Wat is de betekenis van Kerkelijke Staat?

1981
2021-04-15
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kerkelijke staat

de Frankische koning Pepijn schonk in 754 de paus grote stukken in Midden-Italië als wereldlijk machtsgebied; Karel de Grote en zijn opvolgers vergrootten dit gebied. Later veroverden de pausen zich daar weer streken bij, tot in 1870, bij de uitroeping van het koninkrijk Italië, de Kerkelijke Staat werd ingelijfd. Pas in 1929 werd een dee...

Lees verder
1973
2021-04-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Kerkelijke Staat

vm. staat in Italië, het gebied waarover de paus als bisschop van Rome het wereldlijk gezag uitoefende. Dankzij schenkingen van christelijke Romeinse keizers en particulieren had de Kerk vanaf de 5e eeuw uitgebreide gebieden in en buiten Italië verworven (het Patrimonium Petri) en was paus Gregorius i de Grote (590-604) tenslotte de groot...

Lees verder
1955
2021-04-15
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KERKELIJKE STAAT

noemt men het gebied in Midden-Italië, waarover de pausen tot 1870 als wereld]ijk vorst regeerden. De grondslag er van vormt de grote maatschappelijke invloed, in het uitermate wanordelijke tijdperk na de val van het West-Romeinse Rijk in Italië, uitgeoefend door paus Gregorius de Grote (590-604), wiens gezag behalve in zijn ambt ook rust...

Lees verder
1949
2021-04-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kerkelijke staat

(Patrimonium Petri, Erfdeel van Petrus), het gebied, waarover de paus sinds de 8e eeuw wereldlijk souverein was en dat in hoofdzaak bestond uit de stad Rome en Midden-Italië. De verovering van de K.S. door Italië in de jaren 1860-'70 leidde tot een conflict tussen de paus en het Italiaanse koninkrijk, bekend als de Romeinse Kwestie....

Lees verder
1933
2021-04-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kerkelijke Staat

Kerkelijke Staat heette het gebied in Midden Italië, waarover de pausen tot 1870 als wereldlijk vorst regeerden. Ontstaan. Geen dynastie is op meer natuurlijke en rechtmatige wijze ontstaan dan die der pausen. In de 5e en 6e eeuw was Italië aan voortdurende anarchie ten prooi: met den val van het Westersch-Romeinsche Rijk en de herhaalde...

Lees verder
1928
2021-04-15
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kerkelijke staat

Hiermee wordt bedoeld het grondgebied in Italië, dat door het hoofd der Rooms-Katholieke kerk, den Paus, als souverein bestuurder wordt geregeerd. Deze Kerkelijke Staat werd in 756 gesticht, doordat de toenmalige koning van Frankrijk Pepijn aan Paus Stephanus II het vroegere Byzantijns hertogdom Rome ten geschenke gaf en is sindsdien door alle...

Lees verder
1926
2021-04-15
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kerkelijke staat

Dat is de naam van het vroegere wereldlijk gebied van den paus als hoofd der Roomsch-Catholieke kerk. Tot het jaar 1860 bestond het uit vijf legaties (Rome en de provinciën Romagna, Marken, Umbrië en Campagna met Maritima), die in 20 delegaties of provincies verdeeld werden. Tezamen besloegen zij een oppervlakte van 41407 vierkante K.M. I...

Lees verder
1916
2021-04-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kerkelijke staat

Kerkelijke staat, - het wereldlijk gebied waarover de Paus souverein is geweest tot 1870. Reeds in de eerste eeuwen n. C. bezat de Paus bezittingen; deze werden langzamerhand door schenkingen uitgebreid. De eigenlijke K. S. ontstond in den tijd, dat Italië en Rome werden bedreigd door de Langobarden. Paus Gregorius II, in vriendschappelijke verhoud...

Lees verder
1870
2021-04-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kerkelijke Staat

(De Kerkelijke Staat), een voormalig wereldlijk gebied, in Italië gelegen en thans tot het koningrijk Italië behoorende, had sedert zijn ontstaan steeds een Paus als onbeperkt beheerscher aan het hoofd, en van die reeks van Pausen was Pius IX de laatste. De Kerkelijke Staat ontstond in 765 uit eene schenking van grondgebied, waarmede Pepijn de Kort...

Lees verder