2020-02-25

J

J - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de j, de tiende letter van het alfabet Zie ook j

2020-02-25

J

J, v. (’s), 10de letter van het alphabet: de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met beginnen; — in afkortingen: J. — jodium (scheik.); — Jan. — Januari; — Jac. — Jacobus, de apostel; — J. C. — Jezus Christus; — Jer. —Jeremia; — Jes. —Jesaja; — jg. — jaargang; — Jhr. — jonkheer; — J.H.S. — Jongens Hoogere School (Z. A.); — J.H.S. — Jesus Hominum Salvator; — Jezus de Verlosser der menschen; — Jkvw. — jonkvrouw; — jl....

2020-02-25

J

J - afkorting 1. joule ♢ joule is de eenheid van energie Afkorting: J

2020-02-25

J

J - de tiende letter van ons alphabet. De Grieken en de Romeinen hebben ze niet gekend: bij hen diende de i als klinker en als medeklinker (semi-vocalis). Tijdens Cicero werd de i dubbel geschreven ter aanduiding van de semi-vocalis, maar dit werd geen algemeen gebruik. In inscripties van den Keizertijd staat een lange I tusschen klinkers als de halfklinker. De J werd eerst als letter geschreven in de 15de eeuw: eerst werd de I aan ’t begin van woorden in J veranderd, terwijl de oorspronkelijk...

2020-02-25

J

J, de tiende letter van ons alphabeth, mag als medeklinker beschouwd worden en als eene versterking van den klinker i, bepaaldelijk wanneer de i als eerste letter van eene lettergreep vóór een klinker komt te staan, of ook tusschen 2 klinkers. Niet alle talen hebben voor deze letter een afzonderlijk teeken. De Grieken en Romeinen kenden geen onderscheid tusschen i en j, hoewel de i in vele woorden, bijv. in maius, peius enz., als j uitgesproken werd. Nederlandsche beoefenaars dier talen bragte...

2020-02-25

J

J - als verkorting j. = jaar, d. j. = dit jaar of dezes jaars, l.j. = loopende jaar, j.l. = jongstleden.

2020-02-25

J

Tiende letter van het alphabet, in de Ned. taal doorgaans een zachten, palatalen glijder voorstellende. In de 15e eeuw is men begonnen de 'j te schrijven. Het Latijn kende het teeken niet en volstond met de i. Het gebruik der j in deze taal is door Humanisten ingevoerd.Afkortingen: J in de chemie = → jodium; J in de natuurk. =joule; Jac. in aanduiding van bijbelplaatsen = Brief van → Jacobus ; Jan. = Januari; Jer. in aand. van bijbelpl. = Boek Jeremias; Jes. (idem) = Boek Je...

2020-02-25

j

j - in handelsboeken: „jaar”.

2020-02-25

J

Beter ten halve gedwaald.

2020-02-25

J

= Jod , electrische eenheid.

2020-02-25

J

betekent in christelijke afkortingen: J. C.(hr.), Jesus Christus; Jac., Brief van Jacobus; Jer., Jeremias; Jo., Evangelie of Brief van Johannes; J.O.C., Jeunesse Ouvrière Chrétienne (de Katholieke Arbeidersjeugdorganisatie in Frankrijk en Waals-België); J.O.C.F., Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine; Jon., Jonas; Jos., Josuë; Jud., Judicum (Boek der Rechters).

2020-02-25

J

Ja en amen zeggen Het goed vinden