2020-01-24

Laadvermogen

Het laadvermogen is het maximale gewicht aan goederen dat een voertuig mag vervoeren. Het laadvermogen heeft alleen betrekking op de lading van een voertuig, personen en ander materiaal wordt hierbij niet meegeteld. Ieder voertuig heeft een maximaal gewicht dat het veilig kan meenemen zonder dat hierbij het voertuig zelf schade oploopt. Het maximale gewicht dat een voertuig kan vervoeren, wordt ook wel het laadvermogen genoemd. De hoogte van het laadvermogen is niet alleen afhankelijk van he...

2020-01-24

Laadvermogen

Laadvermogen - De draagkracht van een schip of een waggon, de hoeveelheid welke daarmede ineens kan vervoerd worden.

2020-01-24

Laadvermogen

Laadvermogen - of draagvermogen, ook wel deadweight (Eng.) genoemd, het gewicht der lading, dat een schip kan laden. Bij stoomschepen wordt hieronder gewoonlijk verstaan het gewicht van lading, brandstof, proviand, drinkwater, bemanning met uitrusting. Voor zeeschepen wordt dit in tonnen van 1000 K.G. of in Eng. tonnen van 1016 K.G. uitgedrukt; voor binnenschepen ook dikwijls in lasten van 2000 K.G. Het l. is dus gelijk aan het verschil der waterverplaatsing van het geladen schip en van het ledi...

2020-01-24

Laadvermogen

De hoeveelheid lading, welke een voertuig of schip kan dragen; meestal uitgedrukt in tonnen van 1000 kg.

2020-01-24

Laadvermogen

Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald vervoermiddel mag worden vervoerd, uitgedrukt in tonnen van 1000 kg.

2020-01-24

Laadvermogen

o. draagkracht van een schip of spoorwagen.

2019-07-09

capaoltelt

capaoltelt - v., geschiktheid; inhoudsgrootte; laadvermogen.

2017-03-31

Zware duvel

Zware duvel - in de Antwerpse haven een kreng met een laadvermogen van ongeveer 20 ton.

2019-10-29

Patroonwagen

(krijgsk.), tot den gevechtstrein van een troepenafdeeling behoorend voertuig op vier raderen, dienende tot het medevoeren van munitie en gereedschap (munitieen gereedschapswagen). De p. heeft meer laadvermogen dan een → patrooncaisson, maar is minder beweegbaar door het terrein. De indeeling van mitrailleurs en de behoefte aan handgranaten deed de vraag naar meer laadvermogen ontstaan. A. Lohmeijer.

2016-12-31

Laadvermogentonkilometer

Meeteenheid voor de vervoerscapaciteit, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) laadvermogen over een afstand van één kilometer.

2019-03-09

beladingsgraad

m., verhoudingsgetal dat aangeeft welk percentage van het in een verkeersvliegtuig voor ‘verkoop’ beschikbare deel van het laadvermogen door passagiers en voor betalende lading is benut. Zie bezettingsgraad.

2020-01-24

BINNENVLOOT

De samenstelling van de Friese binnenvloot ondergaat grote veranderingen: het aantal schepen is na een vrij sterke stijging tussen 1961 en 1967 nagenoeg constant gebleven, het laadvermogen nam sterk toe. Van de kleine beurtschepen bleven maar enkele over. Op 1-1-1961 bedroeg het aantal ingeschreven vrachtschepen in het verkeersgebied Leeuwarden 790, als volgt verdeeld over de verschillende categorieën: Tankschepen 3 (laadvermogen 367 ton), vrachtschepen 681 (65.470), schepen voor speciale d...

2016-12-27

Remgewicht

Het remgewicht is de som van het gewicht van het beremde spoorvoertuig plus het maximum laadvermogen. Het remgewicht is 0 indien het spoorvoertuig geen remmen heeft.

2019-09-18

Markkanaal

6 km lang kanaal, van het Wilhelminakanaal bij Oosterhout naar de ➝ Mark, 4 km benoorden Breda. Het M. is bevaarbaar voor schepen met een laadvermogen van ruim 500 t. De Mark vormt met de Dintel de 4 km lange verbinding van Breda naar het Volkerak bij Dintelsas, bevaarbaar voor schepen van 600 t laadvermogen, met dien verstande, dat door de sluis te Dintelsas slechts schepen van 200 t kunnen worden geschut. Egelie.

2019-09-18

Kieldiep

Kieldiep of Kielsterdiep, kanaal van het Winschoterdiep (Hoogezand) naar het Annerveensch kanaal; lang 8,95 km; gegraven in 1638; in 1931 passeerden 13 600 vaartuigen, laadvermogen 714 000 ton.

2020-01-24

EIGEN-HANDELSSCHIPPERS

In 1943 had Frl. 400-450 E. met 22 000 t laadvermogen, in 1952 nog 237 met 13 645 t. De waar is vooral turf, zand, grind, natuurmest, terpaarde. De E. in turf, zand en grind hadden meest hun vaste gebied. Handel in natuurmest (voor de bollenvelden) nog van belang, die in turf en vooral in terpaarde neemt snel af. Zand en grind houdt waarde.

2019-06-13

SUV's

Een sports utility vehicle (SUV) is een auto met een hoog laadvermogen en de capaciteit om passagiers te vervoeren, zoals een stationwagon, in de meeste gevallen gecombineerd met off-road-techniek in de vorm van vierwielaandrijving (4WD).

2016-12-30

Beladingsgraad

De verhouding tussen de benutte ladingcapaciteit en de totaal beschikbare ladingcapaciteit van een vervoermiddel. Toelichting Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de beladingsgraad uitgedrukt als een verhoudingsgetal voor het benutte laadvermogen (gewicht), volume (m3) of oppervlakte (m2) van een voertuig.

2016-12-31

Vrachtauto

Een vrachtauto is een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.

2019-06-13

haringbuizen

Vissersvaartuig en koopvaardijschip. De grotere buis is waarschijnlijk in de 14e eeuw ontstaan toen het haringkaken op zee werd toegepast en een groter laadvermogen nodig bleek. Te Enkhuizen liep de eerste grote buis van stapel in 1416. De haringbuis was midden 16e eeuw een zwaar gebouwd kielschip met gebogen steile voorsteven, platte spiegel en overhangend hek met plat hakkebord. In de 17e eeuw werd de platte spiegel vervangen door een rondgebouwd achterschip en het platte hek door een staatsie...