Wat is de betekenis van Kerkeraad?

1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kerkeraad

m. (-raden), 1. (prot.) vergadering van het bestuur van een kerkelijke gemeente, consistorie: — houden, beleggen; 2. (prot.) vertegenwoordigend orgaan van een kerkelijke gemeente (e). (e) In de kerkeraad hebben zitting predikanten, ouderlingen en diakenen. Aan de kerkeraad is opgedragen leiding te geven aan de gemeente, deze te vertegenwoor...

Lees verder
1958
2021-02-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KERKERAAD

Bestuur van een kerkelijke gemeente. Tijdens de Republiek moest een gemeente een K. hebben van predikanten en ouderlingen; in kleine gemeenten werden diakenen voor de kerkelijke armen toegevoegd. De K. werd door manslidmaten (waaronder wél de bedeelden, niet de gecensureerden) gekozen uit een voordracht van de K. zelf. In de steden zat vaak...

Lees verder
1955
2021-02-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KERKERAAD

is in de Protestantse Kerken het bestuursorgaan van de plaatselijke kerkelijke gemeente. Leden van de kerkeraad zijn: predikant(en) van de betreffende gemeente, de ouderlingen en diakenen, die gekozen zijn uit de gemeente. Het aantal kerkeraadsleden is afhankelijk van de grootte der plaatselijke gemeente.

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kerkeraad

m. (...raden), 1. vergadering van het bestuur van een Protestantse kerkelijke gemeente, consistorie : kerkeraad houden, beleggen; 2. lichaam dat het bestuur heeft over een Protest, kerkelijke gemeente: er is vandaag een nieuwe kerkeraad gekozen; de algemene kerkeraad bestaat uit predikant{en), ouderlingen en diakenen ; 3. (R.-K.) ker...

Lees verder
1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kerkeraad

in de Protestantse kerken het bestuur der plaatselijke gemeente of kerk, in het algemeen samengesteld uit predikant(en), ouderlingen en diakenen. Calvijn gaf in de K. (Consistorie, Presbyterie; de diakenen behoorden hier niet toe) de „leken" deel aan de leiding der kerk.

1937
2021-02-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Kerkeraad

Het bestuur van een kerkelijke gemeente, gekozen uit de gemeenteleden. De kerkeraad bestaat uit ouderlingen, die voor de zuiverheid van de leer waken en uit diakenen, die voor de armen zorgen.

1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kerkeraad

1o (Prot.) De vergadering van den raad eener plaatselijke Prot. kerk. Elke plaatselijke kerk moet een k. hebben, die bestaat uit den predikant, en uit door de gemeente candidaat gestelde en gekozen ouderlingen en diakenen. De eersten om toezicht te houden op de leer, de laatsten om „Christelijke handreiking” te doen (armenverzorging enz...

Lees verder
1928
2021-02-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kerkeraad

Hieronder wordt verstaan het bestuurslichaam, dat in iedere Protestantse kerkelijke gemeente is gevormd, om de belangen der gemeente te verzorgen. De kerkeraad wordt gekozen uit en door de gemeenteleden. Hij bestaat meestal uit kerkvoogden, die de gelden beheren, uit ouderlingen, die voor de zuiverheid der leer waken en uit diakenen, die voor de ar...

Lees verder
1926
2021-02-25
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kerkeraad

De naam kerkeraad beteekent college en vergadering van den raad eener plaatselijke kerk. Hij is ontleend aan 1 Tim. 4:14, waar sprake is van ouderlingschap, Grieksch presbuterion, Latijn presbyterium, d. i. het college van ouderlingen; consistorium, d. i. de plaats waar de kerkeraad samenkomt, en vandaar het college van den kerkeraad zelf; synedriu...

Lees verder
1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kerkeraad

KERKERAAD, m. (...raden), vergadering van het kerkbestuur; consistorie; (ook) de leden er van er is vandaag een nieuwe kerkeraad gekozen.

1870
2021-02-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kerkeraad

Kerkeraad noemt men in het algemeen het ligchaam van uit en door de leden eener kerkelijke gemeente gekozene personen, die voor de belangen dier gemeente moeten waken. De kerkeraad vertegenwoordigt de gemeente en bestaat veelal uit kerkvoogden, die voor het geldelijke beheer der gemeente, — uit ouderlingen, die voor de zuiverheid der leer, en uit d...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten