2020-02-17

Jodendom

Het Jodendom behoort samen met het christendom en de islam tot de drie grootste wereldgodsdiensten. Het Jodendom is rond 2000 voor Christus ontstaan en daarmee de oudste van de drie monotheïstische godsdiensten. De aanhangers van het Jodendom, het Joodse volk, hebben als heilig geschrift de Tenach. De Tenach is onderverdeeld in de Thora, Neviim en Chetoevim. Een groot deel van de Tenach is terug te vinden in het Oude Testament. Daarmee kan dus gezegd worden dat het christendom voor een groot ge...

2020-02-17

Jodendom

Het jodendom is de religie van het Joodse volk en de opvatting over mensenrechten van dit geloof gaat terug op de oudtestamentische idee dat de wereld voor de mens geschapen is en dat ieder individu voor de wereld verantwoordelijkheid draagt. Het jodendom is een van de oudste ontstane monotheïstische godsdiensten. Volgens het joodse geloof is ieder individu uniek en daarom is tirannie uit den boze. Het joodse volk kent een lange geschiedenis van lijden, slavernij en verdrukking. Dit drukte...

2020-02-17

Jodendom

Volgens de joodse wet is iemand jood als zijn / haar moeder jood is. Joden hebben de Tenach als heilig boek, het boek dat christenen het Oude Testament noemen. Een deel daarvan is de Thora. Het jodendom kent één God. Zijn naam wordt, buiten de synagoge, uit eerbied niet uitgesproken. Joden geloven in een eeuwig leven. In de toekomst zal God de Messias sturen. Jezus Christus wordt dus niet als de Messias, de zoon van God gezien. Orthodoxe joden geloven dat alles wat in de Thora staat letterlijk...

2020-02-17

Jodendom

Geloof van de Joden, een volk dat in één god gelooft.

2020-02-17

Jodendom

Jodendom - Zelfstandignaamwoord 1. het Joodse volk (beschouwd als etnische groep) Woordherkomst afgeleid van Jood met het achtervoegsel -dom met het invoegsel -en-

2020-02-17

Jodendom

Jodendom - of Judaïsme noemt men de geestesrichting onder de Israëlieten, die sedert Ezra in de 5e eeuw vóór onze jaartelling de heerschende geworden is, al zijn de grondslagen daarvoor reeds in een vroeger tijdperk gelegd. Uitgaande van het geloof aan één God (Jahwe-Adonai) en de uitverkiezing van Israël streeft het J. er na aan de Joden een geheel eenige plaats onder de volken toe te kennen en dit ook uiterlijk aan den dag te leggen door het in acht nemen van eigenaardige gebruiken. De...

2020-02-17

Jodendom

JODENDOM, o. het Joodsche volk, al de Israëlieten; (fig.) de Mozaïsche leer.

2020-02-17

Jodendom

➝ Israël; Joden.

2020-02-17

Jodendom

De geschiedenis van het Jodendom begint eigenlijk eerst na de Babylonische ballingschap. Weliswaar is er reeds vóór dien tijd ook in het Oude Testament sprake van Joden = Judaeër. De oude naam Israëliet en de eerenaam Hebreër (vgl. 2 Cor. 11 : 28; Fil. 3:5) komt in onbruik na den ondergang van het rijk der 10 stammen, en de naam Jood wordt gebruikelijk, sedert alleen het rijk der twee stammen of van Juda voortbestond, en de afstammelingen van deze beide stammen eenig...