Wat is de betekenis van Köppen (naam)?

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Köppen (naam)

Onder dezen naam vermelden wij: Friedrich Köppen, een Duitsch wijsgeer, geboren te Lübeck den 21sten April 1775. Hij bezocht er de Catharina-school en studeerde vervolgens te Jena in de godgeleerdheid. Tevens woonde hij de wijsgeerige voorlezingen bij van Reinhold en Fichte en gevoelde zich niet weinig aangetrokken door de Philosophie van die dagen...