilsleger. In dit internationale lichaam voor evangelisatie en maatschappelijk werk verwezenlijkt zich de oude gedachte der Ecclesia militans. Stichter is William Booth. Uit zijn arbeid in Oostelijk Londen onder de paria’s der maatschappij ontstond in 1869 zijn Christian Mission en daaruit in 1878 de Salvation Army, m...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Leger des heils

Heilsleger, Salvation Army, 1878 door William → Booth gestichte, op mil. wijze georganiseerde, over de geheele wereld verbreide vereeniging ter verspreiding v/h Evangelie, mede door sociaal werk.

2023-03-31
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Leger des Heils

(Eng.: Salvation Army), godsdienstige en charitatieve organisatie, gesticht door William → Booth, sinds 1865 in Londen werkzaam, in 1878 onder den tegenw. naam in militairen vorm gereorganiseerd en bestemd voor geheel de wereld; tot 1912 door B. als generaal bestuurd, vanaf 1934 door diens dochter Evangeline (* 1865) als zijn derde opvolgster....

Lees verder
2023-03-31
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Leger des Heils

('le:gər) o. metodistische, als een leger georganizeerde vereniging, 1865 door W. Booth gesticht om de zondaars tot hun heil te brengen.

2023-03-31
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Leger des Heils

In het artikel over William Booth is vermeld, dat deze omstreeks 1865 den grondslag legde voor het Leger des Heils, dat thans in 90 verschillende landen zijn nuttig werk doet. In 1878 werd deze beweging, die in 't begin „Christelijke zending” heette, omgedoopt in „Leger des Heils” en in de daarop volgende jaren breidde...

Lees verder
2023-03-31
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Leger des Heils

(Eng.: Salvation Army), internationale christelijke beweging, in 1878 gesticht door de Engelse evangelist-predikant William Booth en zijn vrouw Catharina Booth-Mumford, als een wereldwijde voortzetting van de door hem in 1865 opgezette East London Christian Mission. Het hoofdkwartier is gevestigd te Londen. Het Leger des Heils is een op militaire l...

Lees verder
2023-03-31
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Leger des heils

Heilsleger, eng. Salvation Army, in Frankrijk: Armée du Salut, in Duitschland: Heilsarmee, een op militairen voet georganiseerde godsdienstige en philantropische vereeniging van mannen en vrouwen, welke zich ten doel stelt het christendom te verbreiden onder degenen die de kerken niet bereiken kunnen. Het L. richt daartoe zijn oefeningen op...

Lees verder