Wat is de betekenis van Kunst?

2021
2022-07-06
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kunst

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen z...

Lees verder
2020
2022-07-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kunst

Het begrip kunst heeft 5 verschillende betekenissen: 1) kennis; kunde. kennis; kunde; ook: tak van wetenschap; vakgebied; vak. 2) toepassing van kennis. kennis die wordt ingezet in de praktijk; toepassing van kennis of bekwaamheid; handeling waarvoor bijzondere kennis of bekwaamheid vereist is; vaardigheid; bekwaamheid. 3) manier...

Lees verder
2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kunst

kunst - Zelfstandignaamwoord 1. (cultuur) een subjectieve expressie van een mens die ofwel de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar in een scheppende activiteit uit of een schepping is die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins v...

Lees verder
2018
2022-07-06
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Kunst

Kunst is een menselijk cultureel product, het resultaat van een creatief proces. Het kunstwerk als eindproduct overstijgt de loutere gebruiksfunctie, maar wordt niet altijd beoordeeld vanuit een esthetisch oogpunt. De definities van dit concept lopen ook sterk uiteen naar tijd en plaats, en geen enkele ervan is universeel geaccepteerd. Elke definit...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kunst

kunst - woorddeel, zelfstandig naamwoord 1. geeft aan dat wat in het tweede deel genoemd wordt, niet echt is ♢ een kunstgebit is een vals gebit 1. iets moois dat door mensen gemaakt is ♢ houdt u van moderne...

Lees verder
2004
2022-07-06
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Kunst

Een uniek, creatief gemaakt voorwerp, zoals een schilderij of een beeld.

1990
2022-07-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kunst

kunst - Verwijst naar voorwerpen, omgevingen en ervaringen (zoals in uitvoerende kunsten) die visueel van aard zijn, met vaardigheid en verbeeldingskracht zijn gemaakt en een esthetische waarde vertegenwoordigen. Ze hebben kwaliteit en zijn zodanig dat kunstmusea en particuliere verzamelaars ze willen verzamelen. Het kan verwijzen naar de studie of...

Lees verder
1981
2022-07-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kunst

Onder deze benaming vat men alle beeldende kunsten (bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek) en muzische kunsten (muziek, dichtkunst, dans en theater) samen.

1980
2022-07-06
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Kunst

Berend (Wierts); geb. Nieuwolda 21 mei 1794, overl. Hoogezand 8 juni 1881. Was aanvankelijk bakker van beroep, pas omstreeks 1821 werd hij schilder en vestigde zich in 1822 te Groningen, waar hij in 1834 nog woonde. Maakte reizen door Nederland, was in 1846 in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Omstreeks 1865 woonde hij te Sappemeer. Heeft veel portr...

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kunst

v. (-en), 1. (historisch) vak van kennis of studie, wetenschap; 2. kennis dienstbaar gemaakt aan de praktijk, vaardigheid, bekwaamheid: de steen is met veel — gezet; — wordt door oefening verkregen; oefening baart —, door oefening verkrijgt men vaardigheid; iemands — beproeven; dat waarin de bijzondere waarde of de moeilijkh...

Lees verder
1955
2022-07-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KUNST

afgeleid van kunnen, is de mogelijkheid om iets te kunnen scheppen waarvoor een bijzondere vaardigheid wordt vereist, i.c. een voorwerp of werk van meer dan materiële of nuttige waarde. De definitie is in de loop der tijden herhaaldelijk gewijzigd, doch sinds het einde der 18de eeuw kent de Europese cultuurfilosofie het begrip kunst als een sa...

Lees verder
1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kunst

s., kunst.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kunst

v. (-en), 1. hist.) vak van kennis of studie, wetenschap : de (zeven) vrije kunsten (lat. artes liberales), t.w. grammatica, rhetorica dialectica, meet-, reken-, sterrenkunde en muziek ; — later in ’t bijz. geneeskunst: en weer zocht de arme kunst naar ’t kruid, dat nergens wast op aard; 2. kennis dienstbaar...

Lees verder
1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kunst

eertijds: kennis, kunde, wetenschap (de vrije K.-en: grammatica, rhetorica, dialectica enz.); later: vak waartoe bekwaamheid, vaardigheid vereist wordt; bijzonder: vermogen en activiteit tot het scheppen van schone dingen; het geheel der schone dingen op elk gebied van schepping: literatuur, beeldende K. enz.

1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kunst

v. -en; eig. het kunnen: 1. verkregen vaardigheid in het een of ander: de kunst van koken, van schermen; 2. het vermogen schoonheid te scheppen en aesthetisch genot op te wekken: de kunst van Rubens: de schone kunsten, nl. bouwkunst, schilderkunst, muziek en poëzie; de beeldende kunsten, zie ald.; België: Ministerie van wetenschappen en k...

Lees verder
1933
2022-07-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kunst

beeldende k.: houw-, beeldhouwen schilder-k.; verdere schoone k,: dicht-k., muziek, dans, tooneel.

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kunst

Alhoewel de k. (hier in hoofdzaak bedoeld als kandelaar voor één kaars) sedert het Hellenistisch tijdperk algemeen is, kwam hij eerst tot hooge ontwikkeling in de M.E. en de moderne tijden. De Romaansche k. zijn kort en gedrongen; de fantastische dieren van het voetstuk symboliseeren de overwinning van het licht op de duisternis. Gedu...

Lees verder
1928
2022-07-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kunst

Dit woord, dat een der verhevenste begrippen noemt, welke den menselijken geest ooit hebben beziggehouden of bewogen, is afgeleid van het woord „kunnen”, dat het menselijk vermogen op ieder gebied omvat. Ieder mens „kan” iets; hetzij door zijn lichaamskracht, zijn handigheid, bekwaamheid of door andere verstandelijke en gees...

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kunst

Kunst, - is in wijderen zin alle door oefening verkregen bekwaamheid, b.v. kookkunst, zwemkunst. In engeren zin verstaat men onder k. de schoone kunst, die verdeeld kan worden in 1 zuivere, vrije (alleen de schoonheid beoogend) en 2 onvrije, waar zich ook niet-aesthetische doeleinden doen gelden (b.v. kunstnijverheid, rhetorika). — K. is het schepp...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kunst

KUNST, v. (-en), het kunnen, de door oefening verkregen vaardigheid, om iets te verrichten of tot stand te brengen hij verstaat de kunst van schermen, zwemmen; hij verstaat de kunst, om met menschen om te gaan, om geld bijeen te krijgen; kunst wordt door oefening verkregen; oefening baart kunst, door oefening verkrijgt men vaardigheid; den boeren,...

Lees verder