2020-01-24

Leerdoel

Een leerdoel is het beoogde resultaat van onderwijsleeractiviteiten. Als het beoogde leerresultaat wordt geformuleerd in termen van uiterlijke condities en waarneembaar leerlinggedrag spreekt men van 'concrete leerdoelen' of 'gedragsdoelen' Als het beoogde leerresultaat wordt geformuleerd in termen van cognitief gedrag of van cognitieve structuren, spreekt men van cognitieve leerdoelen.

2020-01-24

leerdoel

leerdoel - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) doelstelling waarin duidelijk en concreet is gespecificeerd wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden, hoe men zich dit eigen maakt en dient te tonen aan anderen Woordherkomst samenstelling van leer(werkwoord) en doel

2017-01-12

toetsonderdeel

Een toetsonderdeel is een opdracht in de voortgangstoets die een specifiek leerstofonderdeel toetst. De voortgangstoets bestaat altijd uit 12 opdrachten. Per opdracht wordt één leerdoel getoetst.

2016-12-20

Leerdoelgerichte toets

Een leerdoelgerichte toets is een toets meestal bestaande uit een gering aantal opgaven (5 tot 10) die te beschouwen zijn als een representatieve steekproef uit alle opgaven die bij een bepaald leerdoel gemaakt zouden kunnen worden. Leerdoelgerichte toetsen worden tijdens het onderwijsleerproces gebruikt om kennis-hiaten bij de leerlingen te kunnen opsporen en het onderwijs dienovereenkomstig bij te sturen.

2017-12-04

leerdoeltje

leerdoeltje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord leerdoel

2017-12-04

leerdoelen

leerdoelen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord leerdoel

2017-12-04

leerdoeltjes

leerdoeltjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord leerdoel

2017-12-04

leerplan

leerplan - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) een schema in de tijd van leeractiviteit|leeractiviteiten om vastgestelde leerdoel|leerdoelen te bereiken en de leerstof|leerstof, leermiddelen, begeleiding en andere hulpbronnen die daartoe worden ingezet. Indien het leerplan wordt goedgekeurd, zendt de inspecteur een exemplaar van dit leerplan aan het bevoegd gezag onder vermelding van de datum, waarop het goedgekeurd is. Woo...

2017-11-13

competentie

competentie - Zelfstandignaamwoord 1. een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen 2. een cluster van samenhangende kennis, vaardigheden en houdingen, deskundigheid, geschiktheid De nieuwe medewerker heeft de competenties om een manager te worden. 3. bevoegdheid tot handelen of oordelen 4. (geologie) de mate waarin een gesteente bestand is...