2020-04-06

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom. Dit zijn de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit wordt ook wel de “staat van herkomst en besteding der middelen” genoemd. Het kasstroomoverzicht kan inzicht geven in de volgende onderdelen: -De financiering van de activiteiten van de onderneming in het boekjaar. -De liquiditeitspositie, in hoeverre kan de onderneming haar kortlopende betalingsverplichtingen voldoen. -De s...

2020-04-06

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht (‘cash flow statement’) is om drie redenen een essentieel onderdeel van elk businessplan: - ‘Cash’ liegt niet. De lezer van het businessplan kan in een oogopslag de financiële gezondheid van de nieuwe propositie beoordelen aan de hand van het kasstroomoverzicht. De in de V/W-rekening gepresenteerde kosten en opbrengsten drukken minder exact de concrete financiële positie uit. Een onderneming die top verkoopresultaten laat zien, maar de daadwerkelijke inkomsten pas veel lat...

2020-04-06

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht is te beschouwen als de opvolger van de "staat van herkomst en bestedingen van middelen" welke in de jaarverslaggeving kan worden opgenomen. De nieuwe opstelling gaat uit van de bedrijfsprocessen (operationele kasstromen, investeringskasstromen en financieringskasstromen) en geeft daarvan telkens de bron en de bestemming aan.

2020-04-06

Kasstroomoverzicht

Overzicht van alle beschikbaar gekomen liquide middelen in een periode en de wijze waarop deze middelen zijn aangewend.

2020-04-06

Kasstroomoverzicht

Overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt. Overzicht van de financiële oorzaken, die tot de mutatie in de liquide middelen hebben geleid.

2020-04-06

kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht - Nederlandse term voor ‘cashflow statement’; vroeger ook wel staat van herkomst en besteding van middelen genoemd. Overzicht waaruit blijkt waar de liquiditeiten vandaan zijn gekomen en waaraan ze zijn besteed.

2020-04-06

kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht - Zelfstandignaamwoord 1. (boekhouding), Een kasstroomoverzicht (Engels: "cash flow statement") is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Woordherkomst samenstelling van kasstroom en overzicht Verwante begrippen kas, kasstroom, stroom, geldstroom