Synoniemen van Klacht

2020-02-27

Klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus bejegend door een bedrijf, de zaken lopen anders dan verwacht. Vaak is het nodig om toenadering te zoeken om de klacht te kunnen uiten. Dit kan rechtstreeks intermenselijk contact zijn dan wel via communicatiemiddelen. Er kan ook een tijd overheen gaan alvorens men de klacht gaat uiten. Wanneer het ongenoegen op een gegeven moment zo groot wordt gaat men over tot h...

2020-02-27

klacht

1) Iets zeggen of schrijven om aan te geven dat je ontevreden over iets bent; 2) medisch en/of psychisch (geestelijk) probleem. 1) De eerste betekenis, ‘uiting van ontevredenheid’, slaat in de gezondheidszorg meestal op iets wat wel of niet is gedaan door een dokter, verpleegkundige of iemand anders in een medische instelling, waarna dit verkeerd heeft uitgepakt en de klagende persoon heeft teleurgesteld. Degene die is benadeeld of in elk geval denkt dit te zijn, kan dan een klacht indienen...

2020-02-27

Klacht

Een klacht is elke schriftelijke uiting door een klant van ontevredenheid of ongenoegen over de dienstverlening van een opdrachtnemer.

2020-02-27

Klacht

Klacht - een subjectieve, negatieve beleving, situatie of gedraging die voor de cliënten storend of als problematisch ervaren wordt.

2020-02-27

klacht

klacht - zelfstandig naamwoord 1. woorden waarmee je zegt dat het niet goed is ♢ zijn voornaamste klacht was: je bent nooit op tijd klaar 2. probleem met je gezondheid ♢ met die klacht moet je naar de dokter Zelfstandig naamwoord: klacht de klacht de klachten ...

2020-02-27

Klacht

Een klacht is een verzoek tot herstel van een gegeven in de Basisregistratie Kadaster van een belanghebbende indien hij gerede twijfel heeft omtrent de juistheid van een in de Basisregistratie Kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, dan wel omtrent de juistheid van een uit een andere basisregistratie dan genoemd in artikel 1a in de Basisregistratie Kadaster of de registratie voor schepen of luchtvaartuigen overgenomen authentiek gegeven.

2020-02-27

klacht

klacht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een aanklacht Ik wil een klacht indienen tegen de luchtvaartmaatschappij. 2. uiting van pijn of smart Woordherkomst Naamwoord van handeling van klagen (met het achtervoegsel -t).

2020-02-27

Klacht

KLACHT, v. (-en), soms nog KLACHTE, v. (*n), het klagen, uiting van ontevredenheid, misnoegen ik krijg van, over dien jongen nooit anders dan klachten; nu, geen klachten meer !; — beklag zware klachten inbrengen tegen; — (recht.) aanklacht; eisch (in geschrifte): eene klacht inleveren bij den rechter (tegen iem.); — (gew.) kerkelijke vergadering tot het aanhooren van de klachten der behoeftigen op de klacht zitten.

2020-02-27

Klacht

Uiting van ontevredenheid of smart.

2020-02-27

Klacht

(recht) is de aangifte van een misdrijf door den benadeelden persoon. In algemeenen regel is k. niet vereischt opdat het Openbaar Ministerie de vordering tot straf moge instellen; zulks is alleen het geval voor de → klachtdelicten. Collin