2019-12-13

Leem

Leem is een grondsoort met een samenstelling van <25% lutum (deeltjes <2 μm), >75% silt (deeltjes 2-63 μm) en <50% zand (deeltjes 63 μm-2 mm); NEN 5104.

2019-12-13

leem

leem - zelfstandig naamwoord 1. geelbruine grondsoort, die op klei lijkt ♢ die primitieve mensen maakten huisjes van leem Zelfstandig naamwoord: leem de leem

2019-12-13

Leem

Leem is eene algemeen verspreide soort van aarde en, met het oog op haar zamenstel, niet zoozeer eene eigenaardige scheikundige verbinding als een mengsel van kiezelzuur aluminium met veranderlijke hoeveelheden kwartszand, kalk en ijzeroxyde. Zij bezit eene grijze, geelachtige, bruingele, bruine en zelden eene helder witte kleur; zij is niet hard en ook soortelijk niet zwaar, heeft in vochtigen toestand een eigenaardigen reuk, is vettig op het gevoel, kan gewreven en gekneed worden, zuigt gretig...

2019-12-13

Leem

Leem, - zie KLEI.

2019-12-13

Leem

is de naam van een grondsoort, die veel met klei overeenkomt. Leem bevat echter meer zand, vooral kwartszand, meer ijzeraarde en nog enige andere stoffen, die het van klei onderscheiden. Deze grondsoort is meer kneedbaar en vormbaar dan leem.Daar leem bijna alle eigenschappen van klei heeft, is het verschil niet scherp te omschrijven, te meer, daar alle leemsoorten niet eender zijn. Zo spreekt men in het Oosten van ons land van Limburgse klei, ofschoon dit eigenlijk een soort leem is. De landbou...

2019-12-13

leem

leem - Een zachte, gemakkelijke bewerkbare grondsoort die zand, slib en klei bevat.

2019-12-13

leem

Kleiachtig materiaal dat iets grover en zanderiger is dan klei en doorgaans geler is door een hoger ijzergehalte. Het ligt nog op de plaats waar het na het vermalen van gesteente door gletsjers en rivieren is afgezet. In het bouwbedrijf werd leem gebruikt voor het bestrijken van wanden, schoorsteenboezems, plafonds e.d., als bekleding van vlechtwerkvullingen, vaak vermengd met kalk en strohaksel. Het werd ook gebruikt voor het minder brandbaar maken van dakbedekkingen van stro, schindel.

2019-12-13

Leem

Kleiachtige, in vochtigen toestand plastische grondsoort, bruin, rood-grijs of wit van kleur, met een zandgehalte grooter dan 20%. Dit zand bestaat uit zeer fijne kwartskorrels. In l. met meer dan 50% zand (zware leem) nadert de chemische samenstelling die van zand. Door het wisselend gehalte van l. aan kali, kalk en humus is de vruchtbaarheid van l. ongelijk. Meestal het beste voor grasgrond te gebruiken. Oosterbaan.