Wat is de betekenis van Kunst?

2022
2023-02-08
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Kunst

Kunst is een menselijk cultureel product, het resultaat van een creatief proces. Het kunstwerk als eindproduct overstijgt de loutere gebruiksfunctie, maar wordt niet altijd beoordeeld vanuit een esthetisch oogpunt. De definities van dit concept lopen ook sterk uiteen naar tijd en plaats, en geen enkele ervan is universeel geaccepteerd. Elke definit...

Lees verder
2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kunst

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen z...

Lees verder
2020
2023-02-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kunst

Het begrip kunst heeft 5 verschillende betekenissen: 1) kennis; kunde. kennis; kunde; ook: tak van wetenschap; vakgebied; vak. 2) toepassing van kennis. kennis die wordt ingezet in de praktijk; toepassing van kennis of bekwaamheid; handeling waarvoor bijzondere kennis of bekwaamheid vereist is; vaardigheid; bekwaamheid. 3) manier...

Lees verder
2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kunst

kunst - Zelfstandignaamwoord 1. (cultuur) een subjectieve expressie van een mens die ofwel de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar in een scheppende activiteit uit of een schepping is die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins v...

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kunst

kunst - woorddeel, zelfstandig naamwoord 1. geeft aan dat wat in het tweede deel genoemd wordt, niet echt is ♢ een kunstgebit is een vals gebit 1. iets moois dat door mensen gemaakt is ♢ houdt u van moderne...

Lees verder
2004
2023-02-08
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Kunst

Een uniek, creatief gemaakt voorwerp, zoals een schilderij of een beeld.

1991
2023-02-08
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Kunst

is een nauwelijks te definiëren begrip. Toch kan worden vastgesteld dat elke kunstuiting gebaseerd is op steeds dezelfde elementen. elementen die in hun samenhang een eenheid vormen. Het gaat hierbij om esthetische eigenschappen en technische kwaliteiten, maar ook om het vermogen tot persoonlijke expressie van de kunstenaar. Deze drie factoren...

Lees verder
1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kunst

kunst - Verwijst naar voorwerpen, omgevingen en ervaringen (zoals in uitvoerende kunsten) die visueel van aard zijn, met vaardigheid en verbeeldingskracht zijn gemaakt en een esthetische waarde vertegenwoordigen. Ze hebben kwaliteit en zijn zodanig dat kunstmusea en particuliere verzamelaars ze willen verzamelen. Het kan verwijzen naar de studie of...

Lees verder
1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kunst

Onder deze benaming vat men alle beeldende kunsten (bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek) en muzische kunsten (muziek, dichtkunst, dans en theater) samen.

1980
2023-02-08
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Kunst

Berend (Wierts); geb. Nieuwolda 21 mei 1794, overl. Hoogezand 8 juni 1881. Was aanvankelijk bakker van beroep, pas omstreeks 1821 werd hij schilder en vestigde zich in 1822 te Groningen, waar hij in 1834 nog woonde. Maakte reizen door Nederland, was in 1846 in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Omstreeks 1865 woonde hij te Sappemeer. Heeft veel portr...

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kunst

v. (-en), 1. (historisch) vak van kennis of studie, wetenschap; 2. kennis dienstbaar gemaakt aan de praktijk, vaardigheid, bekwaamheid: de steen is met veel — gezet; — wordt door oefening verkregen; oefening baart —, door oefening verkrijgt men vaardigheid; iemands — beproeven; dat waarin de bijzondere waarde of de moeilijkh...

Lees verder
1955
2023-02-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KUNST

afgeleid van kunnen, is de mogelijkheid om iets te kunnen scheppen waarvoor een bijzondere vaardigheid wordt vereist, i.c. een voorwerp of werk van meer dan materiële of nuttige waarde. De definitie is in de loop der tijden herhaaldelijk gewijzigd, doch sinds het einde der 18de eeuw kent de Europese cultuurfilosofie het begrip kunst als een sa...

Lees verder
1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kunst

s., kunst.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kunst

v. (-en), 1. hist.) vak van kennis of studie, wetenschap : de (zeven) vrije kunsten (lat. artes liberales), t.w. grammatica, rhetorica dialectica, meet-, reken-, sterrenkunde en muziek ; — later in ’t bijz. geneeskunst: en weer zocht de arme kunst naar ’t kruid, dat nergens wast op aard; 2. kennis dienstbaar...

Lees verder
1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Kunst

eertijds: kennis, kunde, wetenschap (de vrije K.-en: grammatica, rhetorica, dialectica enz.); later: vak waartoe bekwaamheid, vaardigheid vereist wordt; bijzonder: vermogen en activiteit tot het scheppen van schone dingen; het geheel der schone dingen op elk gebied van schepping: literatuur, beeldende K. enz.

1947
2023-02-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

KUNST

is een begrip, dat langs verschillende wegen is te benaderen en op even zovele wijzen te definiëren. Als meest omvattende definitie zou men kunnen stellen: kunst is een vereniging van, in innige structurele samenhang verbonden, aesthetische elementen, technische kwaliteiten en symbolische expressie tot zulk een eenheid dat het resultaat een in...

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kunst

v. -en; eig. het kunnen: 1. verkregen vaardigheid in het een of ander: de kunst van koken, van schermen; 2. het vermogen schoonheid te scheppen en aesthetisch genot op te wekken: de kunst van Rubens: de schone kunsten, nl. bouwkunst, schilderkunst, muziek en poëzie; de beeldende kunsten, zie ald.; België: Ministerie van wetenschappen en k...

Lees verder
1933
2023-02-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kunst

beeldende k.: houw-, beeldhouwen schilder-k.; verdere schoone k,: dicht-k., muziek, dans, tooneel.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kunst

Alhoewel de k. (hier in hoofdzaak bedoeld als kandelaar voor één kaars) sedert het Hellenistisch tijdperk algemeen is, kwam hij eerst tot hooge ontwikkeling in de M.E. en de moderne tijden. De Romaansche k. zijn kort en gedrongen; de fantastische dieren van het voetstuk symboliseeren de overwinning van het licht op de duisternis. Gedu...

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kunst

v. (-en; -je) het kunnen A. [→ kunnen I 1] Eert. 1. Algm. kennis, kunde, wetenschap : de vrije -en in de middeleeuwen waren zeven in getal nl. gram- matika, retorika, dialektika, rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. → gunst. Syn. → geleerdheid. 2. Inz. geneeskunde: noch kruid kan die wonde helen. B. [→ kunnen II 1...

Lees verder