2020-01-29

jaag

jaag - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van jagen ♢ Ik jaag 2. gebiedende wijs van jagen jaag! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van jagen jaag je?

2019-06-13

mast jaag

Mast waaraan de jaag- of treklijn (ook wel treil) werd bevestigd.

2017-12-04

jaag op

jaag op - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van opjagen ♢ Ik jaag op 2. gebiedende wijs van opjagen jaag op! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van opjagen jaag op je?

2017-12-04

jaag na

jaag na - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van najagen ♢ Ik jaag na 2. gebiedende wijs van najagen jaag na! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van najagen jaag na je?

2017-12-04

jaag weg

jaag weg - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van wegjagen ♢ Ik jaag weg 2. gebiedende wijs van wegjagen jaag weg! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van wegjagen jaag je weg? Woordherkomst uit jaag (werkwoord) en weg(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

jaag aan

jaag aan - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van aanjagen ♢ Ik jaag aan 2. gebiedende wijs van aanjagen jaag aan! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van aanjagen jaag aan je?

2019-08-15

Jaag-den-duivel

→ Hertshooi.

2018-09-12

Heiligmaking

HEILIGMAKING, v. heiliging: jaag de heiligmaking na.

2018-09-02

Geboefte

GEBOEFTE, o. eene menigte boeven, gemeen, slecht volk; menschen, waarop de spreker of schrijver met verachting nederziet: er zwerft slecht geboefte genoeg langs den weg; — het groot geboefte, slecht volk uit de hoogere standen; (bij uitbr. schimp.) haveloos volk, kanalje jaag dat geboefte voor de deur weg !

2018-11-22

2. pad

2. pad - v. (-den), PADDE, v. (-n), (nat. hist.) een kikvorschachtig dier (bufo), met korte achterpooten, tandeloozen mond en een met wratten overdekt dik lichaam; in ons land komen voor : de gewone pad (B. vulgaris) ook muurpad en zwarte pad geheeten; de groene pad (bufo viridis) en de kleine of stinkende pad (bufo calamita); — de Surinaamsche pad (pipa americana) heeft geene tong; — vliegende padde, een der namen van onze gewone nachtzwaluw; — (spr.) hij is van geld voorzien als eene pad...

2017-06-21

Matschudding krijgen

Bargoens voor ‘ruzie, herrie krijgen’. Bet. eigenlijk ‘gruis van koren, rijst enz.’. In de volksmond zal dit opjagen van stof geassocieerd geweest zijn met ‘opschudding’ en Bargoens matten‘vechten’. Huizinga geeft een minder plausibele verklaring in zijn woordenboek van zegswijzen (zie aldaar). Nou, kind, jaag ze dan ook weer in ’c Hol, als je d’r matschudding door krijgt. (Justus van Maurik: Toen ik nog jong was, 1901) Dat wordt dan een hele hoop matschudding, meneer, zo mi...

2017-12-04

jaaglijn

jaaglijn - Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) een voor het scheepsjagen gebruikt sleeptouw De boot aan de jaaglijn werd door een jaagpaard getrokken. Woordherkomst samenstelling van jaag(werkwoord) en lijn Verwante begrippen trekvaart, trekschuit, jaagpad, jaagpaard, rolpaal

2017-12-04

jaagpad

jaagpad - Zelfstandignaamwoord 1. een pad langs de kant van een kanaal of vaart waarover eertijds de trekdieren van de trekschuit werden voortgedreven De fietsroute volgt geruime tijd het jaagpad langs het kanaal. Woordherkomst samenstelling van jaag(werkwoord) en pad Verwante begrippen trekschuit, trekvaart, jaaglijn, rolpaal

2017-11-14

aanjagen

aanjagen - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-ja-gen 1. het feller laten branden ♢ door het vuur wat aan te jagen, werd het warmer in de hut Onregelmatig werkwoord: aan-ja-gen ik jaag aan (... ik aanjaag) jij/u jaagt aan (... jij aanjaagt) hij/zij jaagt aan (... hij aanjaagt)

2017-11-14

opjagen

opjagen - regelmatig werkwoord uitspraak: op-ja-gen 1. hem tot haast aanzetten en daardoor zenuwachtig maken ♢ hij wordt op zijn werd voortdurend opgejaagd Regelmatig werkwoord: op-ja-gen ik jaag op (... ik opjaag) jij/u jaagt op (... jij opjaagt) hij/zij jaagt op (... hij opjaagt)<...

2017-11-14

jagen

jagen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ja-gen 1. dieren achternazitten om ze te vangen of te doden ♢ ze joegen op wilde eenden 2. ze dwingen een bepaalde kant op de gaan ♢ de boer joeg de koeien de schuur in 3. snel gaan, snel bewegen ♢ de wolken joegen voorbij...

2017-11-14

injagen

injagen - onregelmatig werkwoord uitspraak: in-ja-gen 1. ergens in of naar binnen jagen ♢ IJsbrand joeg de hond de tuin in 1. iemand de dood injagen [hem met opzet iets heel gevaarlijks laten doen] Onregelmatig werkwoord: in-ja-gen ik jaag in (... ik injaag) ...

2017-11-14

wegjagen

wegjagen - onregelmatig werkwoord uitspraak: weg-ja-gen 1. zorgen dat hij vertrekt ♢ de buurman jaagt Thimo weg 2. met schande doen vertrekken ♢ ik ben vroeger van school weggejaagd Onregelmatig werkwoord: weg-ja-gen ik jaag weg (... ik wegjaag) jij/u jaagt...

2019-08-15

Sint Jansgebruiken

(folkl.). Sommige volksgebruiken staan in verband met het Germaansche Midzomer- of Zonnestilstandsfeest, dat ongeveer samenviel met het feest van S. ➝ Joannes den Dooper (24 Juni). In stroomend water baden werd gekerstend door de herinnering aan Jesus’ doopsel in den Jordaan. Met den weerzegen was steeds het lezen van het St.-Jansevangelie verbonden. De Sint-Janskles te Blitterswijk herinnert aan het Duitsche „Wetterlauten” voor een goeden oogst. Het St.-Janskruid is ook de...

2019-04-24

Daemen

Daemen - 1° Adam, apostolisch vicaris der Hollandsche Zending; * ca. 1670 te Amsterdam, ✝ 30 Dec. 1717 te Keulen; studeerde theologie en rechten, vestigde zich na zijn priesterwijding te Keulen, waar hij eenige beneficiën verwierf; verleende den provicaris Th. de Koek na diens verbanning gastvrijheid, maakte studie van de troebelen in de Hollandsche Zending, werd als onpartijdig onbekende door den Keulschen nuntius aanbevolen voor de benoeming tot ap. vic., 8 Febr. 1707 benoemd en 25...