Wat is de betekenis van Johannes?

2021
2021-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Johannes

Johannes is een mannelijke, Latijnse naam die onder andere gedragen wordt door pausen en vorsten van verscheidene landen. De naam Johannes werd in het verleden veel als doopnaam gebruikt. Johannes was de zoon van Zebedeüs, en hij was een van de twaalf apostelen van Jezus. Johannes was een van de eerst geroepen apostelen en hij behoorde tot de nauwe...

Lees verder
2020
2021-12-04
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Johannes

Hebreeuws Johanan 'Jahweh is genadig'. Voor de populariteit van de naam komt in de eerste plaats in aanmerking Johannes de Doper (Lucas 1,15v. en Matteüs 3 en elders), geboortefeest op 24 juni (zie ook Baptist). Vervolgens noemen we de discipel van Christus, broeder van Jacobus (Marcus 1,19 en elders), vanaf de 4e eeuw wordt hij 'de theoloog' genoe...

Lees verder
2020
2021-12-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

johannes

(2005) (euf. of sch.) mannelijk geslachtsdeel. In de Duitse volkstaal bestaat de uitdrukking: 'An der Nase eines Mannes, erkennt man seinen Johannes.' Vgl. andere personificaties van de penis, zoals: Bello*, Frederik*, Jacques de Kliever, Jan (zonder handjes), Janus, Jodocus*; Joost* enz. • Heb trouwens een klerehekel aan paupers die opscheppe...

Lees verder
2019
2021-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Johannes

Johannes - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter j Woordherkomst via het Latijnse woord Iōhannes en Oudgrieks Ἰωάννης van het Hebreeuwse woord יוחנן (Joḥanan) "Jahweh is genadig" Synoniemen [1] Johannus [2] Jan, Juliett

Lees verder
1964
2021-12-04
voornamen

Voornamenboek

Johannes

m Hebr. Johanan 'Jahweh is genadig’. Voor de populariteit van de naam komt in de eerste plaats in aanmerking Johannes de Doper (Luc. 1,15v. en Matt. 3 e.e.), geboortefeest op 24 juni (zie ook Baptist). Vervolgens noemen we de discipel van Christus, broer van Jacobus (Marcus 1,19 e.e.), vanaf de 4e eeuw wordt hij 'de theoloog’...

Lees verder
1955
2021-12-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

JOHANNES

naam van 22 pausen en een tegenpaus: I (523-526); II (533-535); III (561-574); IV (640-642); V (685-686); VI (701-705); VII (705-707); VIII (872-882); IX (898-900); X (914-928); XI (931-935); XII (955-964); XIII (965-972); XIV (983—984); XV (985-996); XVI (997-998); XVII (1003); XVIII (1003-1009); XIX (1024-1032); XXI (1276-1277); XXII (1316-...

Lees verder
1950
2021-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Johannes

bijbelse naam en vandaar gewone doopnaam (zie verder Jan); — een Johannes, een man vervuld van broederlijke mensenliefde; — broeders van Johannes de Deo, broeders van barmhartigheid, in 1572 door Pius V bekrachtigde orde ; zij wijden zich geheel aan ziekenverpleging, ook bij de lijders aan huis.

1949
2021-12-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Johannes

in het N.T. naam van (1) de Doper (Gr.Lat. Baptista), zoon van de priester Zacharias en Elizabeth, een bloedverwante van Maria. Als voorloper van de Messias kondigde J. de nabijheid van het koninkrijk Gods aan en eiste van de Joden een bekeringsdoop, die zijzelf op bekeerlingen uit het heidendom toepasten. Ook Jezus liet zich door hem dopen. Zijn l...

Lees verder
1933
2021-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Johannes

1) → Apostelen; 2) de Dooper, zoon v. Zacharias en Elizabeth, voorlooper v. Jezus; werd door Herodes Antipas onthoofd.

Lees verder
1928
2021-12-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Johannes

Johannes was een der twaalf discipelen van Jezus. Hij behoorde, met zijn broer Jacobus en met Simon Petrus, tot de drie meest geliefde discipelen van den Heiland en is de schrijver van enkele Nieuw-Testamentische boeken, n.l. in de eerste plaats van het Evangelie van Johannes, van de Brieven en de Openbaring (het laatste boek van den Bijbel).'...

Lees verder
1926
2021-12-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Johannes

De naam Johannes is de Grieksche vorm van het Hebreeuwsche Jochanan, of Jehochanan, d. i. „God is genadig”. Zoowel in het Oude Testament als in de dagen van Jezus’ omwandeling komt de naam Jochanan herhaaldelijk voor. Behalve een „overste” Jochanan, zoon van Kareah (2 Kon. 25 : 23; Jer. 40 : 8), komen in het Oude Testa...

Lees verder
1916
2021-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Johannes

Johannes - (Hebr. „God is genadig”), zoon van Zebedeus en Salóme, een apostel van Jezus, voormalig visscher van Bethsaïda. Na een voorafgaande ontmoeting werd hij door Jezus tot volgeling geroepen. Hij behoort tot het tweetal broederparen, waarvan er drie meer dan eens bijzonder bevoorrecht worden, Mk. 1:29, 5:37, 9:2, 13:3, 14:33. Met zijn broeder...

Lees verder
1898
2021-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Johannes

JOHANNES, m. (-en); Orde van Johannes den Dooper, van het Lateraan te Jeruzalem, Pauselijke ridderorde ; broeders van Johannes den Deo, broeders van barmhartigheid, in 1572 door Pius V bekrachtigde orde; zij wijden zich geheel aan ziekenverpleging, ook bij de lijders aan huis.

1870
2021-12-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Johannes

Onder dezen naam vermelden wij: Johannes de Dooper, een zoon van den priester Zacharias. Hij werd niet lang vóór den aanvang onzer jaartelling te Jutta op het stamgebied van Juda geboren, begaf zich in 29 na Chr. als boetprediker naar de woestijn en verkondigde de naderende komst van het Koningrijk Gods. In de Evangeliën wordt hij voorgesteld als d...

Lees verder
1869
2021-12-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Johannes

uit de groote menigte personen, die dezen naam hebben gevoerd, zullen wij de voornaamste indeelen in 5 rubrieken, voor het overige tevens verwijzende naar de artikels JAN, JEAN, JEHAN, JOHAN, JOHN, JUAN, GIOVANNI, enz. I. Bijbelsche personen. Johannes de Dooper neef en tijdgenoot van Jezus, was dp zoon van den priester Zacharias en Eiizabeth, en...

Lees verder