2020-01-26

Ipenrode in Heemstede

(Herenweg 63). Deze buitenplaats heeft een huis uit circa 1730 met aan de achterzijde een uitgebouwde tuinkamer. Begin 19de eeuw zijn empirevensters aangebracht en heeft de voorgevel een blokbepleistering gekregen. Het huis is in 1957 na brand hersteld.In het park bevinden zich een voorm. koetshuis met stal (Herenweg 65) en een dienstwoning (Herenweg 69) beide 18de-eeuws - en verder een tuinmanswoning (Herenweg 67) uit 1908.

2018-03-26

Ipenrode in Heemstede

(Herenweg 63). This country house has a house dating from around 1730 with an extended garden room at the rear. At the beginning of the 19th century, empire windows were installed and the façade was given a block plastering. The house was restored in 1957 after fire. There are a forem in the park. coach house with stable (Herenweg 65) and a service residence (Herenweg 69) - both 18th-century - and further a gardener's house (Herenweg 67) from 1908.

2019-01-24

Heemstede

Heemstede - Dorp en gem. in N.-Holland. De gem. is groot 1151 H.A. en telt ruim 7000 inw. De grond is alluv. zand (geestgrond) en laagveen (bouwland). Tuinbouw en bloembollencultuur. Bleekerijen. In de mooie omgeving veel buitenplaatsen, vooral in de Haarlemmerhout, die grootendeels in deze gem. ligt. Bij het Huis te Manpad staat het gedenkteeken ter eere van Witte van Haamstede. Het dorp H. ligt 4 K.M. ten Z. van Haarlem, a. d. tramlijn Haarlem-Leiden. Omstr. 1200 inw.

2018-03-26

Heemstede

Village, originated in the 11th century on a beach barrier behind the dunes. Small hamlets were developed in the indoor garden area. At the castle of Heer van Heemstede (circa 1290) a modest village hall was formed and in the 15th century there was a chapel. When Heemstede became an independent parish in 1623, the chapel was replaced by the current Herv. church. After sanding in the dunes (16th and 17th century), the so-called Zandvaarterbuurt developed into an area with bleaching plants. Along...

2018-09-12

Heemstede

HEEMSTEDE, v. (-n), hofstede.

2018-07-30

Heemstede

In deze rijkste gemeente van Nederland wonen verhoudingsgewijs de meeste miljonairs. Dat valt af te lezen aan de schitterende woningen. In 1630 ging de eerste openbare school in Nederland open. Deze Voorwegschool is nog steeds in gebruik. Maar de leerlingen zijn vandaag heel wat rianter gehuisvest dan in de 17de eeuw. De school bestond toen uit één lokaal en een woninkje voor de onderwijzer, die daarnaast ook koster, klokkenluider, collectant, stovenzetter en doodgraver was. En dat voor een...

2020-01-02

Heemstede

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op een strandwal achter de duinen. In het binnenduingebied kwamen kleine buurtschappen tot ontwikkeling. Bij het kasteel van de heer van Heemstede (circa 1290) vormde zich een bescheiden dorpskom en verrees in de 15de eeuw een kapel. Toen Heemstede in 1623 een zelfstandige parochie werd, verving men de kapel door de huidige Herv. kerk.Na ontzanding in de duinen (16de en 17de eeuw) ontwikkelde de zogeheten Zandvaarterbuurt zich tot een gebied met blekerijen. Langs d...

2020-01-02

Kasteel Heemstede in Heemstede

(Ir. Lelylaan 33) werd rond 1290 gebouwd nabij de monding van de (Zuider Buiten) Spaarne en kreeg zijn grootste omvang ten tijde van ambachtsheer en raadspensionaris Adriaan Pauw († 1653). Sinds de afbraak van dit omgrachte kasteel in 1810 resteren alleen de funderingen.Deze zijn toegankelijk via een natuurstenen brug met beeldhouwwerk en poort, gebouwd in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Munster, met rijke maniëristische bouwfragmenten uit Leiden. Op het voorplein staat een lan...

2018-03-26

Kasteel Heemstede in Heemstede

(Lelylaan 33) was built around 1290 near the mouth of the (Zuider Buiten) Spaarne and got its largest size at the time of the artisan and counselor Adriaan Pauw († 1653). Since the demolition of this converted castle in 1810, only the foundations remain. These are accessible via a stone bridge with sculpture and gate, built in 1648 on the occasion of the Peace of Munster, with rich Mannerist building fragments from Leiden. In the forecourt there is an elongated 17th-century building with a tow...

2020-01-02

Postkantoren in Heemstede

Het voorm. postkantoor Raadhuisstraat 27 werd in 1889 gebouwd naar een rijk neorenaissance-ontwerp van J. Wolbers. Het nieuwe postkantoor Raadhuisstraat 24a (circa 1935) is een fors gebouw met laddervensters en uitgebouwd ingangsportaal.

2018-03-26

Homes in Heemstede

A 17th-century origin has the simple deep houses Glipperweg 70 (1632), with spout façade and wooden door frame, and Glipperweg 72 with shoulder gable. Late in the 18th century, the listed mansion Welgelegen (Herenweg 142), with its associated plastered square tea dome (Koediefslaan 121), and the white plastered two-storey house Koediefslaan 69 (restored 1980), were constructed. The plastered house Overlaan (Raadhuisplein 9) with small porch porch was built in the early 19th century and was from...

2019-02-21

Van heemstede

Van heemstede - zie van den Berch van Heemstede.

2018-03-26

Schools in Heemstede

Neo-Renaissance details show the U-shaped public primary school building Voorweg 22 (circa 1900) with six classes and an attached teacher's home. In 1920 they added a two-tier wing and a gymnasium. The Chr. The lower Nicolaas Beetsschool (Bosboom Toussaintlaan 18) was established in 1925 in a business-expressionist style as an extension of a four-class school from 1905. The adjacent forem. kindergarten (Voorweg 49; 1905) was originally a club building (Chr. Other notable school buildings from th...

2018-03-26

Berkenrode in Heemstede

(Herenweg 133). This U-shaped and plastered two-storey country house was built in the 18th century and was originally the home of the Westerduin country estate. At the merger with the Berkenrode country estate in 1797, the Van Wickevoort Crommelin family had the house Westerduin renovated and the originally medieval house Berkenrode demolished. The landscaping in early landscape style came into being after 1797. The plastered eight-sided garden cupola (Herenweg 127) dates from 1802 (moved in 192...

2020-01-02

Berkenrode in Heemstede

(Herenweg 133). Dit U-vormige en gepleisterde tweelaagse buitenhuis werd in de 18de eeuw gebouwd en was oorspronkelijk het huis van de buitenplaats Westerduin. Bij de samenvoeging met de buitenplaats Berkenrode in 1797 liet de familie Van Wickevoort Crommelin het huis Westerduin verbouwen en het van oorsprong middeleeuwse huis Berkenrode slopen.De parkaanleg in vroege landschapsstijl kwam na 1797 tot stand. De gepleisterde achtzijdige tuinkoepel (Herenweg 127) dateert uit 1802 (verplaatst 1928)...

2020-01-02

Bosbeek in Heemstede

(Glipper Dreef 209). Deze buitenplaats heeft een vroeg-18de-eeuws blokvormig huis met souterrain, middenrisaliet en versierde ingangspartij. Aan de achterzijde bevindt zich een hoge, driezijdig uitgebouwde, tuinkamer. Het rond 1750 vernieuwde interieur bevat onder andere een plafondschildering van Jacob de Wit. In 1951 werd het buiten aangekocht door de Congregatie van de Voorzienigheid als retraitehuis en rustoord. De oorspronkelijk formele aanleg werd in 1794 naar plannen van J.D. Zocher sr. g...

2020-01-02

Heemstede in Houten

(Heemsteedseweg 16), gelegen ten westen van Houten, is een door een gracht omgeven kasteelachtig landhuis. In 1987 werd het door brand verwoest en wacht op restauratie. Hendrick Pieck en zijn vrouw Maria van Winssen lieten het omstreeks 1645 bouwen. Het heeft de vorm van een Grieks kruis met in de hoeken vijfkante torens die bovendaks zeskantig eindigen.Midden uit het dak rijst een vierkante toren omhoog, waarvan de bekapping wordt bekroond door een monumentale, stervormige schoorsteen met ijzer...

2020-01-02

Groenendaal in Heemstede

(Glipper Dreef 211). Het rond 1750 gebouwde huis van deze buitenplaats werd eind 18de eeuw na de samenvoeging met de buitenplaats Bosbeek in 1784 afgebroken. Behouden is de in 1794 voor J.A. van Lennep naar plannen van J.D. Zocher sr. tot stand gekomen landschappelijke parkaanleg, waarvoor een formele tuinaanleg van Daniël Marot (circa 1730) werd gewijzigd.In het park ligt de grafheuvel waar Van Lennep in 1829 werd begraven. Uit de 18de eeuw dateren het voorm. koetshuis (Groenendaal 3), een...

2020-01-02

Bruggen in Heemstede

De gemeentelijke dienst Openbare Werken bouwde rond 1930 in zakelijk-expressionistische stijl verschillende betonnen liggerbruggen, waarbij voor de decoraties werd samengewerkt met bekende beeldhouwers (H.A. van den Eijnde en M. Andriessen). Over de Crayenestervaart liggen de Marisbrug (J.H. Weissenbruchweg; 1928) en de Crayenesterbrug (P. de Hooghstraat; 1931). Verder liggen over de Zandvaart de Zandvaartbrug (bij Heemsteedsedreef 109; 1929) en de Glipperbrug (bij Glipperweg 72; 1933), met bij...

2018-03-26

Bosbeek in Heemstede

(Glipper Dreef 209). This country estate has an early 18th-century block-shaped house with basement, middle ressault and decorated entrance. At the rear is a high, three-sided extended garden room. The interior renovated around 1750 includes a ceiling painting by Jacob de Wit. In 1951 it was bought outside by the Congregation of Providence as a retreat house and rest home. The originally formal instance was in 1794 according to J.D. Zocher Sr. changed to a landscaped park building. Several garde...