Wat is de betekenis van Lager Onderwijs?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Lager onderwijs

Al in de Middeleeuwen werd er in de provincie Groningen lager onderwijs gegeven. Voor de Reformatie bezat de provincie al een dicht net van scholen, vooral in de Ommelanden. In elke grote plaats was wel een schoolmeester te vinden. Toen prins Maurits in 1594 Groningen heroverde op de katholieke Spanjaarden (Reductie), kwam er een einde aan het kath...

2024-07-14
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Lager onderwijs

Zie →Onderwijs.

2024-07-14
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lager onderwijs

lager onderwijs - Tak van het onderwijs die de periode beslaat vanaf de kleuterschool tot en met groep 3.

2024-07-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lager Onderwijs

het wettelijk verplichte algemeen vormend onderwijs, dat op de lagere scholen wordt gegeven. Onderscheiden in: gewoon-, voortgezet en uitgebreid L.O., resp. omvattend 7 leerjaren, een 7e en 8e leerjaar, 3 of 4 leerjaren. Daarnaast: buitengewoon L.O. voor bijzondere categorieën van leerlingen (blinden, achterlijken).In België wordt L.O. ve...

2024-07-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lager onderwijs

het eerste, vormend onderwijs, grondslag v. alle ontwikkeling, is in ons land, evenals i/d meeste besch. landen, verplicht (Leerplichtwet v. 7 Juli 1900, regelende het schoolbezoek v. kinderen tot 12 jaren). Wordt gegeven op Openbare, v. Rijkswege opgerichte scholen of door particulier initiatief gestichte scholen (→ Bijzonder onderwijs)

2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lager onderwijs

('la:gәr) o. laagste afdeling van het onderwijs, beginnend onderwijs.

2024-07-14
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Lager Onderwijs

Welke plaats een mens ook in de wereld bekleedt, welk beroep hij uitoefent, tot welken godsdienst, tot welken stand hij behoort, — iedereen heeft een zekere kennis en ontwikkeling nodig. Wie niet kan rekenen, wie niet kan schrijven en wie niet kan lezen, staat ieder ogenblik hulpeloos. Ook dient in een beschaafd land ieder mens zijn taal te k...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lager onderwijs

het onderwijs dat als elementair onderricht wordt gegeven aan kinderen van 6–13 (15) jaar. Het is in bijna alle landen verplicht en kosteloos. In het voorontwerp van een nieuwe Ned. wet op het lager onderwijs heet het basisonderwijs; ook in België is de benaming lagere school vervangen door basisschool.Het lager onderwijs werd in Nederla...