Wat is de betekenis van kunstmest?

2018
2022-01-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kunstmest

kunstmest - zelfstandig naamwoord uitspraak: kunst-mest 1. niet-natuurlijke voedingsstoffen voor planten ♢ de meeste boeren strooien kunstmest op het land 1. kunsthanden, kunsttanden en kunstmest, 't is allemaal niks (TB) ...

Lees verder
2005
2022-01-18
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

kunstmest

Uit den boze in de biologisch-dynamische wijnbouw. Daar wordt gebruikgemaakt van organisch materiaal. Ook in de 'normale' industrie wordt geminderd. Te veel klachten over lege, ‘uit de grond getrokken' druiven (lees: wijnen) en uitgeputte wijngaarden doen steeds meer wijnmakers terugkeren naar vroeger. Sommige etiketten maken zelfs al gewag van het...

Lees verder
1984
2022-01-18
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

kunstmest

samenvattende benaming voor industrieel vervaardigde anorganische meststoffen. De fabricage ervan brengt milieuverontreiniging teweeg. Verder brengt het (overmatig) gebruik van kunstmest milieuproblemen met zich mee (o.a. eutrofiëring en nivellering).Kunstmestindustrie Deze tak van industrie, die uit zeven bedrijven bestaat, is in Nederland ka...

Lees verder
1982
2022-01-18
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

KUNSTMEST

→ Bemesting.

1981
2022-01-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kunstmest

zie mest.

1974
2022-01-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

kunstmest

plantevoedsel bestaand uit anorganische stoffen; bevat slechts enkele elementen. Schadelijk voor bodemstructuur. Bv. chili- en kalksalpeter, superfosfaat, zwavelzure ammoniak.

Lees verder
1973
2022-01-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kunstmest

m., anorganische stof die de vruchtbaarheid van de grond verhoogt. (e) De chemische produktie van kunstmest is te verdelen in twee grote groepen: de produktie van stikstofhoudende en die van fosfaathoudende kunstnijverheid. H.P.Berlage. Buffet, kunstmeststoffen. De stikstofhoudende kunstmeststoffen worden alle gemaakt door uit te gaan van →amm...

Lees verder
1954
2022-01-18
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Kunstmest

bracht een ommekeer in de landbouw, maakte ook de schrale gronden vruchtbaar. Nu ook grasland op het diluvium, zodat N. Brabant na Friesland reeds de meeste boter levert. Nog in 1883 nam het Ned. Landhuishoudkundig Congres te Veendam de stelling aan, „dat het gebruik van kunstmest als algemene mest voor de Veenkoloniën niet is aa...

Lees verder
1954
2022-01-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kunstmest

In het midden der 19e eeuw werd gevonden, dat de plant uitsluitend van minerale stoffen kan leven en dat deze stoffen voor een goede groei van het gewas noodzakelijk zijn. De stollen, die in de vorm van anorganische zouten aan de grond worden toegevoegd, noemde men in tegenstelling tot de natuurlijke meststoffen kunstmest. De belangrijkste kunstmes...

Lees verder
1952
2022-01-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kunstmest

s., kunstdong.

1950
2022-01-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

1950
2022-01-18
ensie 1950

Ensie deel 7, uitgegeven in 1950. Onder redactie van Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper.

Kunstmest

De bemesting met zouten of mineralen — als kunstmeststoffen aangeduid — wijkt af van de organische bemesting, doordat men hiermede plantenvoedsel kan toedienen: 1. in elke gewenste hoeveelheid; 2.in de verhouding die voor elk geval de meest gunstige is; 3. in de meest geschikte vorm; 4. op het meest geschikte ogenblik; 5. met geringe...

Lees verder
1937
2022-01-18
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kunstmest

m.; kunstmatig inz. chemisch bereide mest.

1928
2022-01-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kunstmest

Akker- en weidegronden hebben, om vruchtbaar te worden of te blijven, bemesting nodig. Deze bemesting geschiedde vroeger alleen door middel van natuurlijke meststoffen, zoals stalmest, gier, groenbemesting, enz. Zij zou op den duur een bezwaar voor de uitbreiding van den landbouw hebben betekend, daar van die meststoffen altijd maar een beperkte ho...

Lees verder
1916
2022-01-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Kunstmest

Zie „meststoffen”.

1916
2022-01-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kunstmest

Kunstmest - zie KUNSTMESTSTOFFEN.

1898
2022-01-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kunstmest

KUNSTMEST, m., ...MESTSTOF, v. (-fen), kunstmatig bereide mest, als chilisalpeter, superphosphaat enz.; ...MESTSTROOIER, m. (-s), machine om den kunstmest gelijkmatig over het land te strooien; ...MIDDEL, o. (-en), een kunstig middel, middel om de eene of andere kunstige uitwerking te weeg te brengen; ...MINERAALWATER, o. spuitwater; ...MINNAA...

Lees verder