Wat is de betekenis van Jaar?

2020
2021-07-26
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

jaar

Het begrip jaar heeft 7 verschillende betekenissen: 1) kalenderjaar. periode van twaalf opeenvolgende maanden die voor onze jaartelling begint op 1 januari en eindigt op 31 december, en die in een gewoon jaar 365 dagen telt en in een schrikkeljaar 366; kalenderjaar. 2) jaar in wetenschappelijke zin. periode waarin de aarde haar baan...

Lees verder
2019
2021-07-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jaar

jaar - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening), (eenheid) de duur van een omloop van de aarde om de zon van circa 365 dagen Naarmate de jaren verstreken, groeide Wikipedia extreem hard. Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: jaer Oudernederlands: jār Germaans: *jēran Ver...

Lees verder
2018
2021-07-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

jaar

jaar - zelfstandig naamwoord 1. periode van 12 maanden, 52 weken, 365 dagen ♢ hij is drie jaar 1. het schooljaar [periode van augustus tot augustus] 2. in mijn jonge jaren...

Lees verder
2000
2021-07-26
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Jaar

Zeven jaar, genoemd als volledige, afgeronde periode. Zeven is een van de getallen die in de bijbel dikwijls, naast de gewone waarde, een symbolische lading hebben (zie ook Zeven). Zo wordt zeven dikwijls genoemd in verband met een tijdvak dat als voldoende lange, afgeronde periode geldt. Denk aan de zevende dag die de scheppingsperiode vol maakt e...

Lees verder
1997
2021-07-26
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

jaar

In de Middeleeuwen kende men de eedformule bi den goeden jaren. Dit zou een analogievorming kunnen zijn naar bi den go(e)den daghe, waarin sommigen een verbastering zien van bider liever gods ghenaden ‘bij de hoge eer van Gods genade, bij al wat heilig is’. Deze eed kan zich reeds in de genoemde periode tot uitroep...

Lees verder
1993
2021-07-26
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Jaar

Tijd die de aarde nodig heeft om één volledige baan rondom de zon af te leggen: 365 dagen, 6 uur, 9 minuten en 9,02 seconden. Het kalenderjaar past zich daarbij aan, doordat het 365 etmalen telt, maar elk jaar waarvan het jaartal door 4 deelbaar is 366 etmalen heeft (schrikkeljaar). Uitzonderingen vormen de jaren met een vol eeuwtal dat niet door 4...

Lees verder
1973
2021-07-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jaar

o. (jaren), 1. naam van de tijdruimte waarin de aarde eenmaal haar baan om de zon doorloopt, tijd van twaalf maanden ©; kerkelijk —, de volledige reeks van kerkelijke feestdagen; het — van de Verlossing, het geboortejaar van Jezus Christus, het eerste van de christelijke jaartelling; 2. een bep. kalenderjaar van de christelijke ja...

Lees verder
1955
2021-07-26
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

JAAR

is de grondslag van de kalender der feesten, welke het eerst om een vaste afbakening en scandering der heilsperioden vroegen. Oorspronkelijk en fundamenteel is elk jaar ,,jaar des heils”. Op velerlei wijzen kan dan ook nog tussen verschillende jaren onderling verschil worden gemaakt (zie Sabbatjaar; Heilig jaar).Naast de zon (jaar als de duur...

Lees verder
1952
2021-07-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Jaar

s.n., jier, pl. j i e r r e n; half —, healjier (it); per —, jiers; in het —, it jiers; in dat —, dat jiers; vóór enige jaren, (h)okkerjiers.

1949
2021-07-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Jaar

Burgerlijk of tropisch jaar, tijd die de zon nodig heeft voor een volledige rondgang door de 12 tekens van de Dierenriem; ook: het tijdsverloop tussen 2 opeenvolgende standen van de zon, waarbij haar middelpunt samenvalt met het lentepunt. Het tropisch jaar telt 365,2422 dagen, duurt dus 365 d. 5 u. 49 m. Verder onderscheidt men nog een anomalistis...

Lees verder
1942
2021-07-26
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Jaar

(Ned. term voor Lat. → annus en Gr. èviau'rót; (eniautos)). Zie verder: anomalistisch, draconitisch, siderisch en tropisch.

1933
2021-07-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jaar

tijdvak waarin de aarde om de zon loopt (zonnejaar, sideraal jaar), 365 dagen, 6 uur, 9 min en 9½ sec. Kalenderjaar: 365 dagen, van 1 Jan. t/m. 31 Dee.; om de 4 j. een extra-dag (29 Febr.), schrikkelj.

1933
2021-07-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jaar

Omloopsduur van de aarde om de zon, d. i. hetzelfde als de duur van den schijnbaren omloop van de zon langs de ecliptica. Dien duur moet men dus bepalen door den terugkeer van de zon tot een (vast of beweeglijk) punt op de ecliptica. Voor dat punt kan men kiezen: a) een punt, dat zooveel mogelijk vaststaat t. o. v. de sterren. Het hierdoor bepaalde...

Lees verder
1928
2021-07-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Jaar

Sinds de oudste tijden reeds hebben de mensen getracht, het vlieden van den tijd door een maat te bepalen. De astronomische verschijnselen, als de wisseling van dag en nacht, de verandering in de gedaante van de maan en de jaargetijden zijn tengevolge van hun regelmatig verloop voor dit doel het meest geschikt. Het jaar was van ouds de eenheidsmaat...

Lees verder
1926
2021-07-26
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Jaar

Door jaar of zonnejaar verstaat men den tijd, waarin de aarde zich om de zon beweegt of m.a. w. den tijd, dien de aarde noodig heeft om van het lentepunt of voorjaarsnachteveningspunt (21 Maart) weder datzelfde punt harer baan te bereiken. Deze tijd bedraagt 365 dagen 5 uren 48 minuten 46 seconden en draagt ook den naam van tropische jaar. Iets lan...

Lees verder
1916
2021-07-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Jaar

Jaar, - de tijd, dien de aarde noodig heeft om haar baan om de zon af te leggen, d. i. dus de tijd waarin de zon den zonsweg of ekliptika doorloopt, en waarin de éénmalige afwisseling der jaargetijden plaats heeft (zonnejaar). Te onderscheiden zijn: 1) het siderale jaar, de tijd, dien de zon besteedt om in de ekliptika hetzelfde vaste punt weer te...

Lees verder
1898
2021-07-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jaar

JAAR, o. (jaren), de omloopstijd der aarde om : de zon, tijd van 12 maanden : burgerlijk jaar of kalenderjaar, van Jan. tot en met 31 Dec.; — kerkelijk jaar, sterrejaar of siderisch jaar; tropisch jaar of keerkringsjaar; maanjaar; dienstjaar; schrikkeljaar; nieuwjaar (zie op die woorden); — in het jaar onzes Heeren, het jaar volgens de...

Lees verder
1870
2021-07-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Jaar

Het jaar noemt men gewoonlijk het tijdperk, waarin de aarde haren togt om de zon eenmaal volbrengt. Daar dat tijdperk niet juist een geheel aantal dagen bevat en men in het dagelijksch leven niettemin enkel bij geheele dagen rekenen kan, moet men al dadelijk onderscheid maken tusschen het sterrekundig en het burgerlijk jaar. De lengte van het eerst...

Lees verder