Wat is de betekenis van Legaat?

2019
2023-02-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

legaat

legaat - Zelfstandignaamwoord 1. (m) officier bij de oude Romeinen 2. (m) pauselijk gezant 3. (n) testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een persoon bepaalde goederen nalaat 4. (n) de goederen in die beschikking genoemd Woordherkomst afgeleid van het Latijnse lēgātus of lēgātum met het...

Lees verder
2017
2023-02-04
SeniorenNet

Voor en door senioren

Legaat

Een legaat is een duidelijke bepaling in het testament, waarbij een bepaald goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Het is de mogelijkheid voor een erflater om een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand te geven bij overlijden. Het is mogelijk dat een legaat een voorwaarde bevat waaraan men moet voldoen om het legaat te mogen on...

Lees verder
1994
2023-02-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Legaat

[Lat. legatum, van legare, -atum = als gezant zenden; in testament bepalen; legatus = afgezant! 1 schenking bij testament; 2 afgezant van de paus (zie legatus).

Lees verder
1993
2023-02-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Legaat

erfmaking; pauselijke gezant; onderbevelhebber (gesch.)

1990
2023-02-04
BDI

BDI terminologie

legaat

1. testamentaire beschikking waarbij een erflater een collectie boeken en/of andere documenten al dan niet onder bepaalde voorwaarden aan een bibliotheek nalaat. 2. collectie die op deze wijze verworven is bequest.

Lees verder
1967
2023-02-04
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Legaat

zie Pauselijke diplomatie.

1958
2023-02-04
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

LEGAAT

In verschillende Fr. dorpen worden op vaste tijden aan armen en behoeftigen uitkeringen gedaan. Zeer rijke mensen stichtten gast- of weeshuizen. Wie minder kon doen gaf een L. Te noemen zijn o.a. Van Stratenfonds, Ameland; Brouwersfonds, Berlikum; Baeijemuoisjild en Renemafonds, Winsum; ‘It Bisprek’, Wirdum.Zie: Leeuw. Cour. (16.2.1957...

Lees verder
1955
2023-02-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Legaat

bij de oude Romeinen militaire bevelhebber of plaatsvervanger van een stadhouder; pauselijke gezant; schenking bij uiterste wil.

1955
2023-02-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LEGAAT

is iemand, die door de paus ergens heen gezonden wordt met een bepaalde of algemene opdracht. Men onderscheidt: legatus a latere, welke functie alleen door een kardinaal vervuld kan worden, en waarbij deze de paus bij een bijzondere plechtigheid vertegenwoordigt; nuntii en internuntii, gezanten verbonden aan een wereldlijk hof; en apostolische dele...

Lees verder
1952
2023-02-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Legaat

s.n., legaet (it), erfmakking.

1950
2023-02-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Legaat

I. (<Lat.), m. (...gaten), 1. (Rom. gesch.) persoon aan de veldheer toegevoegd; onderbevelhebber: de legaten werden benoemd door de senaat in overleg met de veldheer; 2. pauselijk gezant. II. (<Lat.), o. (...gaten), 1. erfmaking, testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een persoon zekere bepaalde goederen geeft; 2....

Lees verder
1949
2023-02-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Legaat

(Lat. legatus, gezant) (1), Romeins gezant van de senaat bij vreemde mogendheden, ambtenaar in de provincies, onderbevelhebber van de veldheer of stadhouder; (2) vertegenwoordiger van de paus bij gewichtige aangelegenheden, bv. een internationaal Eucharistisch Congres (legatus a latere), meestal een kardinaal; (3) bijzondere beschikking, waarbij...

Lees verder
1948
2023-02-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

legaat

1 m. titel v. d. gevolmachtigde v. d. Roomse cu- rie; Pauselijke gezant; bestuurder van een legatie; 2 o. (erf)making, schenking bij uiterste wil.

Lees verder
1947
2023-02-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

LEGAAT

(1) is een testamentaire beschikking, waarbij een erflater aan een of meer personen iets toezegt, dat na zijn overlijden aan hen zal worden gegeven. Terwijl bij erfstelling altijd de gehele nalatenschap of een evenredig deel daarvan vermaakt wordt, kan het onderwerp van een legaat zijn een of meer enkele zaken, een som gelds, enig zakelijk of perso...

Lees verder
1937
2023-02-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

legaat

1. o. legaten (O.-Fr. légat, Lat. legatum: testamentaire beschikking van den erflater over een bepaald goed, over een bepaalde soort goederen of over een vruchtgebruik; ook: datgene, wat krachtens zodanige beschikking verkregen wordt); z. erfstelling; 2. m. legaten (Fr. légat, Lat. legatus: O.-Rome: gezant; ook: hoge ambtenaar, die ve...

Lees verder
1937
2023-02-04
Pegasus

S. van Praag (1937)

legaat

m. schenking bij uiterste wil; titel van Rooms gevolmachtigde.

1933
2023-02-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Legaat

1) tijd. of vast gezant en gevolmachtigde v. den paus; prelaat, die een kardinaal bij zijn benoeming de tenkenen v. zijn waardigheid overhandigt; 2) testamentaire beschikking door een erflater over bepaalde goederen.

Lees verder
1933
2023-02-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Legaat

A) Burgerlijk Recht. 1° In het Ned. recht is legaat, zooals artikel 1004 W. het definieert, een bijzondere beschikking, waarbij de erflater aan een of meer personen zekere bepaalde goederen geeft, of wel al zijn goederen van een zekere soort: als bijv. al zijn roerende of onroerende goederen, of het vruchtgebruik van alle of van een gedeelte zi...

Lees verder
1930
2023-02-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

legaat

(le'ga:t) (...gaten) [Lat legare, zenden] I. m. [Lat. legatus, gezondene] afgevaardigde nl. 1. Eert. gezant. 2. Oudromeins onderbevelhebber in het leger, die ook als aanvoerder van een legioen of van een grote legerafdeling optrad : de – werd door de senaat op voordracht van de veldheer benoemd. 3. hoofd van een staand leger in een provi...

Lees verder
1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Legaat

Legaat, - bevoordeeling bij uitersten wil onder bijzonderen titel in tegenstelling met de erfstelling, welke onder algemeenen titel rechten verschaft. Terwijl m.a.w. de erfgenaam recht heeft op de geheele nalatenschap of op een evenredig deel daarvan, wordt den legataris slechts een recht toegekend op bepaald aangeduide vermogensbestanddeelen, al k...

Lees verder