Synoniemen van kaakslag

2020-01-24

kaakslag

Het begrip kaakslag heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand in het gezicht slaan 2) uiting waarmee men iemand beledigt; belediging 3) klap in het gezicht; muilpeer 4) een belediging

2020-01-24

Kaakslag

In de liturgie komt een lichte k. voor: 1° bij de toediening van het H. Vormsel, onder de woorden: Pax teciun; 2° bij de zegening van een ridder (Pontif. Rom. L.I). De k. werd in de 13e eeuw in Frankrijk overgenomen uit het profane recht, als teeken van vermaning.

2018-09-13

Kinnebaksham

KINNEBAKSHAM, v. (-men), gerookte varkenskinnebak; ...SLAG, m. (-en), klap, oorveeg, kaakslag; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) kauwspier.

2018-09-13

Kaakpoot

KAAKPOOT, m. (-en), ...SCHAAR, v. (...scharen), (nat. hist.) voorste scharen of nijpers van den kreeft; ...SLAG, m. (-en), slag op de wang; ...SMEET, v. (...smeten), (Zuidn.) kaakslag; ...SPIER, v. (-en), eene der spieren waarmede de onderkaak bewogen wordt, kauwspier; ...TON, v. (-nen), ton voor het bewaren der scheepsbeschuit aan boord.

2019-04-23

Christina van aquila

Christina van aquila - Zalige; * 1480 te Lucoli, † 18 Jan. 1543 te Aquila. In 1505 deed zij haar intrede bij de Augustinessen te Aquila en was meermalen abdis. In de dagen der Goede Week droeg zij de bloedige wondteekenen van de doornenkroon en den kaakslag. Haar vereering werd in 1841 bevestigd. Feestdag 3 Oct. (vroeger 12 Febr.). J. v. Rooij.

2017-02-07

Ei

Wat bewoog de Gentenaren in 's hemelsnaam om aan het begin van deze eeuw een 'borreltje' een ei te noemen? Dachten ze daarbij aan een eivol glas? Aan de uitdrukking hij is zo vol als een ei voor 'hij is dronken'? Had het glaasje de vorm van een ei of is het een toespeling op de veronderstelde voedingswaarde van je- never? Er zou ook nog een verband kunnen bestaan met een populair Vlaams raadseltje, dat het ei zo omschrijft: 't En eet niet, 't en drinkt niet, 't En schijt of 't en stinkt niet, Ma...

2017-11-10

belediging

belediging - Zelfstandignaamwoord 1. een krenking van iemands gevoel van eer of eigenwaarde Ik beschouw dat als een belediging. Die man voelde alles als een belediging. Woordherkomst Naamwoord van handeling van beledigen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen affront, insult (2), krenking, schoffering Verwante begrippen hoon, kaakslag, laster, roddelpraat, schimp...

2017-12-04

hoon

hoon - Zelfstandignaamwoord 1. honende uitlating hoon tegen juist die anderen. hoon - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van honen ♢ Ik hoon 2. gebiedende wijs van honen hoon! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van honen hoon je? Synoniemen schi...

2019-11-04

Vormsel

Theologisch Het V. is een sacrament, dat door handoplegging en zalving met ➝ Chrisma (zie aldaar) alsmede door het uitspreken der sacramenteel woorden de genade aanduidt en geeft om het geloof van Christus standvastig te belijden. Het V. geeft vermeerdering der heiligmakende genade, alsook de bijzondere genade om het doel van het V. te bereiken, terwijl het tevens in de ziel een eeuwigdurend merkteeken indrukt. In de Oostersche Kerk wordt het V. toegediend door den priester, in de Westersche K...

2019-02-20

kogel, de - kwam van links

Wie was er verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn? Wat was het motief van Volkert van der G.? In de dagen na de moord op Fortuyn werd hier volop over gespeculeerd. Maar voor Peter Langendam, indertijd voorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, was het volkomen duidelijk dat ‘links’ de sfeer had gecreëerd die de moord mogelijk had gemaakt. Op 13 mei 2002 schreef het Het Parool hierover: Voor Langendam is het geen vraag meer of politici, vooral van PvdA en GroenLinks, hebben aangezet...

2020-01-02

VORMSEL

De kern van de vormritus bestaat in een handeling, die tegelijk een handoplegging, zalving met H. Chrisma en bekruising van het voorhoofd is; zij wordt begeleid door de woorden: ,,Ik teken U met het teken van het Kruis en vorm U met het Chrisma van de verlossing in de naam van de Vader, enz.” Bestond de oorspronkelijke ritus in de apostolische tijden nog uit de handoplegging alleen (Hand. 8 : 14-17; 19 : 6), al spoedig kwam in het Oosten de zalving op, die tenslotte de handoplegging geheel...

2019-12-05

Nieuw flinks

Behalve ‘sociaal’ is het CDA nu dus ook ‘streng’ - het gaat de kant van Nieuw Flinks op. (Het Parool 2-4-1998) In 1989 publiceerde de Amsterdamse socioloog Herman Vuijsje Lof der Dwang, een pleidooi voor grotere overheidsbemoeienis. Zijn stelling was dat ‘democratische dwang’ tot een meer ‘verantwoorde samenleving’ zou kunnen leiden, waarin de burgers zich over en weer socialer zouden gaan gedragen. Aanvankelijk werd het boekje nauwelijks opgemerkt...

2019-12-29

Ster in het Oosten

De Orde van de Ster in het Oosten is een uitlooper van de theosofische beweging. Op 11 Januari 1910 uitte nl. C. W. Leadbeater de gedachte, dat de jeugdige J. Krischnamurti in Voor-lndië een nieuwe incarnatie van den Christus zou kunnen zijn. Annie Besant nam die gedachte over en weldra werd in verband daarmee een orde gesticht, die vertakkingen kreeg in enkele landen en den 28sten December 1911 te Benares werd geconstitueerd. In die samenkomst onder leiding van Annie Besant en Krischnamu...

2019-07-22

Griekenland

Griekenland. - Het overzicht over dit belangrijke rijk, met zijn oeroude, ongeëvenaard hoogstaande cultuur, wordt het best verdeeld in drie groote perioden: I Het oude Griekenland, II het Byzantijnsche Rijk, III het moderne Griekenland. I. Het oude Griekenland, van het begin tot de splitsing van het Romeinsche Rijk in 395. A) Geschiedenis. Oudste tijden. Ethnologisch beschouwd zijn de Grieken Indo-Germanen, die in de eerste eeuwen van het tweede millennium v. Chr. het Balkanschiereilan...