Wat is de betekenis van KLASSIEKE VORMING?

2024-02-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

KLASSIEKE VORMING

omvat niet uitsluitend kennis van de klassieke talen, Latijn en Grieks, maar ook het zich bezighouden met de cultuur die door deze talen tot ons is gekomen. Filosofie kan men niet beoefenen zonder steeds terug te grijpen op en uit te gaan van de Griekse denkers. Voor de bestudering van moderne filosofen is kennismaking met Plato en Aristoteles nood...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Klassieke vorming

Klassieke vorming is het opvoedingssysteem, dat tracht de ontplooiing tot volle menschelijkheid te bereiken door middel van de studie van de Klassieke talen en cultuur. Het verdient aanbeveling op de volgende gronden: 1° De vormende waarde, die de studie van iedere vreemde taal bevat: bewustwording van de relativiteit tusschen woord en werkelij...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

klassieke vorming

de vorming die men verkrijgt door de bestudering van de klassieke oudheid, speciaal de Griekse en Romeinse schrijvers uit die tijd. Deze studie werd sinds de renaissance als basis voor een goede ontwikkeling gezien (→humanisme). Voordien werd slechts middeleeuws Latijn onderwezen. Terwijl vroeger de klassieke vorming, verkregen door het volgen...