Wat is de betekenis van Landraad?

2019
2021-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

landraad

landraad - Zelfstandignaamwoord 1. orgaan dat een heerser advies geeft over het bestuur van een bepaald gebied (met name in de Duitse regio) De bisschoppen van Lübeck en Sleeswijk benoemden elk vijf leden van de landraad van Sleeswijk Holstein. 2. volksvertegenwoordiging van een bepaald ge...

Lees verder
1994
2021-06-25
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Landraad

Landraad, bestuurscollege: 1. dagelijks bestuur (met beperkte macht) voor het gewest Holland, in 1575 ingesteld. Het stond stadhouder Willem van Oranje bij. Deze landraad werd in hetzelfde jaar afgeschaft en vervangen door de Gecommitteerde Raden (→ Gedeputeerde Staten); 2. een door de Staten-Generaal aangewezen college, dat naast → Frans van Anjou...

Lees verder
1981
2021-06-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Landraad

benaming van een tweetal Ned. bestuurscolleges uit de eerste periode van de Tachtigjarige Oorlog: 1. dagelijks bestuur (met beperkte macht) voor het gewest Holland. 1575 ingesteld; stond stadhouder Willem van Oranje bij. 1575 afgeschaft en vervangen door de Gecommitteerde Raden (→ Gedeputeerde Staten); 2. een door de Staten-Generaal 1581 aange...

Lees verder
1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

landraad

m. (-raden), 1. (hist.) ben. voor enkele hoge bestuurscolleges in de Nederlanden (e); 2. wetgevende vergadering in een aantal Zwitserse kantons; 3. (in vm. Ned.-Indië) gewone rechtbank in burgerlijke zaken voor inlanders, voor vreemde oosterlingen ook in strafzaken. (e) Landraad is de benaming van twee Ned. bestuurscolleges uit de eerste per...

Lees verder
1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Landraad

m. (...raden), 1. lichaam dat de souverein bijstaat in het bestuur van het land; 2. (Ind.) gewone rechtbank in burgerlijke zaken voor inlanders; voor vreemde Oosterlingen ook in strafzaken.

Lees verder
1949
2021-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Landraad

in Ned.-Indië de gewone rechter voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen, behalve i.z. burgerlijke gedingen van Chinezen. Als voorzitter trad een jurist op, terwijl enige voorname Inlandse hoofden leden waren. Als openbaar aanklager trad op de Inlandse djaksa.

Lees verder
1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Landraad

In het algemeen een raad, die een regeering bijstaat b.v. De Generale Landraedt der Geünieerde Provinciën. In Indië : de gewone rechtbank voor inlanders en vreemde oosterlingen. De Raden van Justitie berechten misdaden van blanken. Een rechtsgeleerde is voorzitter, inlandsche hoofden en jonge inlandsche juristen zijn leden. In de hoo...

Lees verder
1933
2021-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Landraad

O.-I. rechtbank v/h berechten v. inlanders; bestaat u/e Ned. voorzitter en 2 inl. hoofden.

1933
2021-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Landraad

[➝ Rechtspraak (in Ned.-Indië)]. De l., in de Buitengewesten ook wel rapat (Sumatra’s Westkust en Tapanoeli), proatin (Lampoeng. distr.), Rijksraad (Ternate en Manado), madje lis (Gorontalo) geheeten, is de gewone dagelijksche rechter in civiele en crimineele zaken voor Inlanders en daarmede gelijkgestelden, in crimineele zaken voor Chin...

Lees verder
1916
2021-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Landraad

Landraad - zie RECHTSWEZEN IN NED.IND1Ë.

1898
2021-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Landraad

m. (...raden), provinciale vergadering, districtsvergadering; een lid van zulk eene vergadering; — (Ind.) gewone rechtbank voor inlanders op alle hoofdplaatsen en afdeelingen gevestigd, met een rechtsgeleerde als voorzitter en verder met 2 voorname inlandsche hoofden als leden, een griffier, een pengoeloe, en een djoksa die het O. M. waarneem...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten