Synoniemen van kind

2017-03-31

Kind

Kind - een kind krijgen van iets: ergens van balen. In Ned.-Indië kende men de variant een anak krijgen van iets (Mal. anak = kind).

2018-09-13

Kind

KIND, o. (-eren, -ers), de mensch in zijne kindsheid hij houdt veel van kinderen; toen ik een kind was, sprak ik als een kind; — (spr.) kinderen en gekken (of dronken menschen) zeggen de waarheid; — is de man een kind geworden ?, als sarcastische aansporing om iets te doen; — een kind om eene boodschap sturen, (in het kaartsp.) eene kleine troef spelen, om hooge troeven er uit te halen; — dat kan een kind wel begrijpen, dat is toch zeer duidelijk; — (fig.) van personen, die de eigensch...

2016-03-07

Kind

Een kind is een mens jonger dan achttien jaar. Een kind is een nakomeling van een man en een vrouw in de vorm van een zoon of een dochter. Kinderen zijn mensen met de leeftijd van nul tot achttien jaar. Dit is vastgesteld door het Verdrag inzake de rechten van het kind. Er kan ook sprake zijn dat de nationale wetgeving van een land bepaalt dat een kind al eerder meerderjarig is. Doorgaans spreekt men van kinderen tot ze twaalf tot veertien jaar oud zijn. Hierna wordt een kind vaak een jongere of...

2019-11-14

kind

In het hedendaags Nederlands komen de volgende verwensingen voor: krijg een koperen kind, dan kun je je de hele dag de klere, de tering, de tyfus poetsen of dan kun je je de kanker poetsen; krijg een kind met een gouden hoofd! (Van Eijk 1978: 80); krijg een kind met een koperen kin, kop, dan kun je je (de hele dag) lam, de klere poetsen! of Amsterdams dan ken je je rot poetsen! Ook Amsterdams is krijg een kind meteen koperen harses, dan kun je je het lazarus poetse...

2020-01-08

Kind

De bijzondere verschijningsvorm van den mensch als kind is, als een voorbereidende bestaansvorm, van groote beteekenis. Het kind is de komende mensch, en de kinderen tezamen vormen de komende maatschappij. Gods Woord is de kenbron zoowel van het wezen en het bestaan, als de regel voor de opvoeding van het kind, dat een afzonderlijk persoon is, begiftigd met eigen krachten en gaven, doch tegelijk een sociaal wezen. Het kind is een mensch in kiem, door het lichaam aan de stoffelijke, door de ziel...

2019-06-08

kind

kind - Mensen die zich in de eerste ontwikkelingsfase van het leven bevinden.

2019-09-18

Kind

Kind is de mensch van de geboorte tot na de rijping. In onze streken wordt het meisje gemiddeld op het 13e-16e jaar, de jongen op het 14e-16e jaar geslachtsrijp. Hieraan sluit de labiele periode aan, waarin het k. geen k. meer is, en ook nog geen volwassene is. In de allereerste levensmaanden heet het k. zuigeling. Zie ook het artikel → Kleuter.Het k. wijkt zoowel in zijn lichamelijken als in zijn geestelijken bouw af van den volwassene, niet alleen quantitatief doch ook qualitatief. Een vo...

2018-08-08

Kind

Kind. De kinderlijke leeftijd loopt van de geboorte tot aan den 13tot 15-jarigen ouderdom en kan gevoegelijk verdeeld worden in den zuigelingstijd (het eerste levensjaar), — den lateren kinderlijken leeftijd, van het tandenkrijgen tot aan het wisselen der tanden (van het einde van het eerste tot aan het 7de jaar), — en in het laatste gedeelte (van het wisselen der tanden tot aan het einde). Bij de geboorte ondergaat het kind eene belangrijke verandering. Ontving het te voren zijn voedsel van...

2019-01-10

Kind

Kind. - De periode van het k.-zijn reikt vanaf de geboorte tot op het oogenblik, waarop de groei zijn einde bereikt en de kinderlijke voor den volwassen toestand plaats maakt. Het tijdperk van den kinderlijken leeftijd wordt weer in verschillende perioden verdeeld. Vanaf de geboorte tot op het tijdstip, waarop de borstvoeding eindigt, spreekt men van een zuigeling; dan volgt de kinderlijke leeftijd in engeren zin, gevolgd door een periode waarop men van een knaap en een meisje spreekt, terwijl d...

2017-12-04

kind

kind - Zelfstandignaamwoord 1. mens tussen 0 en 18 jaar Kinderen mogen niet gaan stemmen. 2. persoon voortkomend uit, zoon of dochter Zij laat haar kind bij de oppas achter. Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: kint Oudernederlands: kint Germaans: *kindan Indo-Europees: *ǵenh₁tóm Verwante begrippen [1] jongere (mens tussen 14 en 25 jaar), [2] afstammeling, n...

2017-05-11

Kind

Kinderen Gods, des Heren, gelovigen; soms in het algemeen: mensen. Kinderen des lichts, uitverkorenen, gelovigen; verlichte geesten. Beide verbindingen horen eigenlijk thuis in het taalgebruik van gelovige christenen, maar worden, vooral in ironiserende zin, ook daarbuiten wel aangetroffen. Zie voor een bijbelse bron bijvoorbeeld Johannes 1:12: ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden’ (NGB-vertaling), en in Efeziërs 5:8: ‘Want gij wa...

2020-01-02

KIND

is de vrucht van het huwelijk en een zegen Gods daarvan. Kinderrijkdom wordt door de Schrift dan ook altijd als een zegen gezien en als zodanig aan de patriarchen en later aan Israël beloofd (Gen. 12 : 2; Deut. 28 : 4). De Bijbel spreekt zeer veel over het kind en het Hebreeuws heeft verschillende namen voor de onderscheiden kinderleeftijden. De ouders beminnen hun kinderen, zijn trots op hen en God neemt dit gegeven over om het als beeld te gebruiken voor zijn liefde jegens Israël: &b...

2017-11-14

kind

kind - zelfstandig naamwoord 1. mens die nog niet volwassen is ♢ zij hebben twee kinderen 1. zo blij als een kind [heel erg blij] 2. hij is een kind van zijn tijd [hij past precies in die tijd] 3. je moet het kind niet met het badwater weggooien

2019-04-28

Bastaard — natuurlijk kind — onecht kind — onwettig kind

Een buiten huwelijk verwekt kind. Onecht kind is de algemeene benaming en wordt zoowel gebezigd met betrekking tot den vader als tot de moeder. Natuurlijk kind beteekent hetzelfde en is de naam in het Burg. Wetboek voor em kind niet gedurende het huwelijk geboren, of, zoo dit wel is geschied, door den man als zijn kind ontkend. Bastaard is meestal het buiten huwelijk geboren kind van een gehuwd persoon, sluit boven¬dien het begrip in, dat een der ouders van lagere afkomst is dan de ander. Ee...

2017-05-30

ADHD-kind

kind met ADHD; kind met een Attention Deficit Hyperactivity Disorder

2019-07-17

geadopteerd kind

geadopteerd kind - o., aangenomen kind.

2017-09-28

Geparentificeerd kind

Een kind dat de rol van ouder op zich neemt of krijgt toebedeeld. Een term uit de structurele systeemgerichte benadering. Een ziekmakende gezinsstructuur kan ontstaan wanneer een kind de rol van ouder op zich neemt en daarmee een geparentificeerd kind wordt. Dit kan gebeuren bij een scheiding of het overlijden van een van de ouders, maar is het meest schrijnend wanneer een kind en een ouder een front vormen tegenover de andere ouder. Lange (2006) noemt dit een perverse triade. Dit is vooral fune...

2019-01-17

Wettig kind

Wettig kind - kind, dat staande huwelijk is geboren of verwekt (art. 305 B. W.), behalve in de gevallen, dat de man het kan ontkennen en van dit recht gebruik maakt (zie ONTKENNING). De onwettige, z.g. natuurlijke kinderen staan in velerlei opzicht bij de wettige ten achter, in het bijzonder wat betreft het erfrecht. Door wettiging wordt het natuurlijke met het wettige kiad gelijk gesteld, niet door erkenning (zie ERKENNEN VAN EEN NATUURLIJK KIND) zonder meer. — De wettigheid van een kind kan...

2017-06-21

Kind (kindje):

1 een - kan de was doen,destijds werd de Hol- landsche waschmachineaangeprezen omdat die ‘zoo licht werkt dat een kind haar in beweging kan brengen’. Vandaar dat de uitdr. nu gebruikt wordt m.b.t. een eenvoudig werk; iets dat zo gemakkelijk gaat dat zelfs een kind het kan doen. Cliché-uitdr. Vermeld door de meeste spreekwoordenboeken. Starten deed je door aan een touwtje te trekken en op een knopje te drukken. En je regelde de snelheid door dat dingetje langs de sextant te laten draaien. Da...

2019-07-10

grom , kind

kleintje (kind). Dat niese zit met grom, is zwanger.