Wat is de betekenis van kunstmest?

2017
2023-03-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kunstmest

kunstmest - zelfstandig naamwoord uitspraak: kunst-mest 1. niet-natuurlijke voedingsstoffen voor planten ♢ de meeste boeren strooien kunstmest op het land 1. kunsthanden, kunsttanden en kunstmest, 't is allemaal niks (TB) ...

Lees verder
2005
2023-03-21
Eerste hulp bij wijn begrippenlijst

Harold Hamersma (2005)

kunstmest

Uit den boze in de biologisch-dynamische wijnbouw. Daar wordt gebruikgemaakt van organisch materiaal. Ook in de 'normale' industrie wordt geminderd. Te veel klachten over lege, ‘uit de grond getrokken' druiven (lees: wijnen) en uitgeputte wijngaarden doen steeds meer wijnmakers terugkeren naar vroeger. Sommige etiketten maken zelfs al gewag van het...

Lees verder
1984
2023-03-21
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

kunstmest

samenvattende benaming voor industrieel vervaardigde anorganische meststoffen. De fabricage ervan brengt milieuverontreiniging teweeg. Verder brengt het (overmatig) gebruik van kunstmest milieuproblemen met zich mee (o.a. eutrofiëring en nivellering).Kunstmestindustrie Deze tak van industrie, die uit zeven bedrijven bestaat, is in Nederland ka...

Lees verder
1982
2023-03-21
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

KUNSTMEST

→ Bemesting.

1981
2023-03-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Kunstmest

zie mest.

1974
2023-03-21
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

kunstmest

plantevoedsel bestaand uit anorganische stoffen; bevat slechts enkele elementen. Schadelijk voor bodemstructuur. Bv. chili- en kalksalpeter, superfosfaat, zwavelzure ammoniak.

Lees verder
1954
2023-03-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Kunstmest

In het midden der 19e eeuw werd gevonden, dat de plant uitsluitend van minerale stoffen kan leven en dat deze stoffen voor een goede groei van het gewas noodzakelijk zijn. De stollen, die in de vorm van anorganische zouten aan de grond worden toegevoegd, noemde men in tegenstelling tot de natuurlijke meststoffen kunstmest. De belangrijkste kunstmes...

Lees verder
1952
2023-03-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kunstmest

s., kunstdong.

1950
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

1950
2023-03-21
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Kunstmest

De bemesting met zouten of mineralen — als kunstmeststoffen aangeduid — wijkt af van de organische bemesting, doordat men hiermede plantenvoedsel kan toedienen: 1. in elke gewenste hoeveelheid; 2.in de verhouding die voor elk geval de meest gunstige is; 3. in de meest geschikte vorm; 4. op het meest geschikte ogenblik; 5. met geringe...

Lees verder
1937
2023-03-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kunstmest

m.; kunstmatig inz. chemisch bereide mest.

1930
2023-03-21
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

kunstmest

(’kunst) m. (-en). → kunstmeststof.

Lees verder
1928
2023-03-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Kunstmest

Akker- en weidegronden hebben, om vruchtbaar te worden of te blijven, bemesting nodig. Deze bemesting geschiedde vroeger alleen door middel van natuurlijke meststoffen, zoals stalmest, gier, groenbemesting, enz. Zij zou op den duur een bezwaar voor de uitbreiding van den landbouw hebben betekend, daar van die meststoffen altijd maar een beperkte ho...

Lees verder
1916
2023-03-21
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Kunstmest

Zie „meststoffen”.

1916
2023-03-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kunstmest

Kunstmest - zie KUNSTMESTSTOFFEN.

1916
2023-03-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kunstmest

m., anorganische stof die de vruchtbaarheid van de grond verhoogt. (e) De chemische produktie van kunstmest is te verdelen in twee grote groepen: de produktie van stikstofhoudende en die van fosfaathoudende kunstnijverheid. H.P.Berlage. Buffet, kunstmeststoffen. De stikstofhoudende kunstmeststoffen worden alle gemaakt door uit te gaan van →amm...

Lees verder
1898
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kunstmest

KUNSTMEST, m., ...MESTSTOF, v. (-fen), kunstmatig bereide mest, als chilisalpeter, superphosphaat enz.; ...MESTSTROOIER, m. (-s), machine om den kunstmest gelijkmatig over het land te strooien; ...MIDDEL, o. (-en), een kunstig middel, middel om de eene of andere kunstige uitwerking te weeg te brengen; ...MINERAALWATER, o. spuitwater; ...MINNAA...

Lees verder